Meninger

Hugst kan være lovstridig

 • Andreas Løvold

Slottsgartner Tor Småland (bildet) har besluttet å felle 178 linde- og almetrær i Slottsparken. Avgjørelsen er overilt og klart feilaktig, skriver Andreas Løvold. Katrine Nordli

En overilt beslutning om Slottsparkens trær

Ifølge Aftenpostens Innsikt om Slottsparken har den niende slottsgartner, Tor Småland, tatt en beslutning om å felle 178 linde— og almetrær i Slottsparken. Avgjørelsen er overilt og klart feilaktig, også sett i forhold til naturmangfoldloven.

Aktsomhet

Ifølge loven skal enhver opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Slottsparken er en statlig eiendom og forvaltes av Det kongelige hoff, Slottsgartneriet. Offentlige myndigheter er pålagt et særlig ansvar i loven og det kreves at beslutninger som berører mangfoldet skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand.

Det er ikke gjennomført kartlegging av den biologiske verdien til trærne som planlegges felt eller gjort vurderinger av konsekvensene for naturmangfoldet. Vedtaket om å hugge trærne kan dermed være i strid med naturmangfoldloven.

De som planla og plantet linde- og almealleene som Slottsgartneren nå vil fjerne, visste at disse trærne kan bli mye eldre enn 170 år. Lind og alm har et genetisk livspotensial for rundt det dobbelte. Det er først nå, og i de kommende 170 år, at kongens flotte trær oppnår sin fulle biologiske verdi som bosted for sopp, insekter og et rikt fugleliv. Dette unike naturmangfoldet midt i vår hovedstad vil Det kongelige hoff ved Slottsgartneren nå utslette.

Hvilke argumenter trekker Slottsgartneren egentlig frem til forsvar for fjerning av 178 gamle trær i hjertet av Oslo by? Jo, han påpeker at det kan være fare for at trærne bryter sammen, og faller i hodet på forbipasserende.

Risikoaspektet har allerede i to svar på Aftenpostens artikkel blitt avvist som irrelevant eller feilaktig. Mykolog Leif Ryvarden og entomolog Lars Ove Hansen trodde ikke sine egne ører da de hørte Slottsgartnerens beslutning om å hugge ned trærne i Slottsparken.

Risikovurdering av trær er et fag som har utviklet seg mye i vitenskapelig retning de siste 30 år. Trærs anatomi og fysiologi, kombinert med fysikk, statikk og materialkunnskap har vunnet frem og blitt anerkjent interfakultært. Ny forskning viser i hvor liten grad synlige skader og råte faktisk svekker trærnes evne til å holde seg oppreist i vær og vind. Dette er godt vitenskapelig dokumentert i faglitteraturen.

50 år for tidlig!

Slottsgartneren uttaler om sin avgjørelse at han kanskje er 15 år for tidlig, kanskje 15 år for sen?! Jeg vil påstå at han er minst 50 år for tidlig.

Slottsgartneren bruker sin tid som gartnerlærling i Slottsparken på 80-tallet som argument for bekymring vedrørende trærnes stabilitet. Han oppdaget den gang at jordsmonnet i parken var oppsiktsvekkende grunt. Det er med andre ord et under at trærne har stått i all slags vær i 170 år.

Han mener at man ikke kan plukke ut ekstra svake trær fordi det vil gi de som blir stående, ny og farlig vindeksponering. Dette er en gammel og kjent kunnskap som er spesielt relevant for gran i bestand, men lite relevant for Slottsparkens trær.

Flere av trærne i de to firedoble alleene er blitt fjernet av ulike årsaker gjennom historien. Dette har ikke ført til alvorlige hendelser i nyere tid. Under stormen Dagmar, ved juletider i fjor, sto Slottets alleer godt.

Jeg har jobbet med risikovurdering av trær i Oslo i mer enn 20 år. På fritiden har jeg vurdert trærne som skal felles, og konkluderer med at maks ti trær er modne for hugst. Disse kan imidlertid felles uten alvorlige konsekvenser for dem som skal stå igjen.

Hvilke fakta?

Det er god kutyme blant forvaltere i dag at beslutninger er åpne og faktabaserte. I artikkelen i Aftenposten nevnes det at slottsgartnere over hele verden støtter beslutningen. Hvilke fakta som støtter Slottsgartnerens faglige og trolig ulovlige avgjørelse, hadde vært interessant å få et innsyn i. Den niende Slottsgartner er jo også journalist, så det virker noe veikt at han ikke svarer på de spørsmål som er kommet i etterkant av hans avgjørelse.

For å sitere Sturle Scholz Nærøs kommentar til den niende Slottsgartners avgjørelse: Pinlig taust på Slottet.

Slottsgartner Tor Småland (bildet) har besluttet å felle 178 linde- og almetrær i Slottsparken. Avgjørelsen er overilt og klart feilaktig, skriver Andreas Løvold. Katrine Nordli

Relevante artikler

 1. MENINGER

  EU sett med norske øyne

 2. MENINGER

  En uskjønn etterlysning

 3. MENINGER

  Sentraliser skaperkraften!

 4. MENINGER

  Den hviskende samfunnsskaperen

 5. MENINGER

  Tilbaketogets triumf

 6. MENINGER

  I et speil, langs en linje