Også en ekstremist kan være utilregnelig | Gröning, Haukvik og Melle

  • Linda Gröning
    Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • Unn K. Haukvik
    Førsteamanuensis i psykiatri, Universitetet i Oslo
  • Karl Heinrik Melle
    Spesialist i psykiatri og leder for Den rettsmedisinske kommisjon
Forsvarer Unni Fries under rettssaken mot draps- og terrortiltalte Philip Manshaus i Asker og Bærum tingrett.

Ekstreme politiske oppfatningerer er ikke i seg selv et sykdomstegn, men kan heller ikke friskmelde en person.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Rettssaken mot Philip Manshaus har igjen skapt debatt om utilregnelighet sett opp mot ekstremisme og betydningen av rettspsykiatriske vurderinger i den sammenhengen. I Aftenposten den 1. juni tok Mohammed Usman Rana og Muhammed Saqib Rizwani til orde for det feilaktige i å sykeliggjøre ekstremisme, slik de mente at forsvareren i saken hadde prøvd på.

De mente at det fra et medisinsk perspektiv vil være feil å klassifisere Manshaus’ ekstreme holdninger som vrangforestillinger. Vi vil presisere at vi ikke tar noe standpunkt til om Manshaus er utilregnelig eller ikke, men ønsker her å gi et noe annet, mer generelt, perspektiv på denne vanskelige tematikken.

Et rettslig spørsmål

Vårt utgangspunkt er at det som står på spill – den tiltaltes utilregnelighet – til sist er et rettslig spørsmål. Alle siviliserte land har regler om utilregnelighet som fritar alvorlig syke gjerningspersoner fra straffansvar og straff.

Hvordan reglene skal utformes er omtvistet, men det er klart at de gjelder generelt og likt for alle – uansett forbrytelsens alvorlighet og uansett hvilket politisk eller religiøst ståsted gjerningspersonen har.

Les også

Forsvarer sår tvil om Manshaus’ tilregnelighet: – Han må frifinnes på grunn av den berettigede tvilen om han er tilregnelig

Diagnostikk krever samlet vurdering

Psykoselidelser oppstår ikke i kulturelle vakuum. Personer som utvikler en alvorlig psykoselidelse, vil være opptatt av samme ting som andre samtidige mennesker, og det personen er opptatt av, vil kunne prege den sykes tanker, følelser og handlinger. Psykotiske vrangforestillinger kan farges av ekstreme ideer.

Like lite som ekstreme politiske oppfatninger isolert sett er et sykdomstegn, kan tilstedeværelsen av de samme oppfatninger friskmelde en person. Diagnostikk av psykiske lidelser vil alltid kreve en samlet vurdering av symptomer og funn i tråd med diagnosekriteriene.

Sykdom og/eller ekstremisme

Samtidig som «galskap» unnskylder fra straffansvar, er «ondskap» typisk sett på som en forklaring på enkelte alvorlige forbrytelser. Problemet er imidlertid at ondskap og galskap, slik som de fleste fenomener i verden, kan opptre samtidig. Den som er gal, kan også være ond.

Eller i mer moderne ord: Den som er alvorlig psykisk syk, kan også foreta terrorhandlinger motivert ut fra høyreekstreme holdninger.

Vi bør ikke benekte sykdom

Denne mulige sameksistensen av psykotiske forestillinger og onde handlinger mot andre erkjennes innenfor dagens rettspsykiatriske forståelsesramme, og sånn bør det også være. Selv om det hadde vært enklere å oppstille mer kategoriske skiller, er det etter vårt syn ikke en fornuftig vei å gå.

Vi bør ikke sykeliggjøre ekstremisme. Men vi bør heller ikke bli blinde for
mulig sykdom fordi ekstremismen skremmer oss, eller fordi andre har de samme ekstreme holdningene. Den veien åpner ikke bare for strafferettslig ulikebehandling, men også for en problematisk politisering av psykiatrifaget.

Det er også en retning som storsamfunnet bør unngå.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter