Samhandlingsreformen truer eldres liv og helse | Kjellaug Enoksen

Gamle med sviktende helse blir de største taperne i helsevesenet. De blir skrevet ut fra sykehus mye fortere nå enn før samhandlingsreformen ble innført.

Kompetanse innen eldremedisin er nøkkelen til å løse de utfordringer en aldrende befolkning gir, men er lite etterspurt i de høyspesialiserte sykehusene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Med Samhandlingsreformen har sykehusene overført en rekke oppgaver til primærhelsetjenesten. Oslo universitetssykehus vil redusere med 150.000 liggedøgn i sine nye sykehus. 100.000 liggedøgn skal endres til hotellopphold og 48.000 overføres til Oslo kommune. Det vil være gamle med sviktende helse som kommunen får ansvaret for.

Denne gangen gjelder det Oslo, men det er samme utvikling i hele landet. I Bergens Tidende 21. april beskriver fastlege Saaby Hansen hvordan arbeidsuken hans har økt fra 40 til 56 timer i løpet av de siste årene blant annet ved at han nå har ansvaret for oppgaver som tidligere ble utført i sykehus.

Syke eldre som ikke får opphold i sykehjem trenger tett kontakt med fastlegen når de kommer fra sykehus. Men fastlegen har fått en rekke andre oppgaver, og det blir lite tid til å følge opp disse pasientene.

Eldre taper

Slik blir gamle med sviktende helse de største taperne i helsevesenet. De blir skrevet ut fra sykehus mye fortere nå enn før samhandlingsreformen ble innført. Antallet sykehjemsplasser har holdt seg stabilt, men faste plasser er redusert og liggetid har gått ned.

Kommunene har bygget opp spesialiserte korttidsplasser for å gi behandling etter opphold i sykehus og for å unngå innleggelse. Sårbare eldre blir flyttet mellom hjemmet og ulike plasser både i sykehus og sykehjem. Dette gir stor fare for kommunikasjonssvikt og feil behandling.

Må reise frem og tilbake mellom hjem og sykehus

Ved utskrivning fra sykehus blir det ofte planlagt nye undersøkelse der pasienter bor på sykehotell.

Dette kan være egnet for dem som kan klare seg selv, men skrøpelige eldre vil ikke kunne benytte seg av dette tilbudet med mindre de har pårørende som kan bistå. Da må de i stedet reise frem og tilbake mellom hjem og sykehus til ekstra kostnader for samfunnet og store belastninger for den det gjelder.

Sykehuset legger premisser

Et sentralt punkt i «Samhandlingsreformen» var å forbedre samarbeid mellom de ulike aktører i helsetjenesten. Godt samarbeid er avgjørende for å gi gode tjenester og fordrer likeverdige partnere som hver for seg planlegger egne tjenester og sammen setter opp grensegjerdene. Helseleder tilstreber effektiv bruk av ressurser og god kvalitet på tjenesten, men hverken sykehusene eller kommunene benytter sin medisinske kompetanse for å få dette til.

I dag avgjør den enkelte sykehuslege når pasienten er klar for å skrives ut. Dersom kommunen ikke kan gi et tilbud, straffes de med døgnmulkt på nær 5000 kroner. Da kan kommunen fristes til å ta imot pasienter som har større behov enn det de er i stand til å dekke.

Sats på geriatri-faget

Den demografiske endringen med en sterk økning i antall eldre var en viktig begrunnelse da «Samhandlingsreformen» ble lansert. Syke eldre knekker ikke helsebudsjettet dersom de får riktig behandling. God kunnskap om aldring er forutsetningen for å gi riktig behandling.

Kompetanse innen geriatri og eldremedisin er nøkkelen til å løse de utfordringer som en aldrende befolkning gir. Opplæring innenfor dette felt gir både leger og annet helsepersonell ferdigheter for å vurdere nytten av høyspesialisert behandling og økt bevissthet rundt etiske utfordringer ved skrøpelighet og alvorlig sykdom.

Dessverre er geriatrisk kompetanse i liten grad blitt etterspurt i de høyspesialiserte sykehusene.

Reformen tilbake på sporet

For å løse utfordringer i helsetjenesten på en koordinert og rasjonell måte, må vi ta tilbake faglig fokus og likeverdighet mellom tjenestenivåene. Samhandlingsreformen kan bare bringes tilbake på sporet når det er enighet mellom sykehus og kommune hvordan oppgaver skal fordeles.

Det er mange løse tråder når pasientene skrives ut fra de høyspesialiserte sykehus. Det forventes at kommunen har et robust og kompetent legekorps som står klar til å samle trådene.

Da samhandlingsformen ble lansert, ble det stipulert et behov for 2000 nye kommunale legestillinger frem til 2015. Krisen i fastlegeordningen kan bare løses ved å opprette de stillingene som trengs. Det haster.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.