Skolene har ikke råd til å miste dyktige lærere ved at de får roller som krenkere eller mobbere | Jostein Alberti-Espenes

Ulsrud-saken har avfødt debatt rundt læreres ytringsfrihet. Her under en demonstrasjon til støtte for Simon Malkenes tidligere i mai.

«Krenkeloven» bør ikke fjernes, men endres!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Etter lærer Simon Malkenes' høytlesning i Dagsnytt Atten den 5. mars iverksatte rektor ved Ulsrud videregående skole en prosess i tråd med opplæringsloven § 9a-5. Paragrafen bør endres, slik at rektor får større handlingsrom og lærerne slipper å føle seg krenket av prosessen.

Utdanningsdirektoratets rundskriv nr. 3/17 sier §9a-5-prosesser skal gjennomføres forsvarlig: både elever og lærer(e) skal høres. §9a-5 inneholder ikke forsvarlighetskravet, men i stedet hvem som skal varsles: rektor og skoleeier. Dette kan bety at saken oversendes skoleeier før rektor har hatt god nok dialog med de involverte.

Jostein Alberti-Espenes er lærer og forfatter av «Krenkelse i skolen – mobbingens bakteppe».

Fagfolk hos skoleeier starter arbeidet med en sak som kunne – og iblant burde – vært løst på lavere nivå. At saken går til skoleeier uten god dialog kan være ubehagelig for de involverte lærerne. De kan oppleve seg forhåndsdømt og stigmatisert.

Les også

Alle vil hjelpe læreren, men lærerne må først og fremst hjelpe seg selv

Bør håndteres på lavt nivå

Krenkelser er en naturlig del av (skole) livet, og bør håndteres og løses på lavt nivå. At elever opplever en lærers handling som krenkende impliserer ikke direkte at lærer har hatt intensjon om å krenke. Læreren kan like gjerne ha handlet i god tro eller i affekt, og være full av ekte omsorg for elevene. Elevene kan på sin side føle seg krenket av samme lærer.

Elevene må få komme i dialog med lærer om hvordan og hvorfor de opplevde krenkelsen. Dette er rektors ansvarsområde. §9a-5 peker nå mot en rettsliggjøring av forhold som i stedet bør forsøkes løst i praksisnær dialog. Elevers rett til et trygt skolemiljø skal prioriteres høyt, men skolene har ikke råd til å miste dyktige lærere ved at de får roller som krenkere eller mobbere.

Les også

Reprimanden til Simon Malkenes må trekkes tilbake

Gjør paragrafen bredere

Djupedalutvalget viste til forskning som sier at elever med lærere som oppleves krenkende/mobbende har økt risiko for å bli krenket/mobbet av medelever. Dette er fordi læreres handlinger fungerer modellerende og legitimerende for elevenes adferd. § 9a-5 bør altså ikke fjernes, men i tråd med forsvarlighetskravet gis et bredere innhold.

Paragrafens annet punktum, «Rektor skal varsle skoleeigaren» kan få en innledende hovedsetning, slik at § 9a-5, annet punktum i stedet lyder, «Rektor skal snarest opprette dialog med dei involverte elevane og lærarane, vurdere vidare grep i saka, og varsle skoleeigaren». Dette vil gi rektor mulighet til å løse saken i dialog med elever og lærer.

Skoleeier bør fremdeles informeres, men da på basis av rektors løsningsforsøk.