Kommentar

Når bevisene ikke holder, må det bli frifinnelse. Selv om det er opprørende.

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
    Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Tre menn ble frifunnet i gjengvoldtektssaken som har opprørt mange denne uken.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Den 18 år gamle jenta og de tre mennene i 30-årene var alle ruset på narkotika og alkohol da de seksuelle handlingene fant sted i en campingvogn i Hemsedal i mars 2014.

Dette er det ingen tvil om, men var det voldtekt?

Som alltid i straffesaker er det avgjørende hvordan rettens medlemmer eller juryen tolker bevisene i saken. Denne saken har vært behandlet i retten tre ganger – og endte med frifinnelse.

Dømt i tingretten

Saken ble først behandlet i Hallingdal tingrett. En enstemmig rett fant de tre skyldig etter tiltalen for gjengvoldtekt. To ble dømt til fengsel i seks år og seks måneder, én til fengsel i seks år.

De tre hevdet at de var uskyldig dømt og anket til Borgarting lagmannsrett. Her hadde juryen et annet syn på bevisene og svarte nei på skyldspørsmålet. De tre fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side. De mente at de tiltalte utvilsomt var skyldig etter tiltalen.

Meddomsrett

Nå har saken på ny vært til behandling i lagmannsretten. Denne gang uten jury. En meddomsrett bestående av tre fagdommere og fire meddommere skulle avgjøre skyldspørsmålet og eventuelt utmåle straff.

De syv dommerne ble forelagt alle bevisene i saken, men retten deler seg i et flertall og et mindretall – de tolker bevisene forskjellig.

Utvilsomt skyldig

Flertallet, bestående av de tre fagdommerne og en av meddommerne, mener at de tiltalte ut fra bevisene utvilsomt er skyldig i gjengvoldtekt.

Flertallet avviser de tiltaltes forklaringer om at det var fornærmede selv som tok initiativet til gjentatte samleier.

Oppkonstruerte og usannsynlige forklaringer, mener flertallet.

De tolker bevisene slik at fornærmede var så ruset at hun ikke var i stand til å motsette seg de seksuelle handlingene.

Ikke bevist skyld

Mindretallet på tre meddommere har en annen oppfatning av bevisene. De tre mener at det ikke er tilstrekkelig bevist at fornærmede opptrådte på en slik måte at de tiltalte hadde grunn til å tro at hun var ute av stand til å motsette seg handlingene i campingvognen.

Mindretallet stemte derfor for frifinnelse – en avgjørelse i tråd med den juryen tok i den første runden i lagmannsretten.

Små marginer

Med et flertall på fire dommere og et mindretall på tre skulle man tro at det lå an til domfellelse.

Så enkelt er det ikke.

I straffeprosessloven heter det at en avgjørelse av skyldspørsmålet til ugunst for siktede krever fem stemmer.

Flertallet på fire dommere er derfor ikke tilstrekkelig for domfellelse. De tre tiltalte går fri.

Avgjørelsen er nok et eksempel på at marginene i straffesaker kan være små. Hadde én dommer til stemt for domfellelse, ville alle de tre tiltalte måtte tilbringe de neste årene i fengsel.

Oppreisning

I spørsmålet om oppreisningserstatning deler retten seg i det samme flertallet og mindretallet. Her er det imidlertid tilstrekkelig med simpelt flertall for å idømme fornærmede oppreisning.

Flertallet mener at det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at de tiltalte er skyldige og tilkjenner fornærmede 300.000 kroner i oppreisning.

Opprørende dom

Fornærmedes bistandsadvokat mener dommen er uriktig og opprørende.

Jeg har forståelse for hennes syn, men det vil alltid være slik at det er bevisene som snakker i en straffesak. Er det tilstrekkelig tvil om bevisene, skal tiltalte frifinnes.

Slik må det være i en rettsstat.

Les også

  1. Inge D. Hanssen: Dommen må være en lettelse for moren

  2. «Tror du ikke jeg klarer å drepe deg med mine egne hender?» | Rettskommentator Inge D. Hanssen

  3. Uten snev av følelser fortalte han om drapet. Det var nærmest som om han leste opp en kakeoppskrift. | Inge D. Hanssen

Les mer om

  1. Voldtekt
  2. Rettsstaten