Vi prioriterer arbeidet mot vold og overgrep mot barn svært høyt | Kjell Ingolf Ropstad og Iselin Nybø

  • Kjell Ingolf Ropstad
    Barne- og familieminister (KrF)
  • Iselin Nybø (V)
    forsknings- og høyere utdanningsminister
I likhet med Vilde Bratland Hansen er vi svært utålmodige på vegne av dem som må leve med frykt og vold, skriver Kjell Ingolf Ropstad og Iselin Nybø.

Fem statsråder samarbeider tett om oppfølgingen av opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ingenting opprører mer enn den uretten som blir begått hver eneste dag mot barn som blir utsatt for vold og overgrep.

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep er en historisk satsing for å bekjempe dette samfunns- og folkehelseproblemet, og regjeringen prioriterer oppfølgingen av denne planen svært høyt.

Fem statsråder samarbeider tett

Vilde Bratland Hansen skriver i Aftenposten 21. august at opptrappingsplanen mot vold og overgrep mangler politisk handlekraft. Det er vi ikke enige i.

Fem statsråder samarbeider tett om oppfølgingen av planen. Det har bidratt til økt satsing på tvers av sektorer.

Den samlede bevilgningen til opptrappingsplanen i planperioden er nå på over en milliard kroner.

Dette har blant annet styrket etterforskningen av vold og overgrep mot barn, gitt bedre behandlingstilbud for utsatte og deres familier og økt kapasiteten og kompetansen i Statens barnehus.

Vi har fått utviklet et opplæringsprogram for kommunene om vold og overgrep til bruk i undervisningen i barnehager og skoler. Vi prøver også ut et nytt program for at lærere i barnehage og skoler skal trene på å snakke med barn og unge om vold og overgrep.

Kunnskap om vold og overgrep inngår nå i rammeplanene for både lærerutdanningene og helse- og sosialfagutdanningene, og vi følger opp lærerutdanningene spesielt for å sørge for at de innfrir de nye kravene.

På sikt skal dette bidra til bedre forebygging og tidligere avdekking av vold mot barn.

Vi er svært utålmodige

I likhet med Vilde Bratland Hansen er vi svært utålmodige på vegne av dem som må leve med frykt og vold, og vi skal være de første til å innrømme at vi langt fra er i mål.

Arbeidet mot vold og overgrep krever kontinuerlig og langsiktig innsats, og mye av arbeidet skjer i kommunene.

Hjelpetilbudet til utsatte barn og unge vil variere avhengig av hvilken kommune barna er bosatt i. Samtidig skal ikke barns trygghet avhenge av hvor de bor i landet.

Vi er derfor veldig opptatt av både å sikre kommunene en god nok økonomi og å få kommunene til å ta ansvar for at deres tjenester er gode nok.

I forslaget til ny barnevernslov pålegger vi kommunene å koordinere det forebyggende arbeidet bedre. De må se tilbudet til barn og unge i sammenheng, og kommunestyret skal selv vedta en plan for hvordan tjenestene skal samarbeide.

I tillegg foreslår vi at kommunestyrene jevnlig skal vurdere om kvaliteten og bemanningen i barnevernet er god nok.

Tverrfaglige konsultasjonsteam

Bratland Hansen etterlyser blant annet nasjonale retningslinjer for tverrfaglige konsultasjonsteam.

Som ledd i oppfølgingen av opptrappingsplanen har vi fått evaluert ordningen med tverrfaglig konsultasjonsteam i kommunene i saker om vold og overgrep.

Evalueringen viser at de tverrfaglige konsultasjonsteamene er viktige bidragsytere i behandlingen av komplekse saker om vold og overgrep mot barn og unge.

Det er dessverre svært få kommuner som har en slik ordning i dag.

Regjeringen vil derfor arbeide for at ordningen med bruk av tverrfaglige konsultasjonsteam i kommunene blir mer landsdekkende, som et ledd i oppfølgingen av opptrappingsplanen.