Fastlegeordningen trenger øyeblikkelig hjelp | Marit Hermansen, Tom Ole Øren og Petter Brelin

  • Marit Hermansen,
    president i Den norske legeforening
  • Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen
  • Petter Brelin, fastlege, leder i Norsk forening for allmennmedisin

Det er ikke uten grunn at utviklingen kalles en «varslet krise».

Regjeringen innrømmer at de har gjort for lite – for sent, skriver artikkelforfatterene.

Denne sommeren har det vært skrevet mye om den dramatiske situasjonen i fastlegeordningen. Sist ut i Aftenposten er lege Lars E. Gleditsch.

Legeforeningen har i en årrekke påpekt utfordringene og jobbet for løsninger, basert på alle de tilbakemeldingene vi får fra våre medlemmer. Det er ikke uten grunn at utviklingen kalles en «varslet krise».

Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Det haster

Mange, ikke bare fastleger, har beskrevet konsekvensene av rekrutteringskrisen i kommunene. Legeforeningen har vært tydelige på at vi ikke kan skyve alle tiltak inn i framtiden, etter at alle utredninger og evalueringer er ferdigstilt. Da taper pasientene. Historiene fra i sommer, fra kommuner over hele landet, viser at det haster.

Fastlegene er opptatt av hva som må til for å avlaste tjenesten. Engasjementet er stort. De må håndtere en stadig voksende oppgaveportefølje, som gjør at dagene og ukene blir stadig lengre – og tiden til pasientene knappere.

Tom Ole Øren, leder i Allmennforeningen.

Fastlegene jobber nå nesten 60 timer i snitt i uken. Til tross for dette, overføres det fortsatt en rekke oppgaver til primærhelsetjenesten og fastlegene, uten at nødvendige ressurser følger med.

Vi må beholde fastlegene vi har

Gleditsch har helt rett i at det må bli mer attraktivt for yngre leger å gå inn i fastlegeyrket. Det handler ikke bare om å redusere arbeidsbelastningen, men også om økonomisk forutsigbarhet. Dette er også viktig for å beholde de fastlegene vi allerede har.
Fastlegeordningen toppet sakskartet på Legeforeningens landsstyremøte før sommeren. Vi samlet oss om noen helt nødvendige strakstiltak:

  • Grunntilskudd til unge fastleger i oppstartsfasen
  • Minst 10 ukers praksis i primærhelsetjenesten for medisinstudentene
  • Stans av en ukontrollert oppgaveoverføring til fastlegene
  • Kortere pasientlister, økt finansiering og innføring av sosiale rettigheter
  • Rekruttering av minst 500 fastleger i spesialisering årlig
Peter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Regjeringen har gjort for lite

Legeforeningen har mobilisert på alle arenaer de siste årene for å få tiltak på bordet. Vi har etterlyst handlekraft i forhandlinger og i møter med både myndigheter og folkevalgte. Regjeringen innrømmer at de har gjort for lite – for sent.

Det er derfor gledelig at helseministeren under Arendalsuka var så tydelig på at det også må komme tiltak på kort sikt, blant annet redusert listelengde.

Det er også oppklarende at Bent Høie nå understreker at primærhelseteam ikke er ment som løsningen på problemene. Primærhelseteam vil hverken fremme rekrutteringen eller sikre at leger blir i ordningen.
Strakstiltakene vil ikke berge fastlegeordningen over natten, men de vil markere et taktskifte. Håndfaste grep vil i det minste sende et signal til landets fastleger og kommuner om at hjelpen er på vei. Det er viktig for tryggheten til pasientene. Her har alle parter et felles ansvar for å sikre at så skjer.

Les andre relevante saker her: