Kommentar

Svikter de svakeste

  • Malin Strømberg Amble

Rettsstat. Hvorfor er det de som har mest ressurser som får rettighetene sine best ivaretatt?

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Gatejuristens dokumentasjonsrapport, som lanseres i dag, viser at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier ikke blir ivaretatt eller utnyttet tilstrekkelig for rusavhengige.

Å være en rettsstat er et honnørord en stat gjerne smykker seg med. Norge er en rettsstat. I en rettsstat skal en rekke rettssikkerhetsgarantier ivareta rettssikkerheten. Det er nettopp svikt i mange av disse mekanismene Gatejuristen erfarer i sitt rettshjelpsarbeid. Ikke i alle saker, men altfor ofte, slik at vi må reagere på det vi ser. Gatejuristens rettshjelpsmodell går blant annet ut på å jobbe oppsøkende, å møte klientene der de er. Slik kommer vi i kontakt med noen av dem som i dagens Norge har det aller verst. De som spiser, sover, og noen ganger dør, på gaten. For mange er nettopp en slik tilstedeværelse avgjørende for at de skal få den hjelpen de trenger.

Regler brytes

Betyr rettssikkerhet at det finnes mekanismer som sikrer, eller at man faktisk får ivaretatt rettighetene sine? Gjennom saksbehandlingen ser vi at grunnleggende

Les også

Hvor skal de bo - de som ikke bor?

saksbehandlingsregler brytes til stadighet. Personer blir avvist uten at man får et skriftlig vedtak, det fattes gale vedtak i første instans, og ulike Nav-kontor tolker reglene ulikt. Klageretten er en av de viktigste rettssikkerhetsgarantiene i forvaltningen.

Vanskelig å forstå

Rusavhengige benytter ofte ikke klageretten, og de bringer sjelden saken inn for uavhengige overprøvingsinstanser. Dette fører til at feil fra forvaltningen ikke rettes opp, og det rammer en ressurssvak gruppe hardt. Mange av Gatejuristens klienter er bostedsløse, og får ikke all post som sendes dem. Mange av forvaltningens brev er vanskelige å forstå, skrevet på et tungvint språk med henvisning til regler man ikke kjenner til. Det er ikke alltid like lett å svare for seg, eller å vite hva man bør si som er relevant for saken.

Blir kasteballer

Vi ser at Nav-kontorer i mange tilfeller avviser personer som søker hjelp, for eksempel fordi de mener at det er et annet Nav-kontor som har ansvaret, og klientene blir kasteballer. Dette tegner et bilde av en problematisk praksis. I vår kontakt med forvaltningen møter vi mange imøtekommende og flinke medarbeidere som gjør en strålende jobb. Men vi trenger et godt system som kan fange opp de tilfellene der noe går galt.

De svakest stilte

Lovgiver må ha et særskilt ansvar for å sikre at lovgivningen ivaretar de svakest stilte. Forvaltningen har et ansvar for at deres saksbehandlere har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Knappe budsjetter, tidspress og gjennomtrekk i førstelinjen medfører at de tjenester som ytes, ikke er gode nok for de svakest stilte. Dette kan føre til tragedie for den enkelte, og det fører ofte til unødvendig ressursbruk.

Kvaliteten på et samfunn kan måles ut fra hvordan det behandler sine svakeste. Det er grunn til å rette søkelyset mot hvordan lovgivers gode intensjoner følges opp i praksis overfor de mest utsatte.

Malin Strømberg Amble

Les mer om

  1. Kultur