USAs sterke Israel-lobby

  • Stil>
  • > <
  • Forf><stil>handelshøyskolen Bi<p
  • <forf>haavard Koppang <

ISRAELS VIKTIGSTE STØTTESPILLER. Ensidig amerikansk støtte til Israel kan videreføres så lenge Israel-lobbyen har avgjørende innflytelse både blant demokrater og republikanere. Mellomvalget sist uke forandrer ingenting i så måte.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

UTVIKLINGEN OVER 30 ÅR. Da jeg på begynnelsen av 1970-tallet reiste til et universitet i Jerusalem for å studere hebraisk med israelsk stipend, spurte en medstudent hvordan jeg kunne dra til et regime opinionen snart ville se på som verre enn Sør-Afrikas apartheidstat. Jeg må motvillig innse at hans prognose var god.

Fortsatt ensidig støtte.

30 år senere er jeg en av mange som gradvis har endret oppfatning av staten Israel. Men selv etter tiår med betydelig forskyvning i vestlig opinion — senest etter israelernes sommeroperasjoner på Gaza og i Libanon - gir en betydelig del av denne fortsatt ensidig støtte til Israel. Opinionens manglende sanksjoner kan imidlertid ha sammenheng med Israel-lobbyens effektive bruk av antidemokratiske metoder, samt nykonservativ ideologi.Mye lå bak da president Bush i juli fikk tilnærmet full støtte fra Representantenes Hus, med uforbeholden aksept av Israels bombetokter i Libanon (410 for, bare åtte mot). Uavhengig av valgresultat, USA vil fortsatt ensidig støtte Israel, så lenge Israel-lobbyen har avgjørende innflytelse både blant demokrater og republikanere. Etter 11. september 2001 er vel støtte til Israel også begrunnet med at både USA og Israel er utsatt for muslimske terrorister.

Nykonservativ ideologi.

Hvilke tankeretninger og krefter står så bak USAs Midtøsten-politikk?Leo Strauss (1899-1973) hadde tysk-jødisk bakgrunn og var ansatt som professor i politisk filosofi ved universitetet i Chicago. Fra midten av 1970-årene var han en ledende, men omstridt neokonservativ ideolog. Strauss kan oppfattes som ateist, moralsk nihilist, som gjerne brukte religion og familieverdier for manipulasjon av massene. Han forutsatte at mennesker hverken er født frie eller like.Av dette kan man utlede at rettferdighet ikke er universell, men avhengig av hvem man snakker om. Du skal ikke lyve, stjele eller drepe når en av dine egne er motpart, men overfor palestinere er det gjerne viktig og riktig å lyve, samt å frata dem deres beste landområder.

For de få utvalgte.

Sannheten er for de få, og må holdes skjult, bl.a. ved uklare fremstillinger. Hos Strauss er målet med det å dekke over forakt for frihet, rettssikkerhet og "mannen i gata". Strauss' lære er for eliten, de få utvalgte, og det machiavelliske i dette, i tillegg til Nietzsches overmenneske, er at de få "overmennesker" må sørge for å kunne styre de mange vulgære og underdanige. Massene må holdes i alarmberedskap, ved at det spilles på frykt for deres liv og familie.Uten trusler forfaller imidlertid massene til å leve og dø som beist - ete, drikke, spille og formere seg, men de blir da ettergivende. Har man intet damoklessverd, så får man fremskaffe et, for at massene igjen skal marsjere i takt (jf. masseødeleggelsesvåpen i Irak).

Velmente bedrag.

I Bush-administrasjonen har straussianerne hatt betydelig innflytelse til å utforme en aggressiv utenrikspolitikk. Ett eksempel er tidligere viseforsvarsminister og assistent for Dick Cheney, Paul Wolfowitz - en av arkitektene bak Irak-krigen - og som i etterkant av invasjonen med entusiasme snakket om hvite/edle løgner, velmente bedrag, og masseødeleggelsesvåpen.

Sentrale aktører i obbyen.

John J. Mearsheimer, professor ved University of Chicago og Stephen M. Walt, professor ved Harvard University, la tidligere i år ut et arbeid på nettet - halvparten av det er noter med dokumentasjon av påstander. Halvparten av arbeidet er fotnoter med dokumentasjon av påstander. Ingen forlag i USA ville publisere det. Trykkefrihet eller ei, forfatterne måtte til Europa.I publikasjonen stilles spørsmålet om hvordan det kan ha seg at USA tilsidesetter egen sikkerhet og utenrikspolitikk for å fremme Israels interesser. Svaret er Israel-lobbyen. Men uten kristenfundamentalistene ville neppe Israel-lobbyen få særlig gjennomslag. Når man som fundamentalist mener at dagens Israel er i samsvar med bibelsk profeti, blir det å legge press på Israel som å handle mot Guds vilje. Av sentrale aktører i lobbygruppene, kan nevnes nåværende FN-ambassadør John Bolton og nylig avgått forsvarsminister Donald Rumsfeld.

Etterretning manipulert.

Mearsheimer og Walt påviser at Israels sikkerhetspolitiske interesse ble avgjørende for USAs krigføring i Irak og dokumenterer hvordan etterretningen ble manipulert. De ivrigste israelerne for invasjon ble bedt om å dempe seg, for at ikke opinionen skulle få inntrykk av at den forestående invasjon var Israels prosjekt.Virkemidlene som Israel-lobbyen tar i bruk, synes å være i samsvar med en elitistisk ideologi. Man forsøker å kontrollere meningsutvekslinger i bl.a. Kongressen, i mediene og på universiteter. De som uttaler seg kritisk om Israel blir gjerne overvåket, rapportert svartelistet og boikottet. Trass i at jøder utgjør bare 3 % av USAs befolkning, har de over tid kontrollert ca. 60 % av valgkamppenger til demokratene.

Organisert e-postpress.

For å presse TV-kanaler som CNN til å komme med en "balansert" fremstilling, kan kanalen gjerne få tusenvis av e-poster der det i et organisert opplegg klages over at et oppslag er antiisraelsk (jf. organisert respons her hjemme etter Jostein Gaarders kronikk i Aftenposten).American Israel Public Affairs Committee har ifølge Mearsheimer og Walt tredoblet sine bevilgninger for overvåking av amerikanske universiteter.

Angiveri satt i system.

Webstedet Campus Watch ble opprettet for at studenter skal rapportere om kommentarer eller opptreden som kan oppfattes som Israel-fiendtlig. Dette angiversystemet har også som formål å svarteliste og skremme. Israel-lobbyistene har oppsiktsvekkende forsøkt å få Kongressen til å vedta mekanismer for overvåking av hva professorer ved amerikanske universiteter uttaler om Israel.Universiteter som ble oppfattet å uttrykke kritikk overfor Israel, skulle nektes offentlige bevilgninger. Dette er kanskje det mest oppsiktsvekkende som dokumenteres av Mearsheimer og Walt.

Opinionen forledes.

Ensidig amerikansk støtte til Israel kan videreføres så lenge Israel-lobbyen har avgjørende innflytelse både blant demokrater og republikanere. Mellomvalget sist uke forandrer ingenting i så måte. Inntil videre kan Israel fortsatt ha kommandoen over landets amerikanske militærbase og som okkupant besiktige og attakkere palestinere via militære kontrollposter og avanserte våpen.Men når opinionen over tid regelmessig får input om at staten Israel representerer forakt for palestinere, palestinsk stat, demokratisk folkevalgte og reelle forhandlinger for fred, skjer det noe. Når opinionen videre oppdager at den forsøkes kontrollert og forledet ved antidemokratiske metoder, skjer det noe mer. Det går neppe nye 30 år uten at det blir fred i Midtøsten - et konfliktområde som også er avgjørende for fredelig sameksistens i Vesten.