Guttene trenger mer fleksibel pedagogikk – ikke fleksibel skolestart

Kronikkforfatterne argumenterer for mer veiledet lek for femåringene i barnehagen.

Det er avgjørende at barnehagen tilbyr lek og aktivitet som kan stimulere utviklingen før skolestart.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Mange er bekymret for negative statistikker knyttet til gutter og menns muligheter i samfunnet. For eksempel viser flere studier at gutter allerede i barnehagen scorer lavere enn jenter på ferdigheter som anses å være viktige forløpere for å klare seg godt på skolen.

I den anledning har direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg ved flere anledninger foreslått fleksibel skolestart, med mulighet for utsatt skolestart for umodne gutter.

Ut ifra vår forskning argumenterer vi for heller å se på pedagogikken i barnehage og skole.

Lekens betydning

Barn er naturlig nysgjerrige på omgivelsene. De bruker kroppen og sansene til å utforske verden gjennom lek og samspill med andre.

All type lek i barnehagen, og særlig lek sammen med andre, vil bidra til barns sosiale og kognitive utvikling. Men viktigst av alt er det at leken bidrar til utfoldelse, trivsel og glede.

I forskning snakker vi ofte om fri lek som er helt og holdent initiert og styrt av barna selv, og veiledet lek, altså at foreldre eller ansatte i barnehagen og skolen engasjerer seg i leken. Begge deler er viktig for barn når de vokser opp.

Den frie leken må absolutt vernes. Men barn trenger også stimulering fra høyt kvalifiserte barnehageansatte som inngår i eller initierer lek, utforskning og dialog med barna.

Viktigst for guttene

I flere studier har vi prøvd ut et nytt førskoleopplegg kalt «Lekbasert læring». Der blir det lagt opp til noe mer veiledet lek for femåringene i barnehagen.

Veiledet lek innebærer at barnehagelæreren forbereder leker eller aktiviteter med en pedagogisk hensikt. Barns medvirkning og engasjement blir sterkt vektlagt.

Barna inviteres til utforskning og samtale med tanke på å stimulere tidlig språk, matematikkferdigheter og sosial kompetanse. Ferdigheter innen disse områdene i barnehagealder er funnet å være svært viktige forløpere for læring og utvikling i skolen. Dette ser vi både i internasjonal litteratur og i norske studier.

Ut ifra vår forskning argumenterer vi for en god og rik stimulering for alle barn allerede i barnehagen

I studien fra Agderprosjektet fant vi at deltagelse i «Lekbasert læring» medførte høyere score i matematikk og selvregulering hos barna på slutten av barnehageåret. Forskjellen mellom de som deltok i Lekbasert læring, og de som ikke gjorde det i barnehagen, var blitt enda større etter første trinn i skolen.

Og i en nylig publisert studie har vi funnet at førskoleopplegget «Lekbasert læring» var aller mest viktig for guttene. Barnehager som deltok i dette opplegget, bidro dessuten til å utjevne forskjeller mellom jenter og gutter. Før oppstart var det vesentlige kjønnsforskjeller i jenters favør. Den positive effekten for guttene vedvarte inn i skolen.

Interessant oppfølgingsstudie

I Agderprosjektet fikk barnehagelærerne som deltok, en rekke ressurser i form av videreutdanning og vikarer mens de gjennomførte studien. De var også selv med på å utvikle førskoleopplegget.

Dette kan selvsagt ha vært viktige faktorer for de positive resultatene. Derfor er det interessant at vi i en oppfølgingsstudie har funnet at førskoleopplegget «Lekbasert læring» i seg selv – uten mange ekstra ressurser – var viktig for barnas matematikkutvikling.

Studien viser at det kan være mulig å oppnå positive gevinster for barna bare ved hjelp av lekbaserte aktiviteter.

Men det er viktig å understreke at effektene var størst i Agderprosjektet. Der fikk barnehagelærerne videreutdanning, og det ble gitt økt bemanning. Det var også i den studien vi så at guttene profitterte særlig mye.

Hvorfor?

Vi vet ikke helt hvorfor guttene profitterte mest i Agderprosjektet. Men vi tror det kan skyldes at gutter ikke i like stor grad som jenter selv oppsøker aktiviteter sammen med voksne i barnehagen som kan stimulere viktige ferdigheter før skolestart.

Ved innføring av førskoleopplegget «Lekbasert læring» ble alle barna – både gutter og jenter – engasjert i leker og aktiviteter som fremmer viktige ferdigheter før skolestart.

Barnehagene i Agderprosjektet valgte ofte å organisere seg i smågrupper for lek og aktivitet. Dette ga barnehagelærere større mulighet til å være tett på barna som trengte ekstra stimulering.

Vi vet også at gutter har lavere selvregulering enn jenter i tidlig alder. Det å lære gjennom veiledet lek og aktivitet i barnehagens inne- og uteområde kan derfor ha vært særlig viktig for guttene.

God stimulering for alle

Ut ifra vår forskning argumenterer vi for en god og rik stimulering for alle barn allerede i barnehagen.

Fri lek i barnehagen er viktig og naturlig for barns trivsel og utvikling. For barn som kanskje velger vekk viktige læringsmuligheter i leken, er det også avgjørende at barnehagen tilbyr lek og aktivitet som kan stimulere utviklingen før skolestart.

Vår erfaring er at guttene fryder seg i løpekonkurranser eller leker som stimulerer deres selvregulering eller tidlige tallforståelse. Vår forskning viser i tillegg at det gir dem mulighet for å utvikle viktige ferdigheter før skolestart.

Vi foreslår derfor at barnehage, skole og skolefritidsordning tilpasser seg guttene gjennom lek og aktivitet, og at alle barn kan få begynne i klasse med sine venner på samme alder.