Meninger

VimpelCom-saken ga viktig læring

  • Jon Fredrik Baksaas
Jon Fredrik Baksaas.

Etikk. Telenor vil stille klarere krav om at virksomheter vi investerer i, skal akseptere Telenors etiske prinsipper.

Erfaringene fra Telenors eierskap i VimpelCom og den pågående etterforskningen av VimpelCom har gitt Telenor viktig læring. Telenors verdier er grunnlaget for vår eierstyring og selskapsledelse i alle våre selskaper. Dette vil vi skal være grunnleggende også i selskaper hvor vi ikke har operasjonell kontroll. Med lærdom fra VimpelCom-saken tar vi nå ytterligere grep for å styrke eierstyringen i slike selskaper.

VimpelCom er under etterforskning for korrupsjon av myndigheter i USA og Nederland og Sveits. Dette tar Telenor svært alvorlig. Telenor er ikke under etterforskning og samarbeider med myndighetene som vitne. Vi kjenner ennå ikke utfallet av etterforskningen, men det er liten tvil om at denne saken er krevende for Telenor.

Telenor er opptatt av å ha gode etiske standarder i alle deler av konsernet. Vi har jobbet systematisk med å styrke våre prosedyrer og retningslinjer for god selskapsstyring gjennom flere år. Dette rammeverket gjelder for alle våre egne operasjoner. I andre selskaper, hvor Telenor er inne på eiersiden, men uten den samme mulighet til å styre, må vi arbeide for å få gjennomslag for våre prinsipper på andre måter.

Nye tiltak

Telenor har grundige prosedyrer og praksis for å gjøre undersøkelser av potensielle partnere. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre disse og implementerer nå reviderte krav til slike undersøkelser. Alle kjente risikofaktorer må vurderes og håndteres på rett nivå i konsernet før vi beslutter om vi skal investere i en virksomhet.

Telenor vil stille klarere krav om at både virksomheten vi investerer i, og også øvrige eiere, aksepterer Telenors etiske prinsipper og retningslinjer for god eierstyring.

Når en investering er foretatt, vil Telenor følge opp mer systematisk for å sikre at selskapets systemer er i samsvar med våre regler og at de etterleves. Dette innebærer også å klargjøre og følge opp forventningene til de styremedlemmer Telenor nominerer.

Dette betyr mer systematisk opplæring i våre regler for god selskapsstyring. Telenor utarbeider en ny styrehåndbok, som vil brukes aktivt i dette arbeidet. Telenor vil også sørge for å styrke ressursene til rådgivningsbistand for Telenors nominerte styrerepresentanter. Telenor skal sikre at interessekonflikter eller dobbeltroller knyttet til styremedlemmer skal vurderes og håndteres forsvarlig.

Som eier vil Telenor alltid forvente at administrasjonen i de selskapene vi er deleier i, etterlever det regelverk og verdier som styret i selskapet fastsetter, i tillegg til å følge de lover og regler som gjelder for selskapet. Dette gjelder også for VimpelCom. Dersom etterforskningen mot VimpelCom konkluderer med at det har foregått misligheter i tilknytning til selskapets investeringer, er dette åpenbart fullstendig uakseptabelt. Telenor vil i så tilfelle måtte vurdere konkrete tiltak.