Kommentar

Inge D. Hanssen om Eirik Jensen-saken: Det nærmer seg en parodi på offentlighet i rettspleien

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
  Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Rettens administrator Kristel Heyerdahl fotografert første dag av behandlingen Eirik Jensens ankesak. Foto: Morten Uglum

Lagmannsretten lukker dørene for forhold som gikk for åpen tingrett.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

12. juni 2010 sender hasjbaron Gjermund Cappelen følgende tekstmelding til politioverbetjent Eirik Jensen:

«Det er 50 til. 200 fra før og 100 fra ny».

Hva handler dette om? Penger – eller noe annet?

Tingretten vurderte meldingen som et bevis for at Jensen ved denne anledningen mottok 300.000 kroner i kontanter fra Cappelen. Jensen selv hevdet i tingretten – og nå i lagmannsretten – at det dreier seg om noe helt annet, nemlig en hemmelig narkotikaoperasjon i regi av politiet.

Tingretten fant ingen grunn til å lukke dørene under behandlingen av tekstmeldingen.

Lagmannsretten er av en annen oppfatning, og kaster tilhørere og presse på dør.

Fare for liv og helse

Lagmannsretten viser til sine tidligere kjennelser fra rettssakens første uke om at opplysninger om informantvirksomhet som kan føre til fare for liv eller helse for Cappelen eller andre, skal gis i lukket rett.

De tre fagdommerne, Kristel Heyerdahl, Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull, viser i tillegg til at åpne dører vil begrense aktørenes muligheter til å stille spørsmål til Eirik Jensen om den aktuelle tekstmeldingen.

Med andre ord; det som ble opplyst uten restriksjoner i tingretten, anses nå som så farlig at lagmannsretten lukker dørene.

Les også

«Av 100 påmeldte var det kun 90 som møtte». Er dette mas om penger?

Et sentralt bevis

Tekstmeldingen er sentral i tingrettens vurdering av Jensens troverdighet og skyld for tiltalepunktet om grov korrupsjon.

I dommen, som er ført i pennen av tingrettsdommer Kim Heger, heter det:

«Cappelen har i retten forklart at dette relaterer seg til betaling til Jensen for innførsel av 400 kilo i april 2010 og 300 kilo rundt 14. mai 2010, hvoretter Jensen tilsammen skulle få kr 350.000. Jensen har i retten forklart at meldingen sannsynligvis relaterer seg til et hasjbeslag som han og Cappelen har samarbeidet om. Etterforskningen har ikke avdekket noen beslag som står i naturlig sammenheng med tallangivelsene i meldingen».

Les også

Inge D. Hanssen: Gjermund Cappelen hevder at Eirik Jensen varslet ham om et stort hasjbeslag på Svinesund.

Hasjbeslag – ikke penger

Under eksaminasjonen til Kristine Schilling, som var en av Spesialenhetens aktorer i tingretten, uttalte Jensen at meldingen er relatert til et prosjekt som politiet kalte «Operasjon røykdykker».

Politiaksjonen dreide seg ifølge Jensen om store beslag av hasj. Aksjonen baserte seg blant annet på informasjon fra Gjermund Cappelen.

– Siste del av meldingen viser at det hasjpartiet kom fra en ny leverandør, sa Jensen i tingretten.

Tingretten la altså Cappelens forklaring på tekstmeldingen til grunn for dommen. Den vil være sentral også for juryen når den senere skal vurdere skyldspørsmålet for Eirik Jensen.

Det som ble opplyst uten restriksjoner i tingretten, anses nå som så farlig at lagmannsretten lukker dørene. Inge D. Hanssen

Et viktig prinsipp

Offentlighet i rettspleien er et viktig prinsipp med lange tradisjoner her i landet.

Selv om åpne dører er det normale i straffesaker, kan det likevel være gode grunner for å lukke dørene i visse situasjoner. For eksempel av hensyn til personvernet, eller når retten vurderer det slik at det kan være fare for liv eller helse.

Men når lagmannsretten velger å lukke dørene for opplysninger som ble gitt for åpne dører i første rettsinstans – og som er gjengitt i tingrettens dom – er det nærmest en parodi på offentlighet i rettspleien.

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken
 2. Eirik Jensen
 3. Gjermund Cappelen
 4. Krim

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel