Meninger

Mange vil nok mene at Anders Behring Breivik bare kan råtne i fengsel. Så enkelt er det ikke.

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    rettskommentator

Vi blir aldri ferdig med ham.

Det er ikke uventet at barnedrapsmannen og terroristen saksøker staten. Tvert imot; jeg har bare ventet på dette.

For det ville vært utopi å tro at vi ble ferdig med Anders Behring Breivik da han godtok dommen på 21 års forvaring i august 2012. Vi blir aldri ferdig med ham.

Uansett utfall av saken som nå starter i Oslo tingrett, avdeling Skien fengsels gymnastikksal, så er jeg ganske sikker på at dette bare er begynnelsen på en serie rettssaker med terroristen i sentrum – det er jo der han liker seg.

Vil anke

Får han ikke medhold i kravet om endrede soningsforhold og taper i tingretten, noe han trolig gjør, kommer han til å anke. Først til lagmannsretten, så til Høyesterett. Og taper han der, kommer han til å ta korteste vei til Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

I 2021 – om fem år – løper minstetiden for forvaringen ut. Er det noen som tror at han ikke kommer til å begjære seg løslatt?

Nye rettssaker venter – uten at det hjelper ham noe. Jeg skulle gjerne møte den dommer som måtte mene at Anders Behring Breivik kan løslates etter ti års soning for den groveste forbrytelse som er begått her i landet.

Jeg har liten tro på at han gir seg uten nye begjæringer om løslatelse. Det har han full rett til. Nye rettssaker venter.

Her i gymbygget i Telemark fengsel, avdeling Skien. Starter den fire dager lange rettsbehandlingen av den sivile saken Anders Behring Breivik har reist mot staten.

I sin fulle rett

I 2032 har terroristen sonet 21 års fengsel. Da er han 53 år gammel. Det er selvsagt ikke lett å spå om fremtiden, men det er ingen urimelig tanke å tro at påtalemyndigheten kommer til å begjære ham fortsatt fengslet. Slik er det med forvaringsstraff; den er ikke tidsbestemt. Nye rettssaker venter.

Det er Behring Breiviks fulle rett å saksøke staten. Det er hans fulle rett å begjære seg løslatt. Det er hans fulle rett å motsette seg videre fengsling når han har sonet dommen ferdig.

For de mange overlevende og etterlatte etter massakrene i Regjeringskvartalet og Utøya vil det selvsagt være en enorm belastning å se og høre massemorderen gang etter gang i en rettssal.

Men slik er det i en rettsstat. Og slik må det være.

Selv om de etterlatte aldri får fred for drapsmannen.

Sivil sak

Rettssaken her i Skien er ingen straffesak. Det er ingen omkamp om skyld eller utmåling av straff.

Dette er en sivil sak hvor advokat Øystein Storrvik er Behring Breiviks prosessfullmektig – ikke forsvarer. Motpart er ikke påtalemyndigheten, men staten, representert ved advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten.

Temaet denne gang er altså Breiviks soningsforhold: Er de så strenge at de bryter med bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK)?

Har du lest denne kronikken?

Les også

- Behring Breiviks menneskerettigheter må respekteres

Tilleggsstraff?

Breivik soner straffen på en fengselsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå og holdes isolert fra andre innsatte. Slik har det vært i snart fem år.

Breivik mener at de strenge soningsforholdene må betraktes som en ulovlig tilleggsstraff som bryter med menneskerettighetene.

Han mener at staten bryter paragraf 3 i EMK ved at soningsforholdene er «umenneskelige eller nedverdigende behandling».

Videre mener han at det foreligger brudd på paragraf 8 i EMK: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse».

Rettsaken Behring Breivik har reist mot saken vil gå i dette bygget innenfor fengselsmurene i Skien. 55 journalister skal følge rettssaken for norske og utenlanske medier.

Psykisk skadet?

Et av hovedspørsmålene under rettssaken blir om han har tatt psykisk skade av isolasjonen. Han har som kjent ikke samvær med andre innsatte.

Mange vil sikkert hevde at det er til pass for ham – gjem bort massedrapsmannen i en fengselscelle og la oss glemme ham!

Så enkelt er det ikke.

Men jeg tror neppe at tingretten kommer til å konkludere med at soningsforholdene er i strid med menneskerettighetene.