Kommentar

Dommen ble som ventet. Det kunne ikke bli noe annet enn 21 års forvaring for Philip Manshaus.

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
    Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Menigheten i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Foto: TERJE PEDERSEN

Retten er ikke i tvil om at Manshaus er tilregnelig.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Philip Manshaus snakket seg selv langt inn i forvaringsdommen ved å uttale at han ville ha gjort det samme om igjen dersom han fikk sjansen til det. Under rettssaken viste han ingen tegn til anger og beklaget bare at han ikke klarte å drepe noen muslimer.

Ved siden av dommen mot Anders Behring Breivik må dommen mot Philip Manshus være en av de klareste forvaringsdommer som er avsagt her i landet.

Ja, dommen i Asker og Bærum tingrett er faktisk strengere enn Breivik-dommen: Retten fastsatte minstetiden til 14 år. Det er første gang noen dømmes til en så lang minstetid etter at loven ble endret i 2015. Tidligere var 10 år den lengste minstetid som kunne idømmes i en forvaringssak.

Ingen nødrett.

I retten erkjente Manshaus de faktiske forhold han var anklaget for, men mente at han måtte frifinnes på grunn av nødrett. Han skulle redde hvite europeere fra «ikke-hvite» asiater og muslimer.

Dette avfeier dommerne. Ingen lovgivning tillater overlagt drap eller forsøk på terror for å fremme politiske mål eller interesser.

En ren henrettelse.

Philip Manshaus drepte stesøsteren Johanne Ihle-Hansen med fire skudd mens hun lå forsvarsløs i sengen sin. Motivet var klart rasistisk; stesøsteren var adoptert og av asiatisk opprinnelse.

Det er lett å slutte seg til rettens konklusjon om at drapet hadde karakter av en ren henrettelse. Og at rasismen og brutaliteten er klart skjerpende omstendigheter.

Retten mener at drapet på Johanne Ihle-Hansen alene kvalifiserer til fengsel i 19 år til 20 år. Utmålingsmessig har det derfor liten betydning at retten ikke følger aktor Johan Øverberg når han hevdet at angrepet på Al-Noor moskeen var en fullbyrdet terrorhandling. Etter å ha vurdert bevisene, mener retten at Manshaus må dømmes for forsøk på terror.

Mot klientens ønske.

Spørsmålet om tilregnelighet ble sentralt da forsvarer Unni Fries prosederte på at Manshaus måtte frifinnes fordi han er strafferettslig utilregnelig – stikk i strid med klientens ønske.

Retten er enig med forsvareren i at enkelte uttalelser fra Manshaus kan gi grunn til undring med hensyn til om han har hatt et realistisk forhold til omverdenen.

Ingen tegn til psykose.

Når retten likevel kommer til at Manshaus er strafferettslig tilregnelig, støtter dommerne seg til de rettspsykiatrisk sakkyndige som gjennom 11 samtaler med tiltalte ikke har sett noen tegn til psykose. Ingen vrangforestillinger, ingen sanseforstyrrelser, ingen tenkningsforstyrrelser.

Selv om tiltaltes politiske forestillinger er ekstreme, fremgår de etter de sakkyndiges oppfatning som logiske og rasjonelle ut fra hva som er vanlig tankegods i enkelte miljøer.  Handlingene til Manshaus vurderes derfor først og fremst som et resultat av en radikaliseringsprosess.

Rettens konklusjon er at Manshaus utvilsomt var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet i august i fjor.

Mangel på empati.

Tingretten støtter seg også til de sakkyndige i spørsmålet om forvaring. De konkluderer med at Manshaus er i høy risikogruppe for fremtidig vold.

Avgjørende for retten er likevel at Manshaus under planleggingen av drapet og terrorhandlingen har vist seg så farlig at bruk av ordinær fengselsstraff ikke vil gi tilstrekkelig samfunnsvern. Retten viser til grovheten i handlingene, tiltaltes sterke gjennomføringsvilje og hans utviste mangel på empati for ofre og pårørende.

Både i fengselet og under hovedforhandlingen har Manshaus vært tydelig på at han «sitter med sannheten». Han vil ikke endre natur eller tankesett, men jobbe videre for å verne det europeiske folk. Det gir etter rettens oppfatning grunn til sterk uro når Manshaus etter å ha begått drap og forsøk på terrorhandling fortsetter å hevde at handlinger som innebærer drap, er nødvendig.

Vilje til ny vold.

Det er usikkert om en langvarig fengselsstraff vil endre på disse farlige sider ved hans personlighet og holdninger.

- Retten mener derimot at tiltalte etter endt soning med all sannsynlighet fremdeles vil ha vilje og evne til å utføre nye voldshandlinger, så som drap, heter det i dommen.

Sterke ord om en mann som ikke er mer enn 22 år gammel.

Dessverre tror jeg tingretten har rett. Hvis ikke Philip Manshaus blir avradikalisert, vil han trolig være livsfarlig i mange år fremover.