Meninger

Politiets ansvar for de mest sårbare | Odd Reidar Humlegård

  • Odd Reidar Humlegård
Vi har også svake data på hvor mange barn som utsettes for eller er vitne til vold og seksuelle overgrep. Men vi vet nok til å handle, skriver Odd Reidar Humlegård.

Norsk politi må avdekke og etterforske vold mot de mest sårbare blant oss på en bedre måte enn vi klarer i dag.

I dag legger vi frem statistikk for anmeldt kriminalitet i 2015. Samtidig presenterer vi hva politiet vil prioritere i årene som kommer.

For meg står det helt klart: Norsk politi må avdekke og etterforske vold mot de mest sårbare blant oss på en bedre måte enn vi klarer i dag. Jeg snakker om barn som utsettes for, eller er vitne til, vold og seksuelle overgrep.

På mange områder går kriminalitetsbildet riktig vei. Vinningskrim går ned, og oppklaringsprosenten i straffesaker øker.

Når det gjelder voldslovbrudd har vi flere anmeldelser i 2015 enn tidligere år, men fortsatt er det store mørketall. Vi har også svake data på hvor mange barn som utsettes for eller er vitne til vold og seksuelle overgrep. Men vi vet nok til å handle.

Barn skjuler overgrep

Målet for politiets innsats på dette området er å forebygge, beskytte og ivareta barn som er utsatt for kriminelle handlinger. Skadene som påføres voldsrammede barn vil i ytterste konsekvens være livsvarige.

Barn vil sjelden ha mulighet til selv å oppsøke politiet for å få hjelp, og erfaring viser at de ofte vil gjøre alt de kan for å skjule overgrep.

Politiet får derfor svært mange saker fra barnevernet. Vi er avhengige av tett og godt samarbeid med barnevernet, men også med helsestasjoner, helsetjenesten, skoler og kommuner. Bare på den måten kan vi bidra til å forebygge vold og etablere trygge oppvekstmiljøer.

For store variasjoner i politiets innsats

Når politiet får mistanke om vold og overgrep mot barn, er det nødvendig at etterforskningen umiddelbart får høy prioritet. Politiet har til nå ikke klart å innfri lovens tidsfrister for tilrettelagte avhør (tidligere dommeravhør).

Når politiet får mistanke om vold og overgrep mot barn, er det nødvendig at etterforskningen umiddelbart får høy prioritet

Det er også store forskjeller distriktene imellom: Noen lykkes med rask og god etterforskning, mens andre distrikter ikke har tilfredsstillende kapasitet og kompetanse. Forskjellene kan ikke aksepteres.

Ansvaret for avhør av barn og særlig sårbare voksne ble 2. oktober 2015 overført fra domstolene til politiet. Endringene skal styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi bedre vern mot vold og seksuelle overgrep.

Det er et mål at ventetiden på avhør skal ned. Avhørene ledes av erfarne påtalejurister med utvidet påtalekompetanse som erstatter dagens dommerrolle. Som regel vil avhørene foregå i et barnehus.

Positiv utvikling, innsatsen styrkes

Regjeringen øker bevilgningen med 78 millioner kroner i 2016 for å styrke Barnehusene (Et tilbud til barn og unge som har vært utsatt vold eller seksuelle overgrep. Politiet avhører barna der) og politiets arbeid med dette.

De to siste årene har det gledelig nok vært en dobling av antall avhør av barn, og flere avhør gjennomføres innen fristen. Men det er ikke godt nok, og vi vil nå styrke innsatsen.

Politiets ledere på alle nivå skal ha et personlig eierskap til å avdekke og bekjempe alvorlig kriminalitet mot barn.

Politiets ledere på alle nivå skal ha et personlig eierskap til å avdekke og bekjempe alvorlig kriminalitet mot barn.

Vi må forstå at tidsperspektivet i disse sakene er spesielt viktig og organisere oss slik at sakene ikke unødig blir liggende. Det hjelper lite om politiet gjennomfører avhør raskt, dersom vi ikke også evner å avdekke flest mulig forhold eller å fullføre sakene innen rimelig tid.

Overgrep mot barn skjer også i digitale kanaler. Saken som nå går for retten i Gjøvik tingrett der 110 barn er fornærmede, er et grelt eksempel på dette.

Politiet skal styrke sin patruljering på nettet, men også foreldre og andre voksne må interessere seg for hva barn utsettes for i sosiale medier.

Større politidistrikter gir bedre kompetanse

Vi har ved årsskiftet gått fra planlegging til gjennomføring av Nærpolitireformen. 27 politidistrikter er blitt til 12.

Vold og overgrep mot barn er et viktig og krevende kriminalitetsområde som krever tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. I de nye distriktene vil det være lettere å sikre nødvendige fagmiljøer som ikke er for sårbare.

Det sentrale er hvordan oppgaveløsningen er organisert, ikke nødvendigvis hvor den er lokalisert.

Politidirektoratet får nå bedre styringsinformasjon og mulighet til å gi barn et mer enhetlig tilbud. Vi oppretter på eget initiativ styringsindikatorer for avdekking av forhold og saksbehandlingstid, som kommer i tillegg til fristoppnåelse.

Jeg vil de kommende årene følge utviklingen tett, sammen med lederne i den nye nasjonale politiledelsen. Politimesteren i Troms politidistrikt har nylig uttalt at «Hvis vi som politi ikke lykkes overfor barn som utsettes for vold og overgrep, hvilket politi er vi da?».

Jeg gjør hans ord til mine.


Rettskommentator Inge D. Hanssen om overgrepssaken i Gjøvik, som Humlegård nevner:

Les også

«I mer enn tre år misbrukte læreren henne. Nå er hun psykiatrisk pasient.»

  • Hvorfor oppdager vi ikke overgrep mot barn?spør psykolog Tine K. Jensen.
  • _Vilde Hansen Bratland (21):
Les også

Etter 40 år med skam valgte pappa å fortelle at han hadde blitt utsatt for overgrep som liten

. Da falt alt på plass_
Fem uker gammel baby svever mellom liv og død:

Les også

Baby livstruende skadet - foreldre pågrepet på sykehuset

Det er straffbart å ikke si fra når du tror at barn er utsatt for vold og overgrep i henhold til avvergeplikten.

Les også

Ingen er så langt dømt for brudd på denne plikten i Norge.

Si din mening og få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Vold mot barn
  2. Politiet
  3. Overgrep