Debatt

Kort sagt 24. oktober

Venstre ønsker en satsing på Hæren og Heimevernet som vil sette Forsvaret i stand til å håndtere våre sikkerhetsutfordringer, særlig i nord, skriver Trine Skei Grande.

Dagens korte debattinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den norske hæren skal forsvare landet

Per Anders Madsens analyse av avveiningene Stortinget må gjøre i Langtidsplanen for forsvaret er god. En kommentar er likevel påkrevet. Det er rett at utplassering av 300 amerikanske marinesoldater på Værnes ikke utgjør en outsourcing av Forsvaret. Min bekymring er at utplasseringen føyer seg inn i en negativ trend der Norge lener seg stadig tyngre på NATO.

Den trenden vil forsterkes om Regjeringens forslag til Langtidsplanen for forsvaret blir vedtatt.

Venstre ønsker en satsing på Hæren og Heimevernet som vil sette Forsvaret i stand til å håndtere våre sikkerhetsutfordringer, særlig i nord. Vi deler Regjeringens syn på behovet for investeringer for Marinen og Luftforsvaret, men har foreslått å utsette noen av F-35-flyene som skal kjøpes. Det vil gi rom for en kapasitetsøkning i Hæren, samtidig som det gjør det mulig å forsterke Heimevernet.

NATO er en grunnpilar i den norske forsvarspolitikken. Men det kan ikke være den eneste foten Forsvaret har å stå på. Med Venstres forslag vil Forsvaret stå bedre rustet til selv å håndtere de utfordringene vi stå overfor i en stadig mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon.

Trine Skei Grande, leder, Venstre

Bedre sent enn aldri

Når Svein Aaser nå går av som styreleder i Nasjonalmuseet hevder han det Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet har kjempet for i åtte år: Nasjonalgalleriet må brukes til billedkunst og være en del av Nasjonalmuseet.
«Vi har i hele styreperioden ment at Nasjonalgalleriet også i fremtiden bør brukes til kunst», sier han også.

Aksjonen har aldri fått inntrykk av dette. Snarere tvert imot. Også kulturministrene i styreperioden, spesielt Anniken Huitfeldt, har vært svært negative: Hun erklærte for eksempel fra Stortingets talerstol at «Nasjonalgalleriet er uegnet til presentasjon og oppbevaring av kunst på grunn av byggets tekniske standard». Representanter fra Statsbygg og museets egne ansatte har leilighetsvis fulgt opp med negative utsagn i avisen. Styret, eller direktør Eckhoff, har heller aldri offentlig gitt Nasjonalgalleriet en vennlig og hjelpende hånd.

Nå må det være slutt på dette tøvet, og vi merker heldigvis at oppslutningen til fortsatt bruk av bygget tiltar.

Min påstand er følgende:
Hadde styret i Nasjonalmuseet i forbindelse med sin uttalelse til konseptvalgsutredningen vært klinkende klar i kravet om Nasjonalgalleriet som en integrert del av Nasjonalmuseet, ville aldri Statsbyggs konklusjon i rapporten vært å overføre bygget til Kulturhistorisk museum.

Nå er vi vitne til en «kvalitetssikring» av rapporten, og denne utføres av Menon Economics, som «analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter».

Hva er dette for noe? Hvor er det kunst- og kulturhistoriske perspektiv i denne sammenheng?

Aksjonen har søkt å komme i kontakt med Menon for å markedsføre disse aspekter – uten å lykkes eller ønskes velkommen til noe møte.
Slik vi ser det vil en kvalitetssikring på Menons premisser gi et dårlig beslutningsgrunnlag for regjering og storting.

Man må snart ta inn over seg at saken omhandler en av de viktigste kulturinstitusjoner landet har, og at man ikke uten videre kaster vrak på den på grunn av uforstand.

Jeg håper at politikerne på Stortinget har dette klart for seg – ikke bare Trine Skei Grande (V), Ib Thomsen (Frp) og Jan Bøhler (Ap).

Nasjonalmuseet skal nå få ny styreleder, styre og direktør. Kulturpersonligheter og egnede kandidater må inn i systemet. Kulturminister Helleland har her muligheter til å vise forstand og vilje til fornyelse.

Jeg ser for meg Åse Kleveland som ny styreleder og Erlend Høyersten som ny direktør. Knut Olav Åmås er kanskje også en kandidat til styreledervervet?

Styret, eller deler av det, burde skiftes ut. Her må folk med visjoner og vilje til nytenkning inn. Uten å være beskjeden – en av representantene for Aksjonen burde inn på styreplass.

Når Nasjonalgalleriet bevares og integreres i Nasjonalmuseet, vil den kunnskapen aksjonen har opparbeidet gjennom åtte års motstandskamp, komme godt med.

Disse tema burde drøftes åpent, ikke foregå som vedtak i lukkede rom.

Fredrik A. S. Torp, arkitekt, Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet

Les mer om

  1. Heimevernet
  2. Luftforsvaret
  3. Forsvarspolitikk