InterCity på skinner

  • Gunnar G. Løvås
Illustrasjon fra Intercity-utbygging av Vestfoldbanen.

Vekst i kapasitet og frekvens har vært prioritert foran hastighetsøkning.

Aftenposten spanderer mye spalteplass på Jernbaneverkets InterCity-prosjekt 10. desember. Avisen tegner i hovedsak et riktig bilde, men det fargelegges altfor mørkt. Planleggingen er på rett spor, utbyggingene er i rute, og prosjektet er på skinner.

Satsingen på norsk jernbane er på historisk høyt nivå. Investeringsbudsjettet i 2015 er nesten ti ganger så høyt som for ti år siden. Det er klart at dette har påvirket de historiske prioriteringer og valg som er truffet. I perioden med små budsjetter, ble nye dobbeltspor bygget der det ga størst og raskest effekt for å kunne forbedre togtilbudet. Flaskehalslogikken er helt annerledes i jernbanesystemet enn i veisektoren. Kritikk mot utbyggingsrekkefølgen basert på sammenligning med veisektoren, blir derfor for enkelt.

Vi er godt i rute

Nå planlegger vi for en utbygging innenfra Oslo og utover i retning Lillehammer, Halden og Skien. Vi er godt i rute i henhold til bestillingen fra Stortinget, om å ha ferdig dobbeltspor til Hamar, Fredrikstad (Seut) og Tønsberg innen 2024, og øvrige strekninger innen 2030.

Aftenpostens fremstilling kan forlede leserne til å tro at vi sitter og venter på disse årstallene. Det er feil. Vi bygger mer enn noen gang før. Vi feiret åpning av dobbeltspor langs Mjøsa lørdag, åpner Høvik og Stabekk i dag, åpner i Holmestrand neste år, mellom Larvik og Porsgrunn i 2018 og Follobanen i 2021.

Planleggingsaktiviteten er på høygir. I februar oversendes reguleringsplan for sammenhengende dobbeltspor fra Oslo nesten til Hamar (Sørli) til politisk behandling. Samtidig oversendes reguleringsplan for nytt dobbeltspor gjennom Moss. Vi legger frem anbefalt trasé på strekningen forbi Horten. Det er lokal støtte til jernbanen, og vi håper på raske planvedtak. Strekningene kan være ferdig utbygget i 2023.

I juni presenterer vi forslag til løsning i Drammen og i Hamar. Her er det tekniske utfordringer, høye kostnader og knappe arealer. Planprosessen fungerer etter intensjonen, med utstrakt involvering og dialog. Av hensyn til ulemper for togtrafikken i anleggsperioden, er det ikke mulig å ha disse anleggene klare før 2024.

Ringeriksbanen på rekordtid

I løpet av våren vil vi gjøre store fremskritt i planleggingen på strekningene Tønsberg— Larvik og Fredrikstad- Halden. Samtidig rigger vi oss for å gjennomføre Ringeriksbanen på rekordtid.

Aftenposten hevder at vi ikke får nytte av investeringene før alt er ferdig bygget. Det er feil. Kjøretidene er redusert på de fleste strekninger, men vekst i kapasitet og frekvens har vært prioritert foran hastighetsøkning. Punktligheten og robustheten i infrastrukturen har økt. Kundene merker dette allerede, og er stadig mer fornøyd.

Gunnar Løvås, assisterende direktør i Jernbaneverket.