Kommentar

Vil jury være en fordel for Jensen?

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
  Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det kan være gode grunner for at Eirik Jensen ønsker at en jury avgjør skyldspørsmålet i ankesaken.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Juryordningen legges død fra 1. januar neste år, har Regjeringen bestemt.

Det er gledelig. I denne saken må byråkratiet og politikerne ha jobbet på høygir.

Personlig hadde jeg ikke ventet at den nye ordningen ville bli satt i kraft allerede fra nyttår. Bakgrunnen for min skepsis var blant annet at det tok en ti års tid å få innført en ny straffelov.

Meddomsrett

Fra årsskiftet blir altså juryen historie. Alle straffesaker med en strafferamme på seks års fengsel eller mer vil i lagmannsretten nå bli behandlet av en meddomsrett bestående av to fagdommere og fem legdommere.

Den nye lagmannsretten skal avgjøre skyldspørsmålet og eventuelt utmåle straff – akkurat som i tingretten. Forskjellen er at i tingretten settes retten med en fagdommer og to legdommere.

Den viktigste årsaken til juryens fall er at den ikke begrunner sine avgjørelser. Det er ikke lenger holdbart at lagretten bare svarer ja eller nei på skyldspørsmålet uten at vi får vite resonnementet bak avgjørelsen.

Styrker rettssikkerheten

Med den nye ordningen får vi en grundig begrunnelse for hvorfor tiltalte dømmes eller frifinnes. Vi får også vite hvordan retten tolker loven, og det er viktig med hensyn til en eventuell anke til Høyesterett.

Samtidig beholdes det folkelige element i rettspleien ved at legdommerne er i klart flertall i retten. Det er viktig.

Jeg er ikke det minste i tvil om at den nye ordningen vil styrke rettssikkerheten.

Overgangsordninger

I likhet med innføring av andre reformer i rettspleien, er det også i dette tilfellet behov for overgangsordninger.

I juridiske kretser har det vært ulike oppfatninger om hvilke overgangsregler som skal gjelde – noe annet ville ha vært overraskende. Jurister har jo en egen evne til å være uenige.

Enkelte har hevdet at alle saker må føres etter den nye ordningen fra 1. januar 2018, uansett når anken ble innlevert.

Andre mener at alle anker som innleveres før neste årsskifte, må behandles av jury.

Jeg er enig med Regjeringen når den har bestemt at anker innlevert før 1. januar 2018 skal behandles etter den gamle ordningen, altså med jury. Alle senere anker skal gå for meddomsrett.

Noe annet ville etter mitt syn ha gitt lovendringen tilbakevirkende kraft.

Les også

Slik blir den nye hverdagen i lagmannsretten når juryordningen avvikles

Begrensninger

Vel og bra, altså. Men så legger Regjeringen inn en begrensning:

«Etter 31. desember 2018 vil alle ankesaker bli behandlet av meddomsrett», heter det i pressemeldingen fra Justisdepartementet.

Etter mitt syn er det galt å tidsbegrense overgangsordningen. Alle som anker saken sin før årsskiftet, bør få saken vurdert av en jury dersom vedkommende ønsker det. Uansett når den måtte bli berammet.

Nå kan det selvsagt innvendes at lagmannsrettene vil være i stand til å behandle gjenstående ankesaker etter den gamle ordningen i løpet av et år. Likevel kan det bli restanser.

Les også

Lett avskjed med juryordningen

Jensen-saken for jury?

Det er for eksempel blitt antydet at ankesaken til den tidligere politimannen Eirik Jensen ikke kan komme til behandling før i 2019.

I så fall skal det bli interessant å se hvordan forsvarer John Chr. Elden vil forholde seg til Regjeringens begrensning i overgangsreglene.

Selv om Elden er tilhenger av den nye ordningen: Vil han anse det som en fordel at akkurat denne saken går for en jury?

Jensen-saken er omfattet av en enorm interesse blant det vi kaller folk flest. Mange har en oppfatning av saken. Mange mener at han er skyldig. Mange mener at han er uskyldig.

Med en så knusende dom i tingretten – en dom som altså ble avsagt av en enstemmig meddomsrett – kan det være gode grunner for at Jensen ønsker at en jury i neste instans avgjør skyldspørsmålet.

Jensen er nok ikke så opptatt av begrunnelsen, bare han blir frifunnet.

Les mer om

 1. Korrupsjon
 2. Eirik Jensen

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Juryene skal fjernes fra norske rettssaler etter nyttår

 2. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensen og Gjermund Cappelen får dårlig tid hvis de skal bli dømt av en jury

 3. NORGE
  Publisert:

  Ankesaken mot Eirik Jensen skal avgjøres av en jury

 4. DEBATT
  Publisert:

  Ny juryordning

 5. NORGE
  Publisert:

  Høyesterett forkaster Eirik Jensens anke

 6. NORGE
  Publisert:

  Hva har skjedd og hva skjer videre i Eirik Jensen-saken?