Jeg forstår din frustrasjon, far. Men la meg nyansere bildet. | Lillian Skrede

  • Lillian Skrede
Det er Navs ansvar å sørge for at denne goden, foreldrepenger, blir utbetalt mest mulig korrekt, skriver innleggsforfatteren.

Når det gjelder fedres permisjonsrettigheter, misforstås det svært ofte hva ulikheten bunner i.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg vil likevel nyansere bildet du tegner av Nav i Aftenposten 6. august. Permisjonsordningen i Norge er en av verdens beste. Har både mor og far rett til foreldrepenger, får man foreldrepenger tilsvarende full lønn i hele 49 uker.

Et gode velferdsstaten betaler for. Og med tanke på barnets beste, skulle det bare mangle. Men da er det også Navs ansvar å sørge for at denne goden blir utbetalt mest mulig korrekt.

Og ja, noen arbeidsforhold krever større grad av dokumentasjon. Som en frilanser med inntekt som varierer fra år til år eller enda ikke har fått inntekt for arbeidet som er utført. Som en nyoppstartet selvstendig næringsdrivende. Som et enkeltmannsforetak med varierende inntekt.

Foreldrepenger skal kompensere for tapt arbeidsinntekt under permisjon, og i slike tilfeller kreves større grad av dokumentasjon for å kunne gjøre en vurdering.

Lillian Skrede

Regelverket vil aldri kunne tilpasses alle

Slik dokumentasjon skal imidlertid etterspørres så tidlig som mulig. Å bli spurt om dette når søknaden allerede har ligget til behandling i ukevis, slik du beskriver, er svært uheldig. Slik kan beklageligvis skje når mennesker sitter bak datamaskinene.

Selvsagt er ikke et så stort system som Nav uten feil, og regelverket vil dessverre aldri kunne tilpasses alle. I 2018 ble det født 55.100 barn. For at et såpass stort kvantum med søknader skal kunne behandles, er det nødvendig med tidsfrister. En velferdsstat uten struktur vil ikke fungere.

Og foreldrepengeområdet er faktisk det området som har vært under størst utvikling de siste årene og hvor søknadsprosessen for mange er blitt vesentlig enklere. Som du peker på, er det likevel rom for forbedring. Imidlertid må det understrekes at dokumentasjon ikke etterspørres fordi søkerne blir mistenkeliggjort, men fordi Nav forvalter et samfunnsansvar og derfor har plikt til å innhente dokumentasjonen som trengs for å fatte korrekte vedtak.

Akkurat slik man plikter å gi nødvendige opplysninger før det kan vurderes om man har rett til ytelsen man gjør krav på. Derfor kan en søknad etter Folketrygdloven avslås dersom søker ikke har bidratt med nødvendige opplysninger.

Les også

Paul Hagen Beaumont: Det er et farlig hull i den norske svangerskapsomsorgen. Det hullet heter Nav.

Misvisende om fars rett til permisjon

Når det gjelder fedres permisjonsrettigheter, misforstås det svært ofte hva ulikheten bunner i. Oppfatningen om at fars rett til permisjon avhenger av mors opptjening, er svært misvisende.

Dersom mor ikke har opptjening, kan far faktisk ha krav på hele permisjonsperioden. Dette hvis mor er i arbeid, studerer eller er for syk til å ta seg av barnet alene. Så rett til permisjon er dermed avhengig av mors aktivitet etter fødsel, ikke mors opptjening. Dette for å hindre at staten betaler for dobbeltomsorg.

Men her kan man stille spørsmål ved om far burde hatt rett til permisjon tilsvarende fedrekvote på 15 uker, uavhengig av mors aktivitet. Det er her diskusjonen burde ligge. Og for å dra det lenger: Da burde det også stilles krav til fars aktivitet under mors permisjon utover mødrekvoten. Akkurat det ville nok derimot nybakte mødre i det ganske land protestere høylytt mot.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter