Kommentar

Elisabeth Holvik: Politikerne bør ikke lenger bestemme over Norges Bank

  • Elisabeth Holvik

Et godt bidrag til å bevare tilliten vi har i Norge, vil være å gi Norges Bank reell uavhengighet, skriver Elisabeth Holvik. Her finansminister Siv Jensen (Frp) og sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det mest oppsiktsvekkende med Norges Banks historie er hvor lite debattert det har vært at en ikke har holdt seddelpressen unna regjeringens kontroll.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Opprettelsen av Norges Bank var en viktig byggekloss for å etablere Norge som selvstendig nasjon.

Norges Bank trykker penger og skal sikre at verdien på pengene holder seg over tid.

Den tillit vi i Norge har til institusjoner og hverandre har Norges Bank bidratt til. For 200 år siden tok Stortinget fra kongen seddelpressen, og Norges Bank fikk oppgaven med å sikre pengenes verdi. Den ble først sikret ved sølv, så ved gull.

Etter andre verdenskrig tok regjeringen tilbake kontrollen med Norges Bank. Nå er gullreservene solgt, og mye av nasjonens sorte gull er hentet opp og investert i verdipapirer.

Strategisk brikke

I union med Danmark måtte beslutninger om lån rettes til København. En egen bank i Norge ble derfor et viktig mål. Erfaringene med krig og inflasjon gjorde at det ble viktig å sikre stabilitet i pengenes verdi da en i mai 1814 erklærte Norge som selvstendig stat. Mister folk tillit til pengers verdi, brytes moralen i samfunnet ned.

Det viktigste virkemiddel for å sikre stabil pengeverdi var å frata kongen seddelpressen.

Elisabeth Holvik. Foto: Signe Dons

I 1814 tok borgerne i Norge over den lovgivende og økonomiske makten fra kongen.

Før 1814 var det kongen som bestemte lover og skatter i Norge. Med ny grunnlov, fikk kongen et budsjett fra Stortinget. Men, det hjalp jo lite for borgerne å gi kongen et budsjett, hvis kongen i realiteten kunne skattlegge dem ved å trykke opp flere penger, slik at verdien av pengene faller.

Derfor valgte Stortinget i 1814 å binde seg til mekanismer som sikret stabil pengeverdi.

Norges Bank ble etablert som en privat eid bank, eid av borgerne i Norge, med monopol på å utstede penger. Mandatet var å sikre borgernes verdier ved å sikre at penger beholdt sin verdi over tid. Stabil pengeverdi ble oppnådd ved å love veksling av pengesedler i en gitt mengde sølv, og senere i gull.

Tillit bygges over tid ved at løfter holdes

Stortingets løfte om å sikre verdien av penger tok det 26 år å innfri. Men, løftet ble innfridd.

Med opprettelse av sparebanker fra 1822, og forretningsbanker noen år etter, ble det mulig å øke pengemengden ved at bankene utstedte verdipapirer.

1800-tallet var preget av globalisering og økt kapitalmobilitet ved hjelp av et felles valutasamarbeid, knyttet til gull, som bidro til økt global handel.

  • Les også: Her er teknologien som gjør tillit til pengene overflødig.

Stabilitet i verdensøkonomien ble sikret av Englands makthegemoni. Norge opplevde en voldsom vekstperiode, med stor investeringsvilje fra utlandet. Høy kredittvekst ledet til boomen i boligmarkedet i Kristiania, som til slutt endte med krakk i 1899.

Etter krakket trakk utenlandske investorer tilbake kreditt i stort omfang, og bankene i et kapitalfattig Norge fikk problemer. Norges Bank støttet flere banker, og staten gikk inn med statsgarantier for å redde bankene. Lærdommen var at penger i form av banklån måtte styres.

Skyfri himmel …

Våren 1914 uttalte statsminister Gunnar Knudsen at verdenspolitisk levde man under en «skyfri himmel».

I juni falt skuddene i Sarajevo, og i juli brøt krigen ut. Regjeringen satte alt inn på å sikre fortsatt import av mat og kull, og at normal økonomisk aktivitet skulle opprettholdes og arbeidsledighet unngås. Den norske handelsflåte tjente enormt på å levere varer til de krigførende parter, og store valutainntekter strømmet inn i norsk økonomi.

Staten påla Norges Bank å yte lån til England, slik at England kunne kjøpe fisk fra Norge. Norge opplevde under krigen en voldsom vekst i både pengemengde og priser. Spekulantene florerte og utlånsveksten fra banker steg med 400 prosent.

Etter krigen kollapset norsk økonomi, valutakursen ble halvert, og bankkonkursene økte. Norges Bank var under politisk kontroll, men tillit til pengenes verdi forsvant.

Rygg rydder opp

Fra 1920 ble Nicolai Rygg sentralbanksjef. Han fikk et klart mandat fra Stortinget om at pengenes verdi skulle gjenvinnes.

Rygg samarbeidet tett med Stortinget, og pengenes verdi ble sakte, men sikkert gjenvunnet i 1928. Kostnaden ble høy i form av økt arbeidsledighet og konkurser.

Ryggs samarbeid med andre lands sentralbanker gjorde at han i andre halvdel av 1930-tallet forberedte banken på krig. Gullet ble gradvis flyttet til USA og Canada, og det gullet som var i Oslo ble pakket og lå klar for evakuering.

Ryggs forutseenhet og forberedelser reddet Norges gullbeholdning. Regjeringen derimot, var ikke beredt.

Regjeringen kupper Norges Bank

Etter krigen ble Norges Bank nasjonalisert, og styring av Norges Bank ble lagt til Finansdepartementet. Regjeringen tok over seddelpressen.

Resultatet ble en ny periode med høy vekst i inflasjon, kraftig kredittvekst og boom i boligmarkedet utover på 1970 og 1980-tallet, som kulminerte i bolig- og bankkrise.

Som det står i Jubileumsboken til Norges Bank, har ettertiden laget et bilde av Rygg som egenrådig førte en politikk som politikerne ikke ønsket. Rygg hadde imidlertid solid støtte i Stortinget for hovedlinjene i politikken, og var aktiv og positiv bidragsyter til kriseløsninger.

Gullet er solgt uten debatt

Det mest oppsiktsvekkende med Norges Banks historie er hvor lite debattert det har vært at en ikke har holdt seddelpressen unna regjeringens kontroll.

At Norges Bank er en av ytterst få sentralbanker som har solgt ut hele sin gullbeholdning, har også skjedd uten offentlig debatt. Det som sikrer verdien av penger, er kun tilliten til at vi får opprettholdt kjøpekraft over tid.

Noen andre land har i større grad greid å holde seddelpressen fra politisk kontroll.

Tyskland fikk en ny grunnlov etter krigen, der de ved hjelp av seiersmaktene satte er skarpt skille mellom politikere og en uavhengig sentralbank, med et klart mandat om å sikre pengenes verdi.

Den tyske finansministerens har advart om at Den europeiske sentralbanks lavrentepolitikk har bidratt til økt oppslutning om det euroskeptiske protestpartiet, Alternativ for Tyskland. Mange tyskere protesterer mot at verdien av sparepengene deres smuldres opp i takt med fallende rentenivå.

For å kompensere for at den tyske sentralbankens uavhengighet er redusert etter innføringen av euroen, har en i Tyskland lagt til et krav i grunnloven om at offentlige budsjetter skal gå i balanse.

Fallende tillit til politikere er et fenomen i mange land, og oppslutning om populistiske partier øker. Å ta folks behov for trygghet alvorlig i en urolig tid, er viktig. Et godt bidrag til å bevare tilliten vi har i Norge, vil være å gi Norges Bank reell uavhengighet.

På Twitter: @Holvik1

Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag:

Norges Bank var i en lang periode etter 1945 «en vippende jolle i statsskipets kjølvann».

Les mer om

  1. Norges Bank