Hvorfor er rovdrift på lærere lov?

Lærere brenner ut lenge før pensjonsaldrer, skriver Arve Due Lund.

Hvis lærernes arbeidstid skulle blitt vurdert etter normene for advokater og revisorer, ville arbeidsgiver ha blitt ilagt straff.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

I den offentlige debatten settes lærernes arbeidsmiljø og arbeidstid i liten grad i sammenheng med hvordan vårt øvrige arbeidsliv må innrette seg etter lovverket og Arbeidstilsynets krav.

Arve Due Lund

Jeg vil her trekke paralleller mellom en lærers hverdag og arbeidstiden for ansatte revisorer i et større revisjonsfirma. Revisorene hadde både lederansvar og arbeidet selvstendig. Læreres, revisorers og advokaters ansvar og selvstendighet er sammenlignbart. En sak arbeidstilsynet reiste mot et revisjonsfirma er egnet til å illustrere dette.

Ikke definert i loven

Revisjonsfirmaet og dets ansatte revisorer hadde innrettet seg i henhold til den såkalte unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven, paragraf 10–12. Den omfatter arbeidstagere i ledende stilling og arbeidstagere i særlig uavhengig stilling. Hva som ligger i begrepene «ledende» og «særlig uavhengig stilling» er ikke definert i loven. Eksempel på «arbeidstagere i ledende stilling», ifølge lovens forarbeider, er arbeidstagere med lederfunksjoner, som avdelingsledere, sjefer og andre som ofte treffer selvstendige beslutninger og som selv må vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats. «Arbeidstagere i særlig uavhengig stilling» omfatter med andre ord arbeidstagere som ikke er ledere, men likevel har stillinger med selvstendig ansvar.

Arbeidstilsynet tolker begge unntaksalternativene strengt. I praksis koker det ned til spørsmålet om en arbeidstager i realiteten styrer egen arbeidstid. I saken mot det store revisjonsfirmaet uttalte tilsynet:

Streng praksis

«De fire arbeidstagerne setter mål og tidsfrister, de kan instruere og delegere oppgaver til sine medarbeidere, og de har budsjettansvar. Innad i prosjektene de leder kan de derfor sies å ha stor grad av beslutningsmyndighet. Revisjonsarbeidet er imidlertid preget av stramme ytre rammer, særlig i form av lovpålagte frister. Tidsfristene i prosjektene må nødvendigvis følges ... Deres arbeidstid vil således også være styrt av prosjektets fremdrift, kundens behov og øvrige medarbeidere fremfor egne vurderinger eller ønsker om når det er hensiktsmessig å arbeide.»

Hvorfor skal ikke lærere være underlagt de samme krav til forsvarlig arbeidsmiljø som alle andre i dette samfunnet?

Hensynet til å sikre formålet med arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven taler for at arbeidstagere som arbeider på denne måten ikke er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. De styrer i realiteten ikke sin arbeidstid selv og kan komme under press i form av forventninger og krav om å arbeide mye overtid. Dermed ble revisjonsselskapet pålagt å sørge for at den ulovlige arbeidstidsordningen opphørte. Arbeidstiden måtte reguleres i henhold til hovedreglene i loven.

Avgjørelsen bidro til å endre praktiseringen av arbeidstiden i en rekke bransjer – også for konsulenter og advokater. Revisjonsselskapet fikk en stor foretaksstraff, etter at både Arbeidstilsynet og påtalemyndigheten hadde gjennomført omfattende etterforskning. Med dette som alminnelig gjeldende rettstilstand i Norge spør jeg:

Brenner ut før pensjonsalder

Hvorfor er det tillatt med rovdrift på lærere, og hvorfor får de ikke høyere lønn? Lærere brenner ut lenge før pensjonsaldrer. Her kommer et eksempel på oppgaver og ansvar for en alminnelig språklærer i videregående skole:

  • Hun har tre klasser, en i norsk— og to i engelsk. Det er 27 elever i hver klasse, og en av klassene har hun også klassestyreransvar for. Det vil være 16 -17 timer undervisning tilsammen pr. uke.
  • I tillegg må det beregnes flere timer forberedelse og etterarbeid til hver undervisningstime.
  • Til undervisningen ligger det også et ansvar om å utvikle pensumlister og selvsagt en selvstendig gjennomgang av all mulig litteratur som kan være aktuelt å legge inn som pensum i tillegg til det som blir valgt.
  • Hver lærer må samhandle med andre lærere, det gjøres i trinnmøter, seksjonsmøter og felles planmøter. Hver enkelt elev hun er klassestyrer for, skal ha individuelle utviklingssamtaler, i tillegg kommer tilbakemeldingssamtaler til alle elever knyttet til konkret evaluering.
  • Elevene leverer skriftlige arbeider minst en gang pr. måned. Evaluering og karaktersetting er forvaltningsrettslige enkeltvedtak som må kunne forsvares, begrunnes og etterprøves.
  • I seg selv må derfor hver enkelt evaluering gjøres rettslig forsvarlig og ikke bare i en pedagogisk ramme. Dette betyr at minst 3X27 besvarelser skal evalueres hver måned, i tillegg til evaluering av et tilstrekkelig antall muntlige presentasjoner, det skal settes tre karakterer i norsk ved terminoppgjør og til standpunkt ved skoleårets slutt og to for hver klasse i engelsk.
  • Lærerne skal også forholde seg til sine ledere, det kreves møtevirksomhet og det skal skrives rapporter. Dagens lærer må også forholde seg til pp-tjenesten, helsevesenet, politimyndighet mm.

Uten overtidsbetaling

En lærer med dette ansvaret har daglig og ukentlig en arbeidstid som strekker seg lagt ut over lovens alminnelige rammer. Både kveld og helg blir benyttet til «arbeid i arbeidsgivers tjeneste» uten godtgjørelse eller overtidsbetalt.

Stillingen som lærer er selvstendig og må karakteriseres som ledende, men er styrt av ytre frister og krav. Det er ikke rom for å delegere oppgaver eller selv bestemme når alt arbeidet skal utføres. Skulle Arbeidstilsynet bedømt forsvarligheten alene etter loven ville konklusjonen blitt som for revisjonsselskapet. Med andre ord:

Vurdert etter normene for advokater og revisorer ville arbeidsgiver ha blitt ilagt straff. Arbeidstidsordningene ville ha blitt ansett som uforsvarlige. Hvorfor skal lærere ikke være underlagt de samme krav til forsvarlig arbeidsmiljø som alle andre i dette samfunnet? KS, som vil innføre «kontortid» for lærere, vet ikke hva de gjør. Skulle deres krav bli til virkelighet måtte samfunnet doble antall lærere.

Nå må lærere slippe å bli særbehandlet på bekostning av eget arbeidsmiljø. Lovgiver må fornye arbeidstidslovgivningen og skape rom for frihet slik at personell i ledende og selvstendige stillinger, som lærere, skal kunne oppfylle sitt ansvar og utøve sin profesjon. Men med slikt ansvar må de også bli betalt som fortjent.