Utfordrer forståelsen av menneskerettigheter | Per Anders Madsen

Staten har anket tingrettens dom om at Anders Behring Breiviks menneskerettigheter er krenket. Her føres Breivik ut av rettssalen i Skien fengsel da tingrettsbehandlingen var over.

Terroristens mentale sårbarhet blir et tema i lagmannsretten. Det kan undergrave Breiviks selvbilde som en sterk, militant ideolog.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Etter rettens syn har imidlertid de sikkerhetsmessige aspektene tatt overhånd ved fastleggingen av Breiviks soningsregime.»

I denne ene setningen oppsummerer tingretten sine vurderinger og legger premissene for sin dom: Anders Behring Breivik soner under forhold som innebærer «umenneskelig behandling» etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Les hele saken med abonnement