Meninger

Effektiv og skånsom forebygging

  • Politioverbetjent
  • Bjørn Øvrum
  • Politiadvokat
  • Kai Spurkland
Narkotikahunden Gjermund sniffer seg vei mellom deltagerne på datatreffet The Gathering i Vikingskipet på Hamar i påsken i år, der ca. 6000 ungdommer deltok.

Det er en høyt prioritert oppgave for politiet å bekjempe narkotikabruk blant ungdom.

Den siste tiden har det vært enkelte kritiske oppslag i pressen om politiets bruk av narkotikahund på skoler. Det er tegnet et bilde av at politiet uten lovhjemmel ransaker skoleelever mot deres vilje. Det er en lite treffende beskrivelse av politiets arbeid.

Det er en høyt prioritert oppgave for politiet å bekjempe narkotikabruk blant ungdom. Det er en kjensgjerning at narkotikamisbruk er et stort samfunnsproblem og en betydelig risikofaktor for den enkelte ungdom.

Straff

Politiet har ulike strategier for å bekjempe narkotikabruk blant unge. Det kanskje mest synlige og kjente virkemiddelet er straffeforfølging. Vel så viktig som

Les også

Sendte narkohund på skoleelever

straffeforfølging er imidlertid politiets forebyggende arbeid. Dette arbeidet kommer ofte i skyggen av straffeforfølging fordi det er mindre kjent – kanskje fordi det ikke oppleves som like spennende. Overskriften «17-åring i fengsel for hasjsalg» selger trolig flere aviser enn overskriften «Petter begynte ikke med hasj – fikk fagbrev i vår». For oss er den siste overskriften den viktigste.

Forebyggende arbeid

Plikten til å drive forebyggende arbeid kommer til uttrykk flere steder. Norge som nasjon har gjennom barnekonvensjonen artikkel 33 forpliktet seg til å «treffe egnede tiltak (...) for å beskytte barnet mot ulovlig bruk av narkotiske— eller psykotrope stoffer». For politiets del kommer plikten til å forebygge til uttrykk i politiloven § 2 nr. 2, og for skolens del vil opplæringsloven § 9a-3 om det psykososiale miljøet naturlig omfatte det å forebygge bruk av narkotika blant skolens elever.

Politiets forebyggende verktøykasse er innholdsrik. I den finner vi tradisjonelt politiarbeid som patruljering, men også holdningsskapende arbeid som besøk på skoler og fritidsklubber. Noe av det viktigste forebyggende arbeidet politiet gjør er å samarbeide med andre etater, som barnevernet og skolene.

Tverrfaglig samarbeid

Forebyggende narkotikainnsats med hund er en del av dette tverrfaglige samarbeidet. Oslo politidistrikt og Oslo kommune inngikk i år en avtale om narkotikaforebyggende innsats på de videregående skolene i byen. I avtalen er det et mål å ha minst ett årlig forebyggende besøk med narkotikahund på alle videregående skoler i Oslo.

Velges vilkårlig

Hvert enkelt besøk skjer etter nærmere avtale med skolens ledelse. Klasserommene som omfattes velges ut vilkårlig. Elevene får tydelig og gjentatt informasjon om at det er helt frivillig å delta. Politiet anser det ikke som mistenkelig at noen forlater klasserommet, og spør heller ikke om årsaken til dette.

Det finnes ikke noe skriftlig regelverk om forebyggende innsats med narkotikahund. Riksadvokaten har uttalt seg om problemstillingen i en sak fra 1996 (Vestby-saken), og vår fremgangsmåte bygger på Riksadvokatens uttalelser om hvilke krav som stilles til slike innsatser. Vestby-saken er nærmere omtalt i Tidsskrift for Strafferett (TfS) nr. 2/2001. Det er også en artikkel om emnet i TfS nr. 3/2011.

Frivillig å delta

Bruk av narkotikahund på skoler er et effektivt og skånsomt virkemiddel for å forebygge narkotikabruk blant ungdom. Skånsomt fordi det er frivillig å delta og ikke bygger på mistanke. Effektivt fordi vi får vist ungdommen at vi tar narkotikaproblemet alvorlig og har et godt virkemiddel i narkotikahunden.

Ingen er mistenkt

Tilbakemeldingene til oss fra elevene er i all hovedsak at de er glad for besøkene. Enkelte elever har imidlertid fortalt oss at de opplevde møtet med oss som ubehagelig fordi de følte seg mistenkt. Disse tilbakemeldingene har vi lyttet til, og vi har justert våre retningslinjer slik at vi nå gjør det krystallklart overfor elevene at ingen er mistenkt og at det er frivillig å delta.

Les også

  1. Over 1000 osloelever narkosjekket