Debatt

Privat vs. kommunalt: Debatt på ville veier | Lise Lien og Hanne Bogen

  • Lise Lien og Hanne Bogen
    Forskere, Fafo
Vår rapport handler om likheter og forskjeller mellom private og kommunale virksomheter med lavt sykefravær, presiserer innleggsforfatterne. (Illustrasjonsfoto)

Velferdsprofitører er ikke tema i vår rapport.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Funnene fra vår rapport om sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter er blitt brukt i en debatt om velferdsprofitører. Det er ikke rapportens tema.

Rapporten handler om likheter og forskjeller mellom private og kommunale virksomheter med lavt sykefravær basert på intervjuer med ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i 13 virksomheter.

Forbausende likt om lavt sykefravær

De intervjuedes forklaringer på det lave sykefraværet er forbausende like – uavhengig av om det er en privat eller en kommunal virksomhet.

De peker på ledere som utnytter det handlingsrommet de har som leder, tett og tidlig oppfølging av ansatte ved kort- og langtidssykefravær, kollegiale arbeidsforhold, forventninger om tilstedeværelse og ledere som ser enkeltindividers sykefravær i lys av fraværets konsekvenser for kvaliteten på tjenesten, for arbeidsmiljøet og merbelastningen for kollegene.

Lise Lien
Hanne Bogen

Skiller mellom sykdom og plager

Det er det «unødvendige» fraværet de har jobbet med å redusere, forstått som fravær som strengt tatt ikke kan knyttes til bio-medisinsk sykdom. Lederne, uavhengig av driftsform, er opptatt av å skille mellom sykdom og plager der man kan gå på jobb med noe tilrettelegging.

De tar sin tilretteleggingsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven (§ 4-6) på alvor, samtidig som de forventer medvirkning fra syke ansatte (§ 4-2f). Lederne er opptatt av disse pliktene både ved kort- og langtidsfravær.

Sykefravær er ingen privatsak

Oppfølgingsregimet ved sykefravær i Norge legger opp til samhandling og dialog mellom ansatt og leder, med (noe) aktivitet som mål. Basert på dette kan man hevde at regelverket ikke vurderer sykefravær som en privatsak (kun diagnosen).

Ansatte i sykehjem jobber med personer med svært dårlig fysisk og/eller psykisk helse. Dette krever medarbeidere som er på jobb med sin kompetanse og med sin særskilte kunnskap om beboerne, og lederne forsøker å tilrettelegge slik at medarbeidere som kan gå på jobb, eventuelt med tilrettelegging, gjør det.

Ingen nevneverdige forskjeller

Rapporten er benyttet i en debatt om hva private sykehjem gjør annerledes enn de kommunale.

Et eksempel som har vært brukt, er at private sykehjem ved rekruttering spør om sykefraværshistorikk. Det er ved to private sykehjem dette fremkommer og ved ett kommunalt sykehjem.

Vi ser også at både de kommunale og de private følger opp eksisterende ansattes sykefraværsmønstre.

Vår rapport finner ikke nevneverdige forskjeller mellom kommunale og private sykehjem i hvordan de følger opp sykefravær.

Dette er også en kvalitativ studie som ikke kan generaliseres. Formålet har vært å få dybdeinnsikt i hva de utvalgte virksomhetene med lavt sykefravær gjør for å oppnå det. Vi har ønsket å bidra til økt kunnskap om tiltak som kan redusere sykefraværet. Andre faktorer enn dem som har fremkommet i vår rapport kan også spille inn.

Her er to artikler i debatten artikkelforfatterne henviser til:

Les også

  1. Sykefravær er ingen privatsak | Trine Eilertsen

  2. Les også Manifest-leder Magnus E. Marsdals innlegg « Aftenposten og velferdsprofitørene» i Kort sagt, tirsdag 14. august

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Velferdsstaten
  2. Fafo
  3. Debatt
  4. Sykefravær