Kronikk

Din kropp, min ære

 • Dag Øistein Endsjø

Hva du gjør med din kropp, kan krenke min ære. Dette er hvordan millioner av mennesker tenker, skriver Dag Øistein Endsjø. Fotolia/NTB scanpix

Over hele verden mishandles og drepes kvinner fordi de ikke oppfører seg i samsvar med familiens ære. Vi i vestlige kulturer liker gjerne å tro at dette er noe vi i all hovedsak har lagt bak oss, men det er ikke så enkelt.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Motstand mot både kvinnefrigjøring og homoseksualitet,sexkjøp og stripping, hijab og niqab, handler ofte langt på vei om det samme.Om hvordan mange føler at hva andre gjør med sine kropper, truer dem selv ogderes ære.

Hva du gjør med din kropp,kan krenke min ære. Rart? Utidig?Selvfølgelig kan det virke sånn. Men dette er hvordan millioner av menneskertenker. Den største utfordringen er likevel at så mange bruker trusler, vold oglovforbud for å sørge for at du gjennom dine personlige valg ikke skader deresære på noen måte.

Vold for ågjenopprette ære

Over hele verden mishandles og drepes kvinner av egnefamiliemedlemmer fordi de ikke oppfører seg i samsvar med familiens ære. Hvasom fryktes mest er sex før ekteskapet, men alt som bare antyder noe i denneretning er nok til de sterkeste tiltak for å gjenopprette familiens ære.

Flere ogflere står opp mot alle forsøk på å bruke vold, trusler og lovforbud for åregulere hva man kan gjøre med egne kropper

Selve prinsippet om at kvinnerskal bestemme over eget liv og egen kropp, truer æren til både familie og helefellesskapet i mange mer tradisjonelle samfunn. Kvinnefrigjøring som sådan bliren umulighet. Som Det muslimske brorskap i Egypt nylig understreket i tipunkter, er det essensielt for hele samfunnet at kvinnens seksualitet begrensesog hennes oppførsel reguleres av mannlige formyndere.

Dag Øistein Endsjø Privat

Vestlig kritikk avkvinneundertrykking i mange land blir gjerne møtt med anklager om at vestenskvinnefrigjøring har ført til at kvinner mister sin ære ved å være lettkleddeog oppføre seg fritt seksuelt. Kvinner må i stedet beskyttes mot seg selvgjennom lovverket, trusler og – i siste instans – gjennom vold. Bare slik kansamfunnets ære opprettholdes.

Den sårbare mannskroppen

Heller ikke menn er immunemot denne æresreguleringen. Om kroppene deres blir utsatt for handlinger somkrenker deres mannlighet, krenkes æren til det fellesskapet de tilhører. Å værepassiv seksuelt er den største utfordringen. Menn som mistenkes for dette,krenker ikke bare sin egen mannsrolle, men æren til familien, samfunnsenhetenog selve det mannlige kjønnsfellesskapet.

Les også

FNs kvinnekommisjon i mål med sluttdokument

Både lovforbud mot sex mellom menn ogvold mot menn som blir sett som homofile eller ikke maskuline nok, er følgeligsett som nødvendig for å opprettholde fellesskapets ære. Om du lar homofileeller feminine menn være i fred i familien din, landsbyen din, i landet ditt,er din ære plettet. Og du må gjøreditt for å gjenopprette din ære.

Farlige strippere

Vi i vestlige kulturer liker gjerne å tro at dette med dinkropp, min ære er noe vi i all hovedsak har lagt bak oss. Men i de siste årenehar vi i stedet sett en stigende tendens til at mange forsøker å endrelovverket for å beskytte sin egen ære.

Ser man nærmere påargumentasjonen for forbud mot sexkjøp, stripping og porno, er det logikken omdin kropp, min ære man finner. Disse forbudene handler ikke om å forhindreverken trafficking eller mishandling, for dette er allerede forbudt i norsk lovog i strid med alle menneskerettigheter. Det handler ikke en gang om sexkjøp,stripping og porno som sådan, men bare om kvinners rolle i dette. Det som trues er en feministisk forståelse av kvinnelig ære.

Les også

10 grunner til at kvinners rettigheter ikke bør utvides

Opp gjennom historien harprostitusjon og eksponering av kvinnekroppen ofte vært en måte mange kvinner erblitt misbrukt på. At enkelte kvinner selv velger å gå inn i roller så tettforbundet med tradisjonelle undertrykkende strukturer, blir slik ikke baretotalt uforståelig for mange feminister, men noe som truer deres egenkvinnelige ære. Akkurat som mange menn tradisjonelt føler at deres kjønnsæreblir ødelagt av menn som ikke er mannlige nok, torpederes mange feministerskjønnsære av at enkelte kvinner selv velger å gå inn i roller de ser somuløselig knyttet til kvinneundertrykking. Derfor skal det forbys.Hvordan ingen av forbudene erfulgt opp med tiltak for å hjelpe de som forbudene definerer som ofre, viser atheller ikke omsorg ligger til grunn for forbudsønsket. Tvert imot. SV somakkurat har foreslått å forby stripping og som frontet forbudet mot sexkjøp,torpederte i 2011 lovforslaget som ville gi prostituerte og stripperebeskyttelse mot diskriminering. Det manglende diskrimineringsvernet i lovengjør kvinnene det rammer desto mer sårbare for vold og trusler i samfunnet.Slik brukes loven for å straffe dem ytterlige for å oppføre seg i strid medandre kvinners æreskodeks.

Hijab motfrihetsidealer

Selv om påtvunget hijab og niqab selvfølgelig er enkonsekvens nettopp av æresreguleringen av andre menneskers kropp, kan denabsolutte motstanden mot disse plaggene også være motivert av samme tankegang.Det franske totalforbudet mot hijab i skolen og i niqab i alle deler avsamfunnet, er ofte begrunnet med at dette strider med franske frihetsidealer.

Les også

Kjemper for feminisme

Selve den franske æren trues av kvinner som ønsker å bruke kroppene sine på enmåte som faller utenfor det franske kvinneidealet. På denne måten bruker denfranske staten loven for å fremme det samme prinsippet om din kropp, min ære,som de i utgangspunktet ønsker å motarbeide.

Respekt for egne valg

Alle forsøkene på å styre andre menneskers kropper og livved bruk av kollektive æresbegrep, blir likevel ikke stått uimotsagt. Flere ogflere står opp mot alle forsøk på å bruke vold, trusler og lovforbud for åregulere hva man kan gjøre med egne kropper. Mange homofile og transpersonerhar allerede lenge marsjert i både lakk og lær, drag og høye hæler, for åunderstreke i hvilke grad de gir blanke i hva andre måtte mene de skulle gjøre.

Les også

Sexarbeiderne ber om ordet

Prostituerte, strippere og pornoskuespillere snakker ut om egne erfaringer ogforlanger respekt for retten til å gjøre som de selv vil. Muslimske aktivisterbrenner hijaber og demonstrerer med niqab og miniskjørt, for å vise sin foraktfor både påbud og forbud mot slike plagg. Mange kvinner og menn over hele denvestlige verden går i såkalte slut walks –luddertog – for å vise at den enkelte person selv må bestemme hvordan man skalfå oppføre seg og se ut – og at alle skal respekteres for sine valg.

Respekt for egne valg. Det skullevært så selvsagt. Men det er det dessverre ikke.

Les mer om

 1. Kronikk

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Niqabdebatten: Klær til besvær | Kristin Clemet

 2. DEBATT

  Kvinnegruppa Ottar: Staten skal ikke være hallik

 3. NORGE

  Kvinnen har vært utsatt for vold fra ekssamboeren gjennom mange tiår. Nå må han gå med omvendt voldsalarm.

 4. NORGE

  Barneombudet: 600 barn og unge lever i skjul på hemmelig adresse

 5. SID

  Muslim på dine premisser? Aldri

 6. A-MAGASINET

  Aldri før er det blitt rapportert inn flere tilfeller av æresrelatert vold. Ekspertene tror likevel mørketallene er store.