Min jobb er å bedrive helseinformasjon, og jeg tar den på alvor | Tale Maria Krohn Engvik

  • Tale Krohn Engvik
La oss jobbe sammen for å sikre ungdommene våre enkel tilgang på informasjon og hjelpen de trenger i helsevesenet, skriver Tale Maria Krohn Engvik.

At fagfolk bedriver opplysningsarbeid er ikke nytt, men noe både leger og helsesøstre har gjort i tiår. Det som kan virke fremmed, er at kanalen jeg bruker er Snapchat.

Jeg startet snap-kontoen Helsesista for tre år siden fordi jeg som helsesøster ikke hadde nok tid på de fire videregående skolene jeg hadde ansvar for. Jeg så at det var større sannsynlighet for at en ungdom bruker sosiale medier eller nettet for å kommunisere og søke svar, enn at de banker på kontordører som dessverre altfor ofte er låst eller merket «Opptatt».

Les også

Les innlegget Tale Maria Krohn Engvik svarer på: Helsesista, helsepersonelloven gjelder også for deg! | Andersen og Stene

Ikke tilbud om profesjonell hjelp

Andresen og Stene stiller mange spørsmål i sitt innlegg. Ett er om min yrkestittel: Jeg er utdannet sykepleier og senere helsesøster. Helsesykepleier er ikke en tittel jeg bruker om meg selv og mitt arbeid. Det hender likevel at journalister omtaler meg som dette.

Andresen og Stene legger til grunn at jeg driver en privat helsetjeneste, og at jeg dermed har journalføringsplikt i henhold til helsepersonellovens § 39. Fra Helsedirektoratets kommentarer til loven kommer det frem at journalføring knytter seg til ytelse av helsehjelp.

Hva som er «helsehjelp» i lovens forstand, må skje etter en konkret helhetsvurdering, der allmenn rådgivning om helserelaterte spørsmål klart faller utenfor begrepet, selv om slik rådgivning faller innenfor ordlyden i helsepersonelloven § 3 (jf. «Juridisk betenkning vedr. enkelte spørsmål ved bruk av moderne former for telekommunikasjon» av professor Aslak Syse).

For at noe skal fremstå som «helsehjelp», må rådgivningen være individuelt tilpasset og av handlingsrettet karakter. Rammene for virksomheten, betalingsordninger og hvilke tjenester som konkret blir tilbudt, vil også være viktig i vurderingen. Dette har jeg lagt til grunn for alt arbeidet mitt.
Helsesista er ikke et tilbud om profesjonell hjelp, men et tilbud om uformell kontakt og informasjon. Det er ingen betalte tjenester som blir tilbudt dem som henvender seg. Jobben min er å bedrive helseinformasjon.

Fikk råd om etikk

Andre som gir generell helseinformasjon, er chattetjenester og innringertelefoner. Da jeg opprettet Helsesista, kontaktet jeg flere av disse og fikk deres etiske retningslinjer. Slik kunne jeg sikre gode rutiner og etisk bevissthet også i mitt arbeid. Dette er et ansvar jeg tar på alvor.

Informasjonen jeg mottar fra ungdom på sosiale medier, blir behandlet som taushetsbelagt informasjon. Jeg deler aldri bilder av noen uten å be om forhåndssamtykke. Er en person gjenkjennelig på et bilde, kan jeg be avsender sende en video av seg selv der de bekrefter at det er dem som er avbildet og at de gir samtykke til deling. Dette er en sikrer at avsenderen er den rette til å gi samtykke.

At fagfolk bedriver opplysningsarbeid er ikke nytt, men noe både leger og helsesøstre har gjort i tiår, enten i ukebladspalter, tett–på–nett-møter eller ved å svare på spørsmål fra innsendere i radioprogram. Heller ikke dette er helsehjelp med journalføringsplikt. Det som kan virke fremmed, er at kanalen jeg bruker er Snapchat.

Kan ikke forlates i sosiale medier

Barn og unge har vært alene på sosiale medier uten voksne til stede i mange år. Jeg mener at det ikke er etisk forsvarlig å forlate ungdommene våre i sosiale medier. Helsesista finnes på Snapchat for å ruste ungdommene med kunnskap og lose dem videre i systemet.

La oss jobbe sammen for å sikre ungdommene våre enkel tilgang på informasjon og hjelpen de trenger i helsevesenet. Barn og ungdommer må bli møtt med kunnskap og informasjon på de plattformene og de stedene de faktisk er. Helsesista er mitt bidrag til dette.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter