Debatt

Kort sagt, tirsdag 21. november

  • Aftenpostens debattredaksjon

Hagens kandidatur til Nobelkomiteen, svangerskapsomsorg og smittevern for hivpositive. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Carl I. Hagens andedam

Er Carl I. Hagen en særlig egnet kandidat til å sitte i Nobelkomiteen? Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde mener det og fremhever i Aftenposten mandag 20. november Hagens mange positive egenskaper. Den toneangivende britiske avisen The Guardian har stikk motsatt syn. I en artikkel samme dag beskrives Hagen som en populistisk anti-innvandringspolitiker, og en som har angrepet muslimer og homofile. The Guardian viser også til Hagens argumentasjon om å trekke Norge ut av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Avisen fremhever de problemene Norge hadde da Kina oppfattet fredspristildelingene som uttrykk for norsk offisiell politikk, og at det blir vanskeligere å forsvare uavhengigheten dersom en innvalgt stortingsrepresentant sitter i komiteen. Sett utenfra kan det virke uforståelig at Stortinget setter Nobels fredspris i fare i et smålig innenrikspolitisk spill om ego og posisjoner.

Njål Høstmælingen

Svangerskapsomsorgen må være kunnskapsbasert

Vi takker Svein Lie i Helsedirektoratet og arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjene for deres svar til vår kronikk i Aftenposten om «Svangerskapsomsorg på ville veier».

Alle forventer at helsetjenesten skal være kunnskapsbasert. Det vil si at også faglige retningslinjer må kunne vise til at foreslåtte intervensjoner har dokumentert effekt. Vi kan ikke se at det er lagt frem slik dokumentasjon som forsvarer å teste 70 prosent av de gravide mot svangerskapsdiabetes (SVD).
Helt ny oppsummert forskning (Cochrane-oversikt fra 2017) konkluderer med at det ikke finnes forskningsbasert kunnskap som kan bekrefte effekt av screening for SVD ut fra slike risikoprofiler som direktoratet nå ønsker å innføre i Norge. WHO-rapporten fra 2013 etterlyser også mer forskning på dette feltet. Vi kan heller ikke se at det er ført argumenter som tilsier at svangerskapsomsorgen i Norge er blitt kvalitativt dårligere de siste årene, snarere tvert imot. Det er altså ikke noe som peker på et behov for å gjøre en dramatisk endring av retningslinjene før det foreligger forskningsbasert kunnskap som kan bekrefte at det er flere fordeler enn ulemper med å innføre de nye testkriteriene.

Retningslinjer som ikke er tilstrekkelig kunnskapsbasert, kan føre til en generell svekket tillit til helsemyndighetene og dårligere etterlevelse av råd fra myndighetene blant helsepersonell. Dette er ingen tjent med. I denne saken må Helsedirektoratet ikke bare mene, men faktisk vite, om det foreslåtte tiltaket vil ha ønsket effekt.

Bente Prytz Mjølstad, fastlege, førsteamanuensis NTNU, Petter Brelin, fastlege og leder i Norsk forening for allmennmedisin og Gisle Roksund, fastlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin


Volvat beklager

Det vises med dette til et debattinnlegg i Aftenposten 20. november under tittelen «Hivpositive på vellykket behandling smitter ikke», som blant annet omhandler Volvat og diskriminering.

Med fritak fra taushetsplikten gis vi mulighet til å kommentere hva den aktuelle pasienten har opplevd i møtet med Volvat Medisinske Senter.

Det medfører riktighet at forfatteren av innlegget ved sin første henvendelse til oss ble forklart at det måtte tas spesielle forholdsregler fordi vedkommende var hivpositiv, og at det derfor måtte utføres ekstra smittevask. Dette var dessverre ikke i tråd med hverken dagens offentlige og veiledende smittevernrutiner eller Volvats interne rutiner.

I tillegg fikk pasienten opplyst at det ville påløpe ekstra kostnader for dette. Vi har ingen praksis som tilsier at vi tar ekstra betalt for smittevask.

Volvats sjeflege og smittevernansvarlige, Christian Loennecken, ble slik våre rutiner beskriver det involvert direkte i saken, og pasienten fikk etter dette en skriftlig redegjørelse fra den aktuelle avdelingen med tilbud om operasjon til opprinnelig avtalt pris og uten ekstra kostnad for smittevask. Etter dette ble vedkommende også kontaktet personlig med tilbud om operasjon hos oss.
Denne hendelsen resulterte i at smittevernrutinene ved de kirurgiske enhetene raskt ble tydeliggjort ved alle våre sentre.

Vi er opptatt av at alle våre pasienter skal møtes med empati og forståelse. Derfor ønsker vi å beklage sterkt at kontakten med Volvat ikke svarte til forventningene, og at pasienten ble feilinformert om smittevernrutinene våre.

Christian Loennecken, sjeflege, Volvat Medisinske Senter AS

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Nobels Fredspris
  3. Carl I. Hagen
  4. Helsedirektoratet
  5. Screening
  6. Verdens helseorganisasjon (WHO)
  7. Christian Tybring-Gjedde