Meninger

Noen er likere enn andre

 • Geir Lippestad

Mitt håp er at mine barn med funksjonsnedsettelse skal ha fremtidsutsikter basert på sine meritter, og ikke stå med lua i hånden for å oppnå en viss grad av samfunnsdeltakelse, skriver Geir Lippestad. Roald, Berit/NTB scanpix

Media presenterer funksjonshemmede nesten utelukkende som ofre. Som premissleverandører kommer de sjelden til orde.

 1. desember er FN-dagen for personer med nedsatt funksjonsevne. Trenger vi den?

Ja! Personer med nedsatt funksjonsevnehar overhodet ikke oppnådd likestilling i Norge. Mye godt lovverk er på plass,men i realiteten er dette kun applisert innenfor det offentlige, og i litengrad håndhevet i det private.

Usynlige

Likestillingsloven, diskrimineringslovenog diskriminerings— og tilgjengelighetsloven skal sikre at alle behandles likti Norge med mindre forskjellsbehandling har en legitim årsak. Likestillingen iNorge har etter sigende kommet langt. Så langt at enkeltpersoner og motkulturerreagerer på integrering av etniske minoriteter og kvinner med tidvis ekstremevirkemidler.

Personer med funksjonsnedsettelser har ikke avstedkommet slikereaksjoner. Om noen reaksjoner. De er i stor grad fremdeles usynlige, både imediebildet og i arbeidslivet generelt.

Jeg har to barnmed helt ulike funksjonsnedsettelser i min familie. Som far vet jeg at de harmange kvaliteter. Min ene datter ønsker å ta utdannelse i USA og bidra i detnorske arbeidslivet som alle andre når hun kommer tilbake ferdig utdannet. Men hunmå slite veldig mye hardere for å få vist seg frem bare fordi hun sitter irullestol. Dette føles som en dyp urettferdighet.

Sjelden til orde

Media presentererfunksjonshemmede nesten utelukkende som ofre. Som premissleverandører kommer desjelden til orde. Jeg har ennå til gode å se programledere som er blinde ellersitter i rullestol. Det er tydeligvis et glasstak her og en forståelse av atdersom man har funksjonsnedsettelse skal man være glad dersom man bare kommer iarbeid. Hvor relevant arbeidet er for personlighet og kompetanse er meg bekjentikke synlig i noen statistikk.

Men er det egentlig et uttrykk for et likestiltsamfunn hvis en blind fiolinist får seg jobb på et sentralbord?

Personer medfunksjonsnedsettelser er en marginalisert gruppe, selv om begrepet i sinvideste forstand omfatter en stor del av Norges befolkning. Opp mot 1 millionnordmenn, altså mellom 15-20prosent, har nedsatt funksjonsevne. Begrepet erdefinert ut fra denne forståelsen: Personer med funksjonsnedsettelse får sinpraktiske livsførsel begrenset på grunn av gapet mellom nedsatt funksjonsevneog samfunnets krav.

Det er altsåingen selvfølge at personer med nedsatt funksjonsevne blir funksjonshemmet. Mankan vel si at det er samfunnet som gjør dem til det. Funksjonshemmingen oppstårjo først når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger ogomgivelsenes utforming eller krav til funksjon.

Likere enn andre

Mitt håp er atmine barn med funksjonsnedsettelse skal ha fremtidsutsikter basert på sinemeritter, og ikke stå med lua i hånden for å oppnå en viss grad avsamfunnsdeltakelse.

Vi er i dag godtfinansielt og kunnskapsmessig rustet til å oppnå likestilling i Norge. Mangevil påstå at kun fantasien setter grenser for hva vi kan få til. Det er muligfor oss å skape et samfunn som behandler sine borgere likt. Det synes som atdet fremdeles er noen som er likere enn andre i Norge.

Relevante artikler

 1. SID

  Vi med nedsatt funksjonsevne blir veiledet til å sikte lavere

 2. KRONIKK

  Slik bidrar du til å likestille funksjonshemmede, Grande

 3. KOMMENTAR

  Noen nærmest antar at funksjonshemmede er uføre og hjelpetrengende

 4. KOMMENTAR

  Norges største minoritet er også den mest oversette

 5. NORGE

  5000 studenter får ekstrastipend fordi de ikke kan jobbe på si’

 6. DEBATT

  Bak kassaapparatet lærer jeg service i større grad enn i legeyrket.