Kronikk

Det evig tapte slag?

Alle tanker og følelser, all bevegelse og all kunnskap har sitt utgangspunkt i hjernen. Samtidig er hjernen ytterst sårbar, skriver kronikkforfatterne.

HJERNESLAG. Hjerneslag er hjernens største trussel. For få hjerneslagpasienter får moderne diagnostikk og behandling i de avgjørende første timene.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Komplekst produkt. Menneskets hjerne er utviklingshistoriens mest komplekse produkt. Alle tanker og følelser, all bevegelse og all kunnskap har sitt utgangspunkt i hjernen. Samtidig er hjernen ytterst sårbar. I motsetning til kroppens øvrige celler dør hjernecellene våre etter bare noen få minutter dersom de ikke kontinuerlig får oksygenrikt blod. Minst 15000 nordmenn i året opplever at blodstrømmen til deler av hjernen brått opphører; de rammes av hjerneslag.

Et hjerneslag er alltid en dramatisk hendelse. De fleste som overlever et større hjerneslag vil få noen grad av funksjonssvikt. Mange vil måtte tilbringe resten av livet på institusjon. Et hjerneslag er derfor nesten alltid en tragedie, både for den som rammes og for de nærmeste. Men det er håp; i løpet av de siste ti år er det skjedd store medisinske fremskritt innen diagnostikk og behandling av hjerneslag. Har norske slagpasienter fått ta del i disse fremskrittene?

Akutt hjerneslag

Ved akutt hjerneslag vil billedundersøkelse med CT eller MR i løpet av minutter fortelle legen hvor i hjernen problemet sitter, om det foreligger en hjerneblødning eller et hjerneinfarkt, og om det er én eller flere blodpropper som stenger for blodstrømmen. Kommer legen raskt til med behandling, det vil si innen tre til fire timer etter starten på hjerneslaget, vil en blodpropp ofte kunne løses opp med «proppløsende» medisin. Slik vil blodstrømmen kunne «skrus på igjen» slik at millioner til milliarder av hjerneceller allikevel overlever.

Jo raskere slik behandling settes i gang, jo bedre er resultatet. Én time etter et hjerneslag har én av to pasienter god effekt av «proppløsende» behandling, etter fire til seks timer dessverre veldig liten. Ved de største hjerneslagene kan man også i noen tilfeller «fiske ut» blodproppen ved hjelp av et kateter som føres fra pulsårene og inn i hjernen. Slik behandling krever høy kompetanse og erfaring, og kan bare utføres ved de aller største sykehusene. Også ved slik behandling er tidsfaktoren helt avgjørende.

Akuttilstand

På få år har altså diagnostikk og akuttbehandling av hjerneslag endret seg dramatisk. Hjerneslag er ikke lenger en «vente og se»-diagnose, men en akuttilstand der hvert minutt som tapes frem til presis diagnostikk og behandling minsker sjansene for å overleve med størst mulig grad av bevart hjernefunksjon.

Har så helsemyndigheter og regionale helseforetak endret organiseringen av hjerneslagbehandlingen slik at de som rammes virkelig får det best tilgjengelige medisinske tilbud? Langt på vei er svaret dessverre et klart nei. Mens hjerteinfarktpasienter sendes med blålys og helikopter til de største sykehusene der egne «infarktteam» står klare med døgnåpne kateterlaboratorier, er forholdene helt annerledes for hjerneslagpasientene.

Ikke vilje til handling

I organiseringen av hjerteinfarktbehandlingen er moderne kunnskap og nye medisinske behandlingsmuligheter systematisk tatt i bruk. En slik vilje til handling ser ikke ut til å finnes når det gjelder de hjerneslagrammede. Tvert imot. Svært mange slagpasienter sendes til sykehus som hverken kompetansemessig eller teknisk er utstyrt til å tilby god nok diagnostikk og behandling. Det er liten trøst at dette sykehuset kanskje ikke ligger så mange mil unna hjemmet. De timene en slagrammet må tilbringe ubehandlet eller underdiagnostisert på sitt lokalsykehus burde heller vært tilbrakt i rask fart på vei til behandling ved det større sykehuset der hjerneslagspesialistene finnes. Når den akutte fasen er over bør pasientene derimot raskt reise til sitt lokale sykehus eller en institusjon nær hjemmet for å fortsette behandling og rehabilitering der.

Nevrologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus innhentet høsten 2010 hjerneslagdata fra de fleste sykehus i Norge. Bruken av «proppløsende» medisin ved hjerneinfarkt varierte voldsomt, fra null prosent til opp mot tyve prosent. Mange sykehus hadde dessuten ingen god oversikt over hvor mange slagpasienter de tok imot eller hvor mange de behandlet med «proppløsende» medisin.

Manglende organisering

Manglende organisering er på ingen måte et rent småsykehusfenomen. Selv i storbyen Oslo er slagorganiseringen klart mangelfull og gammeldags. Mange av hovedstadens slagrammede blir fortsatt sendt til lokalsykehus uten slagspesialister (nevrologer) eller fullgod billeddiagnostikk av hjernen som døgntilbud. Oslos aller sykeste slagpasienter må dessuten i akuttfasen fraktes mellom to ulike sykehus, fordi mottaket er lagt til Ullevål, mens den mest avanserte behandlingen er lagt til Rikshospitalet. Under disse ambulanseturene går verdifull tid, og millioner av hjerneceller, til spille.

Et hjerneslag rammer alltid brått, og som regel kun en gang i livet. Det er nettopp i de for hjernen og livet avgjørende timene helsevesenet må yte det best mulige. Etterpå er det for sent. Akuttbehandling av hjerneslag er ikke spesielt kostnadskrevende, i motsetning til hva langvarig institusjonsomsorg er.

Ta hjernen på alvor

Hva må så gjøres? Enkelt sagt må hjernen tas på alvor og akutt hjerneslagbehandling organiseres etter samme modell som for hjerteinfarkt: Pasienten må transporteres direkte til det sykehus der det uansett tid på døgnet kan gis riktig diagnose og best behandling så raskt som overhodet mulig. Dette vil gi færre dødsfall av hjerneslag, og flere kan leve videre etter slaget med mindre grad av funksjonssvikt.

Når minuttene virkelig teller må den slagrammede kunne forvente å bli møtt i sykehusdøren av en slagspesialist, påslåtte CT/ MR-maskiner og røntgenleger som kan tolke avanserte hjernebilder. Alle norske fylker, med unntak av Finnmark, har sykehus med nevrologisk avdeling. Dette er fylkenes spesialavdelinger for hjernesykdommer, og må helt naturlig være dit hjerneslagpasientene sendes.

Best kvalifisert

Akutt hjernesykdom må, i likhet med akutt hjertesykdom, tas hånd om av de best kvalifiserte leger. Helsedirektoratet utga i 2010 nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag. Slike retningslinjer er imidlertid lite verdt om de ikke endrer praksis. Norske helsemyndigheter bør snarlig avgjøre om ikke Norge skal innføre de konkrete faglige spesifikasjonene for hjerneslagavdelinger som The European Stroke Organisation sterkt anbefaler.

Hjernen er selve mennesket, og hvordan hjernen vår fungerer definerer både vårt funksjonsnivå og på grunnleggende vis hvem vi er. Hjerneslag er hjernens største trussel, en trussel som kan reduseres hvis vi ønsker det.

Les mer om

  1. Kronikk