Kommentar

Retten må avklare om Breivik er blitt en annen | Per Anders Madsen

  • Per Anders Madsen
    Per Anders Madsen
    Tidligere kulturredaktør i Aftenposten

Hvem er den Breivik som soningsforholdene må tilpasses til? Prosedyrene i ankesaken begynner tirsdag.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.
Anders Behring Breivik har akkurat avsluttet sin forklaring i gymsalen i Skien fengsel.

Skien.

Anders Behring Breivik soner på en avdeling for særlig høy sikkerhet, det hardeste soningsregimet i Norge. Alene i sine tre celler bak en gitterport, der han også får måltidene servert. Ingen kontakt med andre innsatte. Nesten alle besøkende bak en glassvegg, samtale gjennom mikrofon.

Å sitte i fengsel skal oppleves som et onde, og det er større for Breivik enn for andre. Men er ondet så stort og isolasjonstrykket så sterkt at staten har brutt Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling?

På ingen måte, vil regjeringsadvokat Fredrik Sejersted hevde i sin prosedyre tirsdag.

Har vært opptatt av farene

Fredag hadde han en god dag i gymsalen i Skien fengsel, for anledningen omgjort til rettssal med opphøyet dommerbord, vitneboks og tilhørerbenker.

En hoderystende Breivik måtte lytte til en rekke vitneprov som støttet Sejersteds påstand om at Kriminalomsorgen fra første stund har vært opptatt av faren for isolasjonsskader, og at det er satt inn tiltak for å hindre det.

Det ene vitnet etter det andre, betjenter, avdelingsledere på Ila og i Skien fengsel, flere leger og en sosialkonsulent tegnet til sammen et bilde av Breiviks tilværelse som tyder på at han ikke har vært så isolert som han selv vil ha det til.

«Uten sidestykke» var betegnelsen en av fengselslegene på Ila brukte om den oppfølgingen Breivik fikk fra helsevesenet.

Ingen mente at han er blitt isolasjonsskadet.

Engasjerende samtaler

Den teologutdannede besøksvennen Breivik har hatt siden februar 2014, fortalte om engasjerende samtaler som handler om alt fra dagsaktuelle nyheter, politikk og historie. Siden april i fjor har de møtt hverandre en gang i uken, 90 møter i alt.

Selv betegnet massedrapsmannen sin besøksvenn som en oppegående person som han setter pris på. Men kontakten er ikke personlig, understreket Breivik og la til: «Han kommer ikke til å invitere meg i juleselskap.»

Det er helt sant. Men igjen − det er krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjonen som er ankesakens tema. Dersom poenget ikke hadde vært så billig, ville jeg pekt på at fraværet av invitasjon til juleselskap ikke inngår i EMKs kriterier for menneskerettighetsbrudd.

Les også

Les vår nyhetssak om Breiviks besøksvenn:

Rir flere hester

Samvær med andre fanger er et grunnprinsipp i kriminalomsorgen. Det gjøres unntak for Breivik fordi han er den han er.

Men hvem er han? Hvor farlig er han nå?

Dette spørsmålet har Regjeringsadvokaten ikke gitt noe tydelig svar på. Tidlig i sitt innledningsforedrag sa Sejersted at det er vanskelig å vite hvor farlig Breivik er i dag, i morgen eller om ti år. Senere understreket han at terroristen i det store og hele er den samme som han var 22. juli 2011.

Jeg er spent på hva han vil si i prosedyren siden soningsregimet må bygge på en oppfatning av hvem Breivik har utviklet seg til å bli.

Det skal sies at dette er alt annet enn enkelt. Breivik prøver nå å ri to hester i iscenesettelsen av sin egen person: dels som hardt isolasjonsskadet forvaringsdømt «som blir særere og særere», og dels som partileder og ideologisk fyrtårn for nazister og etnonasjonalister. Det er en underlig opplevelse å sitte i retten og høre hvordan han pendler mellom sine kontrære selvbilder.

Kan ikke gå på autopilot

Breivik er underlagt et soningsregime som stadig må revurderes, både ut fra lovverket, oppfatninger om hvordan han takler forholdene og hvem han er blitt.

Hvor dypt de ulike faginstansene trenger ned i denne materien ble ikke avklart gjennom vitneavhørene. En konsulent ved Kriminalomsorgsdirektoratet snakket om «løpende vurderinger» - hva betyr det egentlig? En fengselslege i Skien fikk på et tidspunkt bekymringsmelding om «mulig psykose», men avviste tilsynelatende ganske raskt denne muligheten. Han konkluderte med personlighetsforstyrrelser, en diagnose Breivik fikk allerede før straffesaken i 2012.

Retten vil måtte slå ned på eventuelle tendenser til at vurderinger av Breivik og hans situasjon går på autopilot.

Les også

Les vår nyhetssak om Breiviks forklaring i retten:

Vanskelig for advokaten

Sejersted kommer til å understreke at soningsforholdene er blitt lempet, og at de kan bli det også i fremtiden dersom fengselsfaglige vurderinger tilsier det.

At det har vært en utvikling til det bedre, bekreftet Breivik selv i sin forklaring.

Siden desember 2015 har omfanget av menneskelig kontakt blitt tredoblet, anslo han, og tilføyde: «Det siste året har det vært så mye at jeg ikke trenger mer.»

Dermed gjorde han det ikke akkurat enkelt for sin advokat Øystein Storrvik hvis han i sin prosedyre onsdag skal prøve å overbevise retten om at også dagens soningsforhold er et brudd på EMK.

Les også

  1. Denne kommentaren skrev jeg ved starten av ankesaken. Inntrykket av en mulig konflikt mellom Breivik og hans advokat er blitt bekreftet under rettssaken.

Les mer om

  1. Behring Breiviks søksmål mot staten
  2. Anders Behring Breivik
  3. Kriminalomsorgen
  4. Menneskerettigheter