Kommentar

Darwin og Newtons klubb: Klimaendringer er bevist!

  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen

"Bevisene er klare, selv om det ikke er enighet om alle detaljer og alle spørsmål er besvart enda", skriver presidentene i britiske Royal Society og amerikanske National Academy of Science. Foto: rolffimages - Fotolia

Verdens to fremste, og tradisjonelt mer konservative, vitenskapelige samfunn slår fast at menneskeskapte klimaendringer er bevist.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Klimafornektere, skeptikere og såkalte realister kan ikke beskylde de to vitenskapelige samfunnene, britiskeRoyal Society og amerikanske National Academy of Science, for populisme, streben etter offentlige bevilgninger eller ønske lettvint politisk gevinst – slik de ofte beskylder klimaforskerne for.

Klimaendringer er en av de viktigste temaer i vår tid og den udiskutable oppvarmingen av verden det siste århundret skyldes hovedsakelig menneskelig aktivitet, skriver presidentene i Royal Society og National Academy of Science i en felles-rapport om klimatrusselen som ble utgitt forleden.

Vitenskapelig alvor

Det er ikke nytt at vitenskapelige institusjoner, institutter og universiteter slår fast at klimaendringene er reelle og farlige. Det har de fleste gjort i årevis. Mange av medlemmene i de to vitenskapelige samfunnene har lenge sagt det samme. Men det er litt oppsiktsvekkende at president dr. Ralph J. Cicerone i National Academy of Sciences president sir Paul Nurse i Royal Society nå finner grunn til sammen å rope alvorlig varsku.

Det forteller om alvoret som preger det globale vitenskapelige miljø. Royal Society, opprettet i 1660, og National Academy, stiftet i 1863, har hatt mange av verdens absolutt fremste i sine rekker. Isaac Newton var i sin tid president i Royal Society og Charles Darwin og Carl von Linné var mangeårige medlemmer.

Tradisjonelt har samfunnene vært oppfattet som forsiktige og til tider svært konservative. At de nå finner grunn til å lage en felles rapport hvor 20 sentrale spørsmål om klimatrusselen besvares er ikke tilfeldig.Les spørsmålene og svarene her.

afp000619143-uU5cr8mJA9.jpg Foto: intheskies - Fotolia

Folk er mindre bekymret

I mange land er folk langt mindre bekymret for global oppvarming nå enn de var for få år siden. Mange har latt seg påvirke av en ekstrem propaganda fra de såkalte klimafornekterne og det faktum at farten oppvarmingen av luft over land har avtatt de siste ti årene.

At vitenskapen har forklart dette med at mer av den økte energimengden som hvert år tilføres jorden er tatt opp i havet, har gått mange hus forbi. Den endrede folkelige bekymring gir seg raskt utslag i at politikerne slapper av enda mer enn før. Det bekymrer vitenskapen. De er nemlig ikke i tvil. Rapporten fra de to vitenskapelige samfunnene kommer som et svar på dette.

Fortsatt oppvarming

Farten i global oppvarming nå er ti ganger raskere enn ved slutten av forrige istid, og er den raskeste vedvarende globale temperaturendring i historien. Og vi ser ikke slutten, skriver de to, hvis karbonutslippene fortsetter å øke. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er nå høyere enn på minst 800000 år og 40 prosent høyere enn de var på 1800-tallet. Og de vil fortsette å øke uten en bindende global avtale om betydelige utslippskutt.

Den globale overflatetemperaturen har økt med 0,8 grader siden 1900 og at de siste 30 årene har vært de varmeste på 800 år. Med dagens utslippsvekst vil temperaturen øke ytterligere med mellom 2,6 og 4,8 grader innen 2100 – hvilket vil være en temperaturforskjell like stor som mellom nå og forrige istid.

afp000628409-LJp6jEMDkM.jpg Foto: PETER ANDREWS

«Bevisene er klare»

I sitt forord til rapporten skriver de to presidentene Dr. Ralph J. Cicerone og sir Paul Nurse at det er sikrere enn none gang, basert på mange ulike bevis, at menneskene endrer klodens klima. «Atmosfæren og havene er blitt varmere, fulgt av høyere havnivå, en sterk reduksjon i sjøisen i Arktis og andre klimarelaterte endringer.

Bevisene er klare, selv om det ikke er enighet om alle detaljer og alle spørsmål er besvart enda. Vitenskapelige bevis samles inn kontinuerlig verden rundt», skriver de og viser til debatten oppvarmingen av havet og farten i oppvarmingen, debatten om hvor mye varmere det vil bli og hvor raskt det vil skje.

De to skriver at The Royal Society og US National Academy of Sciences har en felles oppgave I formidle vitenskap slik at beslultningstagere skal ha det riktigst mulig vitenskapelige grunnlag når viktige politiske beslutninger skal fattes. Derfor har de laget en oppdatert spørsmål/svar-rapport.

«Rapporten klargjør hva alle er enige om forlengst, hvor det stadig blir større konsensus og hvor det fortsatt er usikkerhet».

Kortvarig «slowdown»

De 20 spørsmålene i rapporten er utarbeidet og besvart av et team av noen av verdens fremste vitenskapsfolk. En av hovedforfatterne, professor Tim Palmer fra Oxford University sier til avisen Independent at man alltids kan vente 20 år med å gjennomføre store CO2-kutt til vitenskapens estimater for hva som vil skje er enda sikrere. «Men det vil selvsagt bety at vi får ytterligere 20 år med utslipp som blir umulig å reversere. Den CO2 vi hver dag slipper ut vil, for alle praktiske hensyn, bli de i mange generasjoner», sier han til avisen.

Og Palmer understreker risikoen: I løpet av dette århundret er det en betydelig risiko for at vi får global oppvarming i forhold til nå som er tilsvarende stor som forskjellen mellom forrige istid og nå. «Er vi villige til å ta den risikoen», spør han.

Palmer understreker meget sterkt at det ikke er noen «pause» i den globale oppvarmingen, men kun en «midlertidig og kortvarig redusert fart i oppvarmingen».

Hvis du bruker datasett over temperaturutviklingen som inkluderer Arktis blir det helt klart at temperaturen fortsatt øker, hevder professoren.

Twitter: @olemathis

Les mer om

  1. Kultur