Biodrivstoff ER miljøvennlig | Ola Elvestuen

Et viktig bidrag til å redusere Norges og verdens klimagassutslipp.

Mer bruk av biodrivstoff kan gi både utslippskutt, mer miljøvennlig energi og flere nye grønne arbeidsplasser. Det har ikke vært lett å se ut fra Aftenpostens saker om Norges satsing på biodrivstoff (se artikkelsamlingen under. Red. anm.).

Budskapet har vært at biodrivstoff kan øke klimagassutslipp i stedet for å redusere dem. Miljødirektoratets nylig fremlagte konsekvensutredning av vedtaket viser imidlertid at biodrivstoff er et viktig bidrag til å redusere Norges og verdens klimagassutslipp, forutsatt at drivstoffet produseres på en bærekraftig måte.

Avfall fra skogdrift

Norges satsing på biodrivstoff vil ifølge Miljødirektoratet kutte norske utslipp med omtrent 900.000 tonn frem mot 2020, og de globale utslippene vil reduseres med omtrent en halv million tonn i samme periode som følge av den norske satsingen. I den neste tiårsperioden vil de norske utslippskuttene bli på flere millioner tonn.

Dersom vi også lykkes med å skape en norsk industri for biodrivstoff basert på for eksempel avfall fra skogdrift, slik skognæringen har ambisjoner om, vil de globale utslippskuttene bli større samtidig som det kan skapes mange nye arbeidsplasser i Norge.

Mange virkemidler

Norge har forpliktet seg til å kutte utslippene fra transportsektoren med opp mot 50 % innen 2030. Det krever en bred satsing på en rekke virkemidler.

Det viktigste for persontransporten er overgang til nullutslippsbiler, for eksempel elbiler eller biler som går på hydrogen. Målet er at alle biler som selges på privatmarkedet i 2025, skal være nullutslipp. Det målet er vi på god vei til å nå – som Aftenpostens artikkel 16. mars viser.

For tungtransporten kommer imidlertid denne overgangen til å ta lengre tid. Det er heller ikke alle familier som har mulighet til å skifte ut bensin- eller dieselbilen sin før 2025. I en overgangsfase er det derfor helt nødvendig at vi sørger for at utslippene fra de bilene som kjører på norske veier i dag reduseres så mye som mulig.

Strenge bærekraftskriterier

Det faglige grunnlaget Miljødirektoratet har utarbeidet viser at potensialet ved en økt satsing på biodrivstoff er stort, såfremt vi forsikrer oss om at det produseres på en bærekraftig måte. EU har fastsatt strenge bærekraftskriterier som også Norge har sluttet seg til. De sørger for at produksjonen av biodrivstoff skjer på en måte som reduserer utslippene totalt sett. Bensinbransjen har selv tatt ansvar og inngått en avtale om at alt biodrivstoff som selges i Norge skal være bærekraftig.

Venstre mener det må stilles strenge krav til biodrivstoffet som skal brukes i Norge, og at kravene må bli gradvis strengere ettersom bruken øker. På lang sikt kommer også biodrivstoffet til å fases ut av det norske markedet, men det kommer til å ta mange år før vi har gjennomført overgangen til en bilpark bestående utelukkende av nullutslippskjøretøy, spesielt innen tungtransport.

I den overgangsperioden er satsing på biodrivstoff nødvendig, viktig og riktig.