Skattelettelser er delvis selvfinansierende | Siv Jensen

Et hovedmål med Regjeringens skattepolitikk er at det skal bli mer lønnsomt å investere, arbeide og spare, skriver finansminister Siv Jensen.

Jeg har aldri hevdet at skattelettelser finansierer seg selv fullt ut på lang sikt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens lederspalte 4. juli tar for seg Fremskrittspartiets skattepolitikk og vår oppfatning om at skattelettelser vil virke vekstfremmende. Det vises til et intervju med samme avis, og i lederen påstås det at jeg har uttalt at «de tapte skatteinntektene på kort sikt vil dekkes inn, og vel så det, av økte skatteinntekter på lang sikt».

Jeg har aldri hevdet at skattelettelser finansierer seg selv fullt ut på lang sikt. «Over tid vil noe av lettelsen være selvfinansierende», sa jeg til Aftenposten i intervjuet som sto på trykk 3. juli.

Skatt hemmer økonimisk vekst

Det er velkjent at de fleste skatter fører til at personer og bedrifter endrer adferd slik at ressursene i samfunnet utnyttes mindre effektivt. Det hemmer den økonomiske veksten.

Slike tilpasninger var også utgangspunktet for Skatteutvalgets analyser. Utvalget viste til at skattelettelser kan ha store positive dynamiske virkninger på lengre sikt. I utredningen antas det at mellom 20 og 40 prosent av provenytapet fra lavere selskapsbeskatning vil bli motvirket av høyere skatteinntekter på lengre sikt. Dette skyldes at lavere skatt gir økte investeringer, mer sparing og økt arbeidstilbud.

Effekter over tid

Skatteutvalget anbefalte å redusere selskapsskattesatsen og marginalskatten på arbeid. Det har Regjeringen gjort. Vi har også redusert formuesskatten og innført en verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler.

Disse endringene vil bidra til bedre ressursbruk og styrke den økonomiske veksten som følge av økt avkastning på kapital, økte investeringer og økte lønninger. Dette er effekter som kommer over tid og som vil bidra til å finansiere deler av de skatteinntektene som falt bort da endringene ble innført.

Mer lønnsomt å investere, arbeide og spare

Et hovedmål med Regjeringens skattepolitikk er nettopp at det skal bli mer lønnsomt å investere, arbeide og spare. Norge har store muligheter som vi skal utnytte. Velferdsgrunnlaget sikrer vi ved å skape mer, ikke gjennom å skatte mer.

Vi har opplevd det mest alvorlige oljeprisfallet på flere tiår. Regjeringens viktigste oppgave har vært å bekjempe ledigheten og sørge for at nye jobber skapes. Derfor er det også gledelig å se at norsk økonomi nå er i bedring.

Her kan du lese mer om Regjeringens økonomiske politikk:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.