Akson er avgjørende for trygge og bærekraftige helse– og omsorgstjenester

IKT-prosjektet som nå planlegges, skal etablere et system som gir alle landets kommuner et felles journalsystem mellom ulike helsetjenester. Blant disse er legesentre, legevakt, helsestasjoner og sykehjem (bildet).

Det nye journalsystemet er omfattende og forbundet med risiko, men risikoen ved å fortsette som i dag, er det få som snakker om.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Norge er det enighet om at vi trenger bedre journalløsninger med høy samhandlingsevne. Behovet er godt dokumentert i stortingsmeldingen Én innbygger – én journal.

Kommunenes behov for en helhetlig journalløsning er stort. Vi kan ikke klare oss med dagens systemer. I en krevende vår ga hele 65 prosent av kommunene tilslutning til en intensjonserklæring om å være med videre i arbeidet med Akson, en felles kommunal journalløsning og samhandlingsløsninger.

Gjennom Akson vil helsepersonell få tilgang til rett informasjon om pasienten når de trenger den, slik at pasienter får et tryggere og bedre pasientforløp.

Les også

Få oversikt: Dette er avsløringene og krangelen om Kommune-Norges nye journalsystem

Avklaringer er nødvendig

I årene etter at stortingsmeldingen ble lagt frem, er det jobbet systematisk med å stake ut kursen mot målet. Direktoratet for e-helse har jobbet godt og tett sammen med spisskompetansen fra mange kommuner, Kommunesektoren (KS) og resten av helse- og omsorgssektoren. Det er innhentet erfaringer fra tilsvarende prosjekt og fra leverandørmarkedet. Arbeidet har steg for steg brakt oss hit vi er i dag.

Et så omfattende prosjekt må tåle kritiske spørsmål. Arbeidet er blitt kvalitetssikret av eksterne ved to anledninger. Den andre kvalitetssikringsrapporten peker på en del spørsmål som må besvares, og flere av spørsmålene er adressert blant annet i Nasjonalt e-helsestyre.

Vi er derfor nå flere kommuner og KS som jobber sammen med Helse- og omsorgsdepartementet om nødvendige avklaringer før vi kan forplikte oss og gå til anskaffelse av en felles kommunal journalløsning.

Å dele opp i flere adskilte journaler og anskaffelsesprosesser vil ikke gi oss «én innbygger – én journal». Alternativene er utredet, de vil ta lengre tid, bli dyrere og dårligere. Sykehusene har gått sammen om sine anskaffelser. Det vil vi også.

Les også

Aftenposten mener: Grunn til bekymring for nok et stort IT-prosjekt

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Kjernejournal er et viktig samhandlingsverktøy, men løser ikke behovet for bedre arbeidsverktøy i den kommunale helse- og omsorgtjenesten. Akson tar høyde for viktige e-helseprosjekter som pågår, blant annet pasientens legemiddelliste som krever en moderne journal- og samhandlingsplattform.

Akson er omfattende og forbundet med risiko, men risikoen ved å fortsette som i dag, er det få som snakker om.

Pasientsikkerheten er ikke god nok, og feilbehandling kunne vært unngått med bedre systemer! Vi er opptatt av å redusere risikoen i prosjektet, blant annet ved stegvis utvikling og med flere kontroll- og vurderingspunkter.

Akson er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Risikoen ved å rykke tilbake til start overstiger risikoen ved å holde fremdriften i prosjektet. Kommunene har deltatt aktivt i et omfattende utviklingsarbeid, og det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. La oss ikke miste mer tid, men komme videre med dette avgjørende løftet for pasientsikkerheten i Norge.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter