Meninger

Et stort økonomisk tap for medisinsk forskning

 • Ntnu
 • Det Medisinske Fakultet
 • Stig A. Slørdahldekan
 • Uio
 • Frode Vartdaldekan
 • Uib
 • Det Medisinsk- Odontologiske Fakultet
 • Nina Langelanddekan
 • Uit
 • Det Helsevitenskapelige Fakultet
 • Arnfinn Sundsfjorddekan

Dekanene ved de fire medisinske fakultetene i Norge er misfornøyde med forslaget til Regjeringen i statsbudsjettet om å kutte gaveforsterkningsordningen fra og med 2012.  Her bilde av Forskningsparken i Oslo som blant annet rommer kreftforskning. Foto: Tom A. Kolstad

Regjeringens forslag vil medføre et betydelig kutt i kreftforskningen i Norge.

Dekanene ved de fire medisinske fakultetene i Norge ønsker å uttrykke misnøye og bekymring med forslaget tilRegjeringen i statsbudsjettet om å kutte gaveforsterkningsordningen fra og med2012.

Norge ligger etter

Gaveforsterkningsordningen går ut på atKunnskapsdepartementet gir et påslag på 25 prosent dersom private aktører girmer enn tre millioner til forskning ved universitetene og høgskolene. Ordningenkom i stand i 2006 etter forslag i Stortingsmelding 20 (2004-5) ”Vilje tilforskning”. Hensikten var å styrke innslaget av privat finansiering avforskning og motivere bedrifter, organisasjoner og privatpersoner til å gi mertil forskning. Norge ligger som kjent betydelig etter våre naboland med hensyntil slike gaver. Land som er opptatt av å mobilisere private gaver tilforskning har vanligvis tilsvarende ordninger som bidrar til dette. Ordningen harvært en suksess og så langt resultert i at 1,3 milliarder private kroner tilforskning har blitt plusset på med 320 millioner offentlige.

Vil ramme langsiktig forskning

En nedleggelse av gaveforsterkningen vil først og fremstramme langsiktig grunnleggende forskning, herunder medisinsk forskning.Nordmenn er opptatt av medisinsk forskning, også som en forutsetning for etframtidig godt helsetjeneste. Å støtte denne forskningen som vil bidra til åfinne nye behandlinger for bedre overlevelse og livskvalitet, oppleves sommeningsfullt. Vi har i de siste årene opplevd en positiv utvikling med stadigflere bidrag til medisinsk forskning fra private aktører.Gaveforsterkningsordningen har motivert for større gaver.

Betydelig kutt

Gaver fra privatpersoner, og gaver fra privatpersonerkanalisert gjennom frivillige organisasjoner forsterkes også med 25 prosent. Gaveforsterkingsordningenhar vært viktig for kreftforskningen og gaver fra Kreftforeningen. Innsamledemidler fra Kreftforeningen har blitt kanalisert til forskningsmiljøene våre somdermed har fått et økonomisk løft via denne ordningen. Dette har styrket etviktig forskningsfelt og Regjeringens forslag vil medføre et betydelig kutt ikreftforskningen i Norge.

Gaveforsterkningsordningen har også vært en viktigmotivasjon for fakultetene til å arbeide for større gaver fra bedrifter,organisasjoner og privatpersoner. Det er en berettiget frykt for at ennedlegging av ordningen ikke bare vil bety et mindre beløp til forskningen, menogså mindre oppmerksomhet og interesse for arbeidet med å øke støtten fraprivate aktører.

Vi har også noen få private aktører som ønsker å giekstraordinært store beløp til forskning. Det er ønskelig at slik støtte gistil særlige gode forskningsmiljøer ved universitetene.Gaveforsterkningsordningen bidrar til at universitetene settes i stand til å taimot store gaver på en måte som ikke samtidig nedprioriterer den resterendeaktiviteten ved institusjonene. Vi har også vært i den privilegerte situasjonenat givere av betydelige summer slik som Trond Mohn gir gaver uten fagligeføringer men med frihet for institusjonene til egen prioritering avforskningen.

Større negativ effekt

De medisinske fakultetene er glad for den innsatsenRegjeringen gjør for å styrke forskningen generelt i Norge og ikke minst dengrunnleggende forskerinitierte forskningen. Dette har bidratt til at det er enpositiv utvikling i norsk forskning både når det gjelder kvalitet og omfang. Gaveforsterkningsordningenhar vært et slikt tiltak. Dersom man nåfjerner denne ordningen, vil et viktig insitament til private store donasjonertil forskning forsvinne. Derfor vil eneventuell fjerning av gaveforsterkningsordningen, kunne få en langt størrenegativ effekt enn det aktuelle beløpet som kuttes.

De medisinske fakultetene i Norge ber derfor Regjeringenrevurdere forslaget om å fjerne gaveforsterkningsordningen. Vi tror atforslaget vil særlig ramme medisinsk forskning.

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Skepsisen til private gaver lever og blomstrer i Norge. Selv i 2020.

 2. MENINGER
  Publisert:

  Sliter med forskningen

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kortsiktig fra Forskningsrådet om langsiktighet i toppforskningen

 4. DEBATT
  Publisert:

  De beste forskningsmiljøene må få mer langsiktig støtte

 5. KULTUR
  Publisert:

  Kulturministeren frykter oppstyret rundt Fredriksen-søstrene skremmer rike fra å sponse kunst

 6. KRONIKK
  Publisert:

  Kronikk: Slik kan vi fremme de aller beste forskningsmiljøene | Kari Melby og Kyrre Lekve