Debatt

Eldreomsorgen i Oslo trenger et kraftig løft! | Elgsaas, Henrichsen og Nyseter

  • Tore Nyseter
    Tidligere medlem i Det sentrale eldreråd i Oslo
  • Hans Høegh Henrichsen
    Tidligere medlem i Det sentrale eldreråd i Oslo
  • Knut Elgsaas
    Tidligere medlem i Det sentrale eldreråd i Oslo
Vi kunne i fjor lese at Frode Berg hadde det tøft i fengslet i Moskva. «Han fikk bare dusje en gang i uken». Mange eldre i Oslo har det like tøft, skriver innsenderne.

Mange eldre i Oslo får kun dusje én gang i uken.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo har et dårligere tilbud av tjenester til hjelpetrengende eldre mennesker enn andre store kommuner i Norge. Samtidig gir Oslo langt færre timer med hjemmetjenester til eldre med et omfattende bistandsbehov enn sammenlignbare kommuner. Grunnbemanningen på sykehjem i Oslo er for lav.

Dusje én gang i uken

Eldreombudet i Oslo får daglig henvendelser fra eldre som ikke mottar de helse- og omsorgstjenestene de har behov for. Nylige rapporter fra Eldreombudet om dagsenterplasser og Omsorg+ forteller om svikt i omsorgstilbudet til mange eldre.

Eldre som trenger hjelp til renhold av kjøkken og toalett, får halvannen time hver tredje uke av hjemmetjenesten. Den kommunale standarden for tilbud av dusj til eldre brukere av hjemmetjenester er én gang i uken.

Fra venstre: Knut Elgsaas, Hans Høegh Henrichsen og Tore Nyseter.

Vi kunne i fjor lese at Frode Berg hadde det tøft i fengslet i Moskva. «Han fikk bare dusje en gang i uken.» Mange eldre i Oslo har det like tøft.

Manglende politisk vilje

Hva er årsaken til svikten i omsorgen for de mest hjelpetrengende eldre i Oslo? Det handler om manglende politisk interesse og mangelfull kompetanse i administrasjonen.

I valgprogrammene til bystyrepartiene står at de vil sikre en god eldreomsorg. Det er nødvendig. Eldres stemmer er viktige. Men siden partiene ikke vil ha eldre mennesker på sikre plasser til bystyret, er det få eldre bystyremedlemmer. Eldre er klart underrepresentert i bystyret, og det er svært få i bystyret som er opptatt av å være talspersoner for eldres behov og interesser.

Er syklister viktigere?

Yngre menneskers interesser blir derimot godt ivaretatt. Et ferskt eksempel er tilbudet til friske, oppegående og aktive syklister om å få gratis sykkelreparasjon på kommunens regning. Hva det vil koste, er ikke kjent. Det kan jo bli noen millioner.

Denne saken viser klart byrådets prioritering. Det er viktigere å subsidiere syklister enn å sørge for at eldre hjelpetrengende får tilfredsstillende bistand til renhold og dusj.

Passivt høringsorgan

Et nylig eksempel på byrådets og bystyrets manglende interesse for saker som angår eldre, er behandlingen av forslag om nytt reglement for det lovpålagte sentrale eldreråd i Oslo. I det gamle reglementet sto det: «Det sentrale eldreråd bør selv ta opp saker som vedkommer eldre i særlig grad.» Det er endret til: «Rådene kan ta opp saker på eget initiativ.»

Rådet forventes nå å være et passivt høringsorgan og ikke en aktiv initiativtager, slik det tidligere reglementet la opp til. Hvorfor skjer en slik endring? Byrådet og byens politiske ledelse ønsker tydeligvis ikke et aktivt råd for eldre.

Tilbudet av tjenester til hjelpetrengende eldre må bli bedre. Eldre velgeres stemmer er viktige for partiene som ønsker å styre Oslo. Samlet kan eldre velgere påvirke partiene til å sørge for en bedre eldreomsorg.

Vi oppfordrer derfor eldre til å samles i en ny aksjon for god eldreomsorg i Oslo!

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Eldreomsorg