Meninger

Kort sagt, 24. januar

 • Aftenposten Redaksjon

E 16 helt til Oslo

Diskusjonen om ny E18 gjennom Bærum fortsetter, med innlegg av sivilingeniør Arvid Ystad i Aftenposten 19. januar: Han vil heller bygge en Ring 4 «fra Asker over Bærum nord og Oslo nord til E 6 på Oslo øst.» Med storparten av denne lange strekningen i tunneler ville dette bli et enormt og uoverkommelig prosjekt.

E 18-strekningen Sandvika-Oslo er felles for trafikantene fra Asker og E 16-trafikantene som kommer inn på denne veien ved Sandvika, og er nå overbelastet. Dette er verst for trafikantene fra E 16, som sliter med til dels dårlig veistandard også på E 16 over Sollihøgda. Disse trafikantene trenger ny E 16 fra Sundvollen ved Tyrifjorden og direkte til Oslo, som ble lansert i utkast til regionplan for Osloområdet i 1963.

Da skulle slik vei til Ringerike bygges oppe i dagen gjennom Sørkedalen og Marka, så dette prosjektet ble straks «skrotet» av bystyret i Oslo. Nå kan slik vei til Ringerike legges i tunneler, bortsett fra dagstrekning vest for Bogstadvannet, kort dagstrekning vest for Slora innerst i Sørkedalen, og svært kort dagstrekning ved Plassedammen i Krokskogen.

Med E 16 helt til Oslo vil E 18 gjennom Bærum avlastes, så den kan fungere tilfredsstillende, med utbedringer av bussfiler og tilførselsramper, som sivilingeniør Ystad foreslår.

Jo Heringstad, Ås

Bedre arbeidsmiljø nå

I en lengre artikkel i Aftenposten om arbeidsmiljøet i Oslo katolske bispedømme (OKB) torsdag 14. januar er jeg kun delvis sitert, slik at mine utsagn fremstår som mye mer dramatiske enn de var ment å være. Jeg finner det derfor nødvendig å presisere et par ting: Jeg anklager ikke ledelsen i OKB for å ha drevet en svertekampanje for å stemple noen av mine kolleger som «illojale», ei heller for å ha gitt medarbeidere skriftlige advarsler på grunn av at de har ytret seg kritisk.

Jeg ønsket kun å konstatere at vi i fjor hadde situasjoner hvor både ledere og medarbeidere sa og gjorde ting som gikk utover arbeidsmiljøet. Heldigvis har vi klart å snu utviklingen, og arbeidsmiljøet vårt er nå på bedringens vei. Det er nok fremdeles et stykke før vi når målet, men situasjonen på vår arbeidsplass er etter min mening betraktelig bedre nå enn den var i fjor sommer.

Paul Maric, verneombud, Oslo katolske bispedømme

Syklistene adskilt fra bilistene

Dronning Eufemias gate burde være bindeleddet som knytter øst og vest sammen for syklistene. Dessverre er det et monument over dårlig planlegging og utbygging av sykkelnettet i Oslo.

Nå har forslaget om at syklistene skal sykle sammen med trikken dukket opp (Aftenposten 19. januar). Bidraget fra Grindaker arkitekter er et blindspor. En velfungerende sykkelgate gjennom Bjørvika vil ha flere tusen syklende i timen. På de mest trafikkerte strekningene i København snakker vi om over 5000 syklister. Det er vanskelig å se for seg at det kan fungere uten at det betyr betydelige problemer både for syklister og trikker.

Verden rundt er det en ting som preger vellykkede sykkelbyer. Syklistene er i størst mulig grad skilt fra annen transport. På de tunge strekningene er det alfa og omega. I Dronning Eufemias gate er det en forutsetning for at det skal bli en skikkelig sykkelgate. Heldigvis er det plass til å gi syklistene en dedikert sykkelbane som er adskilt fra bilistene.

Andreas Halse, miljøpolitisk talsperson, Oslo Arbeiderparti

Økt fart i klimapolitikken

De norske utslippene av klimagasser er gått ned siden 2010, men Miljødirektoratet anslår en liten oppgang for 2015. Jeg er ærlig om utviklingen, slik Aftenposten siterer meg på 18. januar. Regjeringen gjennomfører en rekke tiltak for å få ned utslippene ytterligere. Vi satser spesielt på fem områder: lavutslippsutvikling i industrien, grønn skipsfart, karbonfangst— og lagring, fornybar energi og transportsektoren.

Vi har fylt på energi- og klimafondet til 67,75 milliarder kroner. Avkastningen brukes til å få privatpersoner og næringsliv til å gjennomføre tiltak, og teknologimiljøene til å utvikle ny teknologi. Vi jobber dessuten med en strategi for grønn konkurransekraft. Det blir det nye norske industrieventyret. Det kommer dessuten et grønt skatteskifte.

Å redusere utslippene av klimagasser er et omfattende arbeid. Vi skal kutte minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990, sammen med EU. Mange av tiltakene får effekt først etter mange år. Det er avgjørende å tenke langsiktig. Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn innen 2050.

Vidar Helgesen, klima- og miljøminister (H)

Det var bare én sjef for OL i 1952

I sitt debattinnlegg i Aftenposten 19. januar rekker Arne Kvalheim en aldri så liten pekefinger mot Leif Gjerland, som i sin artikkel om Jordal Amfi 17. januar utpeker arkitekten for Jordal Amfi, Frode Rinnan, til sjefen for OL i Oslo 1952.

Kvalheim utpeker og presiserer: «Det var bare en sjef for OL, nemlig Rolf Hofmo». Kvalheim presiserer videre at Hofmo var leder for de fleste komiteene for lekene. Jeg vil anbefale Kvalheim å lese den offisielle rapporten for vinterlekene i Oslo 1952. Der kan han finne at Rolf Hofmo var leder av én komité: Anleggskomiteen. Videre var han visepresident i organisasjonskomiteen – altså nestsjef for lekene.

Sjef og president for Vinterlekene i Oslo 1952 var Olaf Chr. Ditlev-Simonsen Jr. Det var nok sjefer både for billettsalg, snømåking på Bislett og pølseboder under lekene, men jeg vil herved parere Kvalheim å si følgende: Det var bare én sjef for OL i 1952, nemlig Olaf Chr. Ditlev-Simonsen Jr.

Johan Ditlev-Simonsen, Oslo

Argumentasjonsvegring i islam-debatten

I Aftenposten 15. januar er Bushra Ishaq positiv til «felleserklæringer fra verdensledende islamske teologer». Én av disse er brevet til lederen av IS, som også Mohammad Usman Rana har fremhevet som sentralt i oppgjøret med IS.

Men min kollega Truls Wyller har påpekt at disse teologene like fullt er islamister. For de vil innføre et kalifat med hudud-straffer (hele paragrafene 22 og 16). Som Wyller skriver, er både «steining, pisking og amputasjon» straffemetoder. Han har etterspurt Ishaq og Ranas syn på dette.

Den 4. januar skriver de: «At en professor i filosofi i Norge ... slenger om seg med udefinerte og stigmatiserende begreper som «islamist», gir ... grunn til ettertanke om verdighet og dannelse». Et helt saklig og ytterst betimelig spørsmål blir altså møtt med et irrelevant «svar», formulert som en udannet retorisk skyllebøtte.

Vi filosofer står for øvrig i en stolt liberal tradisjon. Hovedgrunnlaget for det frie, demokratiske samfunnet vi alle daglig nyter godt av, finnes hos filosofene John Locke og Immanuel Kant. Deres radikale tanker om individets frihet og ukrenkelighet er materialisert i blant annet den amerikanske Uavhengighetserklæringen av 1776, den franske revolusjons «Frihet, likhet, brorskap» i 1789, og i vår rettsstat i form av Grunnloven av 1814.

Ishaq og Rana har vist seg rause når det gjelder å dele ut diagnoser til meningsmotstandere; svært mange har visstnok lidelsen «islamofobi». Her skal de to legene få en diagnose av meg: De er rammet av «argumentofobi».

Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi, NTNU

Samme vielsesliturgi for alle

Hallvard Hegna påstår fremdeles at homofili er et fenomen i sitt debatt innlegg 22. januar, «fordi det er eit avvik frå eit hovudprinsipp i naturens orden».

Når bestemte Hegna hvilke regler og lover som skal følges?

Ingen historiker eller antropolog har en klar definisjon eller et bevis på hva som egentlig er naturens orden. Hegnas primitive definisjon på naturens orden er klar nok; mann møter kvinne og lager barn.

Homofile som heterofile par skal få samme liturgi i et kirkebryllup. Vi er alle barn av samme Gud.

Karine Folgen, Oslo

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Det finnes ingen dumme spørsmål – om nekrofili | Svein Øverland og Ingeborg Senneset [podcast]

 2. MENINGER

  Kort sagt torsdag 4. mai

 3. MENINGER

  Det ligger stor styrke i å kjenne sine egne grenser. | Lene Marlin

 4. MENINGER

  -Hun var utrolig tøff i trynet

 5. MENINGER

  Ikke hør på Tony Blair! | Harald Stanghelle

 6. MENINGER

  «NB! Gjeldende konfirmasjonstakst er 5000-ish pr. hode. Merk innbetalingen: Emmys neseplastikk»