Meninger

Ordnung muss sein

 • Sigve Indregard

La de tusen bloggene blomstre. Ugresset er like mye ugress selv om vi har en plakat med bilder av de peneste blomstene, mener Sigve Idregard. Fotolia/Scanpix

La meg slippe å måle nye bloggere opp mot en etisk gullstandard.

Bloggpromotør Tho­mas Moens gamle for­slag om en blogg­pla­kat hari disse dager blitt resir­ku­lert i Aften­pos­ten.

Stine Bjerke­strand, som«tidvis» (etter eget utsagn) blog­ger, mener det er «på tide» å løfte dennedebat­ten igjen.

Ikke ønskelig

I enkom­men­tar til et blogginnlegg som kritiserer ideen utdy­per Bjerke­strandbakgrunnen for for­sla­get på en bedre måte enn kro­nik­ken fårtil:

Les også

Indregard.no

«Grun­nen til at jeg ikke ønsker å gå rett på for­slag til hvor­dan man skalhånd­heve et regle­verk for blog­gere eller en blogg­pla­kat, er at jeg ikkehar fore­slått ver­ken regel­verk eller blogg­pla­kat. Jeg mener deri­mot at viikke er fer­dige med dis­ku­sjo­nen om etiske dilem­maer knyt­tet til blog­gingog om vi tren­ger et fel­les etisk ramme­verk. … Det dreier seg blant annet omomtale av tredje­per­soner, fakta­sjekk og kildekritikk. Så lenge det skjer etiske over­tramp i blog­ger, mener jeg dis­ku­sjo­nen erhøyst legi­tim og aktuell.»

Bjerke­strands idé ser ut til å være en pla­kat i form av en fri­vil­lig til­slut­ningtil en «yrkes­etikk» for blog­gere. Både i kro­nikks form og i denne kom­men­ta­renfrem­står det litt anma­sende: det komme noe som fik­ser opp i alledisse uetiske utsag­nene! Det lig­ner et slags ord­n­ung muss sein –impe­ra­tiv,et tante­so­fi­isk sukk om at noen må ordne opp på dette inter­net­tet.Det er selv­sagt håp­løst naivt.

VamPus viser,på en klar­gjø­rende måte, at for­sla­get ikke lar seg rea­li­sere.

Men jegmener det er nød­ven­dig å gå et steg videre: det er ikke nok at dette ikke vilkunne rea­li­se­res rent prak­tisk — det er hel­ler ikke ønskelig.

Opplyst fåmannsvelde?

Det er i utgangs­punk­tet noe pus­sig over kon­struk­sjo­nen. Et regel­verk,påført av deg selv over deg selv, og hånd­he­vet av deg selv? Det er ikke etregel­verk. Det er en etikk: et selv­på­lagt syn på hvor­dan du bør opp­tre. Men i pla­kat­for­ma­tet vil dette måtte kodi­fi­se­res inn i skrift­ligeprin­sip­per, og for at det skal ha noen form for nytte må det være en sosialkost­nad ved å ikke følge dette kodi­fi­serte regel­ver­ket.

Les også

- Bloggere har makt,nå må de ta ansvar

På et bestemt tids­punkti tid vil da et bestemt utvalg blog­gere fast­slå hva som er etisk blog­ging,og en bestemt gruppe bloggere med størst defi­ni­sjons­makt vil gi det helesinform.

Da står vi over­for to mulig­he­ter: enten blir regel­ver­ket så vagt at detikke bin­der noen (og føl­ge­lig menings­løst), eller så vil det binde oppadfer­den til blog­gere ved at de ikke pub­li­se­rer det de ønsker fordi densosiale kost­na­den ved å bryte med Etisk Blogg-​​stempelet blir for stor. Detkan kan­skje for­sva­res, der­som man for­ut­set­ter at Etisk Blogg-​​regleneer Gode Ting™ alle er enige om. Et blog­gin­gens opp­lyste fåmannsvelde.

Men all erfa­ring med slike insti­tu­sjo­ner, der­som de mot for­mod­ningskulle oppnå den sta­tu­sen de tren­ger for å fun­gere, er at de mis­bru­kes.De blog­gerne med erfa­ring, kon­troll og defi­ni­sjons­makt vil være i posi­sjontil å for­tolke de (nød­ven­dig­vis) vage etiske reg­lene. Og før eller sidenvil det da opp­stå kon­flik­ter der spørs­må­let vil være om blog­ger B harbrutt Pla­ka­ten. Det er for­så­vidt ikke noe pro­blem — bort­sett fra når deter den mar­kante blog­ger A med erfa­ring, kon­troll og defi­ni­sjons­makt blog­gerB ville kri­ti­sere. Eller NGOen blog­ger A likte. Eller boka som ven­nen tilblog­ger A ga ut. Eller par­tiet blog­ger A stemte på. Et cetera .

Makt korrumperer

Og hva har vi da opp­nådd med en pla­kat? Hvis blog­ger A mener det er nød­ven­digå påpeke etiske pro­ble­mer ved blog­gin­gen til blog­ger B, kan hun alle­redei dag gjøre det uten en pla­kat til­stede. Med pla­ka­ten — gull­stan­dar­den —på plass, for­sky­ves argu­men­ta­sjo­nen fra «opp­trådte B etisk» til «brøt BPla­ka­ten». Det kan mis­bru­kes, og makt kor­rum­pe­rer.

I til­legg kan jegvel­dig vans­ke­lig se at en slik for­sky­ving ville være noen for­del forselve debat­ten, ikke minst fordi de aller fleste sakene vil ope­rere i etgrense­land. Det er ikke innenfor-​​utenfor som er den inter­es­sante etiskedebat­ten, men grå­so­nene, og fak­tisk også om virke­mid­lene lar seg for­svareav sakens inn­hold .

Jeg har helt sik­kert selv levert dår­lig fakta­sjek­ket infor­ma­sjon omtredje­per­soner, og svakt kilde­be­lagte teks­ter. Hel­dig­vis har mye av detblitt påtalt i kom­men­tar­felt og i andre blog­ger. Og hel­dig­vis resul­tertedet ikke i at jeg ble fra­tatt Etisk Blogg-​​stempelet mitt av en mye mer erfa­ren,defi­ne­rende stemme i blogg­sam­fun­net. For da hadde jeg nok ikke turt åblogge mer om kon­tro­ver­si­elle temaer i etiske grense­land.

La meg slippe åmåle nye blog­gere opp mot en etisk gull­stan­dard, og la hel­ler de tusenblomstre blomstre. Ugres­set er like mye ugress selv om vi har en pla­kat medbil­der av de peneste blomstene.

Stafett

Det som kunne vært inter­es­sant, hel­ler en en pla­kat­de­batt, er en blogg­sta­fett(som i gamle dager!) om nett­opp de etiske dilem­ma­ene man selv har møtt på isin blog­ging. Det ville være en vir­ke­lig hjelp for nye og gamle blog­gere, åse hvor­dan andre har tenkt og reson­nert, pub­li­sert og for­kas­tet.

Ikkefordi det lar seg gene­ra­li­sere til enkle beslut­nings­reg­ler vi kan trykkepå en pla­kat, men fordi det lærer oss om hvor­dan tanke­pro­ses­sene rundtetikk fore­går, noe som kan gi en årvå­ken­het over­for lignendeproblemer når de opp­står.

Kunne jeg utfordre deg til å begynne sta­fet­ten,Bjerkestrand?

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Forsker Torkel Brekke: «Ikke overlat tittel, ingress og valg av bilder til journalisten»

 2. SID

  Når vi er ved denne milepælen, er det viktig å innse utfordringene vi står overfor

 3. FAMILIE OG OPPVEKST

  Han ble skilt fordi han lot oppvasken stå på benken. Her er hans råd til menn for å unngå skilsmisse.

 4. NORGE

  Her er alt søppelet etter Kristine siden høsten 2015

 5. A-MAGASINET

  Det er 25 år siden den første e-posten ble sendt. Er det på tide at vi sender den siste?

 6. A-MAGASINET

  Hun var jenta i Søviknes-saken. 18 år etter snakker hun om hvordan livet falt i grus.