Meninger

Mangler det viktigste

 • Erik Sevestre

Illustrasjonen tar utgangspunkt i et av Plan- og bygningsetatens fremlagte alternativer (det med kort tunnel), men jeg har avmerket på tegningen en del punkter som Beboerforeningen reagerer på og som jeg har omtalt i innlegget, skriver Erik Sevestre.

Hvilke konsekvenser får Filipstad-utbyggingen?

Filipstadplanen. Vi er mange som har ventet i spenning på forslagene til Plan— og bygningsetaten (PBE) og Oslo Havn om utviklingen av Filipstad. Områdeplanen var ment å få på plass de store linjene, slik som infrastruktur, areal og funksjoner. Vi sitter skuffet tilbake.

Hva blir konsekvensene?

For et så komplekst og stort område som Filipstad, krever loven en konsekvensutredning (KU). Her skal alle aktuelle alternativer utredes for å vise hvilke følger utbyggingen kan få for samfunnet, for miljøet, for trafikkavviklingen etc. Dette 470 siders tykke dokument har mange spennende løsninger, men også her blir vi skuffet. PBE tar ikke hensyn til sine egne resultater, som at rundkjøringen på Framnes blir overbelastet allerede få år etter ferdigstillelse.

Konkrete planer for offentlig transport er heller ikke på plass, noe som gjør det umulig å peke på hva slags konsekvenser valget vil få for Filipstad og områdene rundt. Sannsynligvis blir det buss, og mye biltrafikk, siden t-bane ikke er vurdert (!) og Fjordtrikken ser ut til å være lagt på is. Vi blir ikke mindre bekymret når vi leser om kollektivtilbudet i KU: «Trafikale konsekvenser. Har ikke gjort beregninger på grunn av manglende midler.» Kan vi ta en slik utredning seriøst?

Mangler trafikkalternativer

Det mest aktuelle alternativet når det gjelder trafikken på E18 forbi Filipstad, nemlig det uten tunnel, er ikke vurdert i det hele tatt. Tatt i betraktning at Statens vegvesen er negativ til både kort og lang tunnel av sikkerhetsmessige grunner, er dette urovekkende. Alternativet uten tunnel er ikke nødvendigvis det beste, men fordi det er et svært sannsynlig alternativ, skal det etter lovverket utredes.

I den sammenhengen burde PBE vurdere muligheten for nedsenket vei delvis dekket av lokk. Hvis det blir hverken kort eller lang tunnel, vil en nedsenket E18 fylle alle sikkerhetskrav, samtidig som det vil bli mindre støy enn åpen veibane. Dette er også et billigere alternativ og lokkene gir tilgang til sjøen for alle, ikke bare for Filipstad.

Utvid området

Samtidig bør planområdet utvides til å gjelde frem til Bygdøylokket for å få med helheten. Det ser ut til at PBE har skjønt dette i ettertid hvis vi skal dømme etter Stein Kolstøs (PBE) noe forhastede forslag i Aften 7. mars, der han vil bygge parklokk og tunnel langs Frognerkilen. Hvorfor kom ikke dette med i Filipstadplanen?

Ingen kontakt med sjøen

Målet med Fjordbyplanen var å få bedre tilgjengelighet til sjøen for alle. Vi synes det blir flott med strandpromenade, men hva med kontakten på tvers? Det er ikke nødvendigvis høyden på byggene som forstyrrer, det er mangelen på brede forbindelseslinjer som trekker fjorden til byen. I planen blir eksisterende bydeler bakenfor avskåret fra sjøen.

Hovedaksen mellom Tinkern og sjøen er bare ett av flere svake punkter. Skal vi i kontakt med sjøen, må vi etter planen først krysse en drosjeholdeplass, deretter krysse en 40 meter bred trafikkert vei med seks kjørefelt, tre rabatter og én sykkelvei (Ring 1). Hvor er tilgjengeligheten til sjøen? Eller gjelder den bare de nye beboerne på Filipstad?

Misvisende tegninger

Illustrasjonene som er lagt frem gir misvisende bilde av hvordan det vil bli. Én sak er at alle perspektiver er fra sjøen, som skjuler både høyden på bygningene og bredden på siktlinjene. I tillegg er den planlagte tunnelen i grønt og ser ut som park, mens det i virkeligheten skal det ligge en seksfelts vei her (Ring 1). Tunnel frigjør ikke området til flere grønne lunger, kun til nye veier.

Soldiagrammet er også misvisende. Her har PBE brutt sine egne regler om også å vise hvordan skyggene faller ved vår- eller høstjevndøgn, de har bare vist 1. mai når solen som kjent står høyt på himmelen. Tegningen viser heller ikke hvordan skyggene faller på gaten, der de fleste av oss ferdes – kun på bygningene.

Filipstad er vår

Vi minner om at Filipstadtomten er kommunal – den tilhører oss alle. Har vi ikke lært noe av barkode-byggene i Bjørvika eller den manglende planleggingen på Fornebu? Vi trenger mer tid – vi har ikke råd til å ha hastverk!

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  På Filipstad skal Oslo få ny motorveitunnel med seks felt på toppen.

 2. OSLOBY

  Sier nei til gigantplan for Filipstad, vil sende den i retur

 3. OSLOBY

  Arkitekter vil ha omkamp, mener Oslo kommunes plan er for dårlig

 4. OSLOBY

  Byrådets Filipstad-plan: Mer, høyere og grønnere.

 5. OSLOBY

  Byrådet risikerte å bli nedstemt. Da utsatte de gigantplan om ny bydel.

 6. KOMMENTAR

  Fabian Stang hadde litt rett. Filipstad-planen bør skrotes.