Meninger

Kort sagt 22. oktober

  • Aftenposten Redaksjon

De som vil straffe frafall er selv frafalne

Frafall fra islam er et aktuelt tema i Aftenposten. Det hevdes at «mange muslimer anser hadither som likeverdige med budskapet i Koranen», og at «flere hadither foreskriver dødsstraff for frafall». Fakta er at de aller fleste muslimer ikke anser hadith som likeverdig med Koranen! De fleste hadither støtter dessuten Koranens budskap om religionsfrihet. Hadithen som brukes for å forsvare straff for frafall lyder slik: «Drep den som skifter religion». Å tro at dette er Muhammads ord, er som å tro at Muhammad ga totalt blaffen i alle koranvers om religionsfrihet, og heller drepte alle som konverterte til islam.

De som hevder at Koranen befaler straff for frafall, vet godt at de fleste ikke leser Boken. Er det ingen som legger merke til at koranvers aldri nevnes for å forsvare straff for frafall?

Hvis man noen gang setter av litt tid for å studere Koranen, vil man trist nok innse at alle versene som snakker om straff for frafall, bare snakker om Guds straff i det hinsidige. Profeten på sin side blir gang på gang minnet på at han bare er en advarer, ingen vokter.

Folk som er åpne i sin mangel på gudstro, undertrykkes for sin ærlighet. Virkeligheten er at det er de som mener at frafall må straffes, som egentlig har mistet troen på Gud, og som virkelig har falt fra den opprinnelige islam.

Yasir Fawzi, imam, Ahmadiyya Muslim Jama’at

Dignity Day truer FN

Inger Anne Olsens betimelige kommentar i Aftenposten 20. oktober om kronprinsens Dignity Day er viktig. Hun setter fingeren på en stadig økende undergraving av FN — også i Norge. Verdensorganisasjonen prises i festtaler, men medier og makt styrer mer av penge- og PR-sterke krefter bort fra FN. Verdens økonomiske forum der kronprinsen har plukket opp ideen til Dignity Day er i første rekke her. Ikke bare i Davos hver februar, men i alle verdensdeler og hele året er de med å sette agendaen for verdens utvikling. Dag Hammarskjöld advarte før sin død i 1961 mot at de rike landene undergravet FN ved å legge opp til et Mini-FN med sin planlagte utviklings-komite i OECD. De ville beholde kontrollen - utenfor FN. De rike landene, mente Hammarskjöld, hadde problemer med å akseptere at verdensorganisasjonen skulle være de små landenes talerør og instrument. Ved å okkupere «gode saker» med kongelig glans tar de 1200 milliardærmedlemmene i Davos-organisasjonen initiativet og makten fra et - på mange plan - sultefôret FN. Skoler og kjente navn - til og med FN-sambandet - er med på denne undergravingen. Heller ikke kronprinsens rådgivere har gangsyn og nese for hans rolle her. Godt at lærere og Aftenposten har det.

John Jones, Hosle, Bærum

Tiltaksløst fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratets ferske rapport om avfallseksport til Sverige konkluderer med at 40.000 avfallstrailere årlig til Sverige innfrir norsk klima- og miljøpolitikk. Norske energigjenvinningsanlegg i «Rammevilkår 2015» ber i stedet klima- og miljøminister Tine Sundtoft ta i bruk «EUs nærhetsprinsipp for behandling av husholdningsavfall». Miljødirektoratets rapport bekrefter at det er billigere å brenne i Sverige enn å materialgjenvinne i Norge. Norge har derfor Skandinavias laveste materialgjenvinningsgrad (37 prosent). Da hjelper det lite å skryte av en total gjenvinningsgrad på 80 prosent og samtidig innrømme at «det er relevant å vurdere eksportrestriksjoner», slik Miljødirektoratet gjør. Vi mener nærhet og miljø må vektlegges mer i anbudsregelverket. Dette er i tråd med den sirkulære økonomien og det grønne skiftet alle andre land i Europa arbeider for. I tillegg styrkes arbeidet med å få mer gods over på miljøvennlig jernbane, slik Regjeringen ønsker. Miljødirektoratet skriver også at Norge ikke kan basere avfallsbehandling på eksport. Eksterne rapporter viser dessverre manglende bærekraft for norske anlegg på grunn av konkurransen med svenske anlegg som har mye bedre rammevilkår.

Odd Terje Døvik, administrerende direktør, Returkraft AS, leder, Rammevilkår 2015

Torbjørn Leidal, prosjektleder, nærhetsprinsippet.no

Dusør: 50.000

I en artikkel i Aftenposten 19. oktober diskuteres dødsstraff for frafall i islam. Litt merkelig at avisen velger å bruke to ikke-muslimske personer som eksperter på dette området. Burde man ikke spørre de som faktisk tror på islams budskap? Vi muslimer tror at Koranen står over alle andre religiøse skrifter, og er den mest troverdige kilden til kunnskap om islam. Profeten Muhammad, Allahs fred og velsignelser være med ham, sa at muslimene ikke skulle tro på noen beretning (hadith) dersom den var i strid med Koranens lære. Det er velkjent at utallige hadith ble fabrikkert. Koranen er klar på at frafall er en sak mellom mennesket og Gud. Det er ikke foreskrevet noe dødsstraff for frafall.

Jeg utbetaler 50.000 kroner til den som kan vise til et vers fra Koranen som sier at muslimer som forlater islam skal straffes med døden eller trakasseres på andre måter.

Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot, muslim, Oslo

Bedre introduksjonsordning for flyktninger

Etter å ha vært helse- og sosialbyråd i Oslo i to år, med ansvar for bosetting av flyktninger i hovedstaden, konstaterer jeg at vi trenger en ny og mer fleksibel introduksjonsordning. Hensikten med denne ordningen er å sette flyktningene i stand til å klare seg selv. Dessverre er det for store forskjeller i hvor mange av deltagerne som går ut i jobb eller utdanning etter endt program. I kommunene svinger resultatene mellom 4 prosent (Bamble) og 100 prosent (Rælingen).

Følgende er mine forslag til et bedre og mer målrettet introduksjonsprogram:

Introduksjonsprogrammet må bli mer arbeidsrettet for å lykkes i å få flere deltagere ut i jobb. Det er bare gjennom arbeid man oppnår å bli økonomisk selvstendig.

For dem som praktisk talt er uten skolegang, bør man etablere et «alfabetiseringsprogram» før de går over i introduksjonsprogrammet.

Introduksjonsprogrammet må starte allerede mens man sitter på mottak og venter på bosetting i en kommune.

Vi må vurdere om introduksjonsprogrammet skal utvides til også å gjelde de som kommer på familiegjenforening.

Introduksjonsprogrammet må bli mer fleksibelt, slik at noen kan ta det på ett år mens andre får lov å bruke tre år.

Av hensyn til både velferdsstatens bærekraft, og den enkeltes integrering, trenger vi et mer arbeidsrettet og fleksibelt introduksjonsprogram.

Øystein Eriksen Søreide, bystyrerepresentant (H)

Viktig skille mellom ideelle og kommersielle selskaper

Aftenposten skriver på lederplass 21. oktober at «Rødt har fått gjennomslag for at ingen nye barnehager i Oslo skal bygges eller driftes av private.» Dette er å villede leserne.

Private, ideelle aktører har stått for velferdstjenester i Norge siden før velferdsstaten ble påtenkt. Det er full enighet mellom alle bystyrets partier om å ha slike private aktører med på barnehagebyggelaget. Det politisk kontroversielle er kommersielle barnehager. Kommersiell betyr noe annet enn privat. Det tror jeg Aftenpostens lederskribent egentlig vet. Likevel fortelles leserne at den inngåtte avtalen, en avtale som eksplisitt satser på private, ideelle aktører, er uttrykk for «allergi mot private løsninger».

Rødt mener innbyggerne skal være trygge på at alle skattepengene som nå bevilges til mange tusen nye barnehageplasser skal gå til barnas beste, og ikke tas ut i privat profitt. Og her er skillet mellom ideelle og kommersielle selskaper viktig.

Det er selvsagt legitimt å forsvare velferdsprofitørenes innmarsj i oppvekstsektoren. Men det må også være legitimt å forsvare de effektive fellesløsningene som har bidratt til å gjøre norsk økonomi til en av de mest produktive i verden.

Etter vårt syn trues de effektive fellesløsningene av velferdsprofitørenes innmarsj. For det første tappes store beløp ut til privat berikelse. For det andre vil det bli vanskeligere å beholde oppslutningen om fellesløsningene hvis folk flest ser at penger vi betaler til felles velferd i stedet går til privat profitt.

Bjørnar Moxnes, leder, Rødt/Rødts gruppeleder i Oslo

Den som blir hetset glemmer ikke

Netthets er et alvorlig samfunnsproblem. I Haterne -serien fokuserer TV 2 på problemet ved å arrangere møter direkte mellom mobbere og en av dem de har trakassert på nett.

Det er riktig at mobbingen av Sandra Borch fra den anonyme profilen Drittidiot opphørte etter at Sandra Borch fortalte om den i et intervju med avisen Nordlys i januar 2013. Hets av andre fortsatte imidlertid fra profilen inntil TV 2 tok kontakt med vedkommende i forbindelse med research til Haterne -serien tidligere i år. Først da ble den slettet.

Det er sikkert riktig at vedkommende bak profilen har forsøkt å legge bak seg og glemme trakasseringen av Sandra Borch. Den som imidlertid ikke har hatt like lett for å glemme er Sandra Borch. Hun trekker disse tweetene med grov seksuell traksssering som eksempel på noe av det nedrigste hun har opplevd. Derfor ble møtet mellom de to satt i stand av TV 2 - for å demonstrere hvordan ofre for netthets blir påvirket, og for å vise at nettmobbingen virkelig rammer menneskene den er rettet mot - og setter spor som kan være vanskelig å viske ut.

Det er gledelig at mannen som hetset Sandra Borch nå angrer og har bedt henne om unnskyldning. Forhåpentlig kan det bidra til at også Sandra Borch kan legge dette bak seg.

Bård Espen Hansen, redaktør, TV2.no

Spørsmål til byrådet i Oslo

  1. Hvorfor skal det nye byrådet dele inn Oslo i «Fattig-Oslo» og «Rike-Oslo»?
  2. Hvorfor vil byrådet i Oslo «strupe» E18? Er de klar over at E18 ikke er en lokal vei, men en riksvei, en Europa-vei, som går fra Kristiansand til St. Petersburg?

Elisabeth Tirkkonen, Asker