Politi og straff alene skaper ikke en trygg by

Ungdomskriminalitet kan og må forebygges. Bare slik sørger vi for at Oslo fortsetter å være en trygg by.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

De siste ukenes alvorlige voldsepisoder i Oslo krever vår alles oppmerksomhet. Oslo har tett kontakt med politiet i Oslo. Vi har tillit til politiets arbeid med å oppklare de konkrete hendelsene. Samtidig må vi ha økt oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet.

I Oslo har vi de siste årene styrket kommunens kriminalitetsforebyggende arbeid. Dette er ingen enkel jobb, og det er ikke sånn at dette er kommunens ansvar alene.

Politiet kan ikke løse dette alene, og det kan heller ikke skolen, ikke bydelene og ikke foreldrene. Det krever samarbeid.

Ungdom med fellestrekk

At unge mennesker begår kriminelle handlinger, er resultatet av en rekke faktorer. De siste årene har det vært om lag 100–120 ungdommer som blir registrert for fire eller flere lovbrudd i løpet av et kalenderår.

Gjennom en rapport utarbeidet for Oslo kommune og politiet i fjor har vi fått enda bedre kunnskap om de ungdommene som begår gjentatte kriminelle handlinger.

Disse ungdommene har noen fellestrekk: Mange har flyttet ofte i oppveksten, de bor trangt, de har få og/eller brutte relasjoner til voksne, og mange har vokst opp i familier som lever under fattigdomsgrensen.

Det som virker

Det kan virke som en floskel å si at barnehage, gode skoler, stabile boforhold og fritidsaktiviteter forebygger kriminalitet. Men å gi barn og ungdom bedre forutsetninger i livet, eller å bøte på dårlige sosiale forholde de lever under, har effekt, om vi skal tro rapportene.

Derfor har vi gjennom vår periode i byråd så langt sørget for at flere barn kan gå i barnehage gjennom utbygging av flere barnehageplasser, gratis kjernetid i barnehage for familier med lav inntekt. Gratis aktivitetsskole er et tilbud til stadig flere barn i byen vår. Vi har også bygd ut idrettsanlegg og styrket fritidstilbudene.

Fjerne risiko

Det å sørge for at foreldre får en jobb å gå til og kan forsørge seg selv og barna sine, og å bidra til en mer stabil bosituasjon for familien, fjerner også noen risikofaktorer i barns liv. Vi har startet Oslohjelpa, slik at familier som trenger råd og veiledning, kan få rask hjelp. Hos Ung Arena kan unge få lavterskel psykisk helsehjelp.

Våre tiltak har som mål å gi alle barn i byen vår en god oppvekst. Greier vi det, fjerner vi mange av de risikofaktorene som vi finner som fellestrekk blant ungdommene som begår flest kriminelle handlinger, og som står for en stor andel av ungdomskriminaliteten i byen vår.

De som er mest utsatt

Mens vi har styrt Oslo, har vi også styrket og spisset satsingen for å forebygge kriminalitet blant de ungdommene som er mest utsatt. Fra 2019 til 2021 hadde Oslo en egen handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant ungdom. Det ble brukt 5 millioner kroner årlig på å jobbe målrettet med de ungdommene som registreres for mange lovbrudd.

Våre tiltak har som mål å gi alle barn i byen vår en god oppvekst

Tiltakene i handlingsplanen var tett oppfølging av ungdommene, et nytt institusjonstilbud, veileder for god informasjonsutveksling, en samarbeidsavtale mellom Utdanningsetaten og Oslo politidistrikt og mer kunnskap om målgruppen og lovbruddenes karakter og omfang. Alt dette er nå en del av kommunens ordinære arbeid – fordi det virker.

Tett oppfølging

Vi har lært at tett oppfølging av den enkelte, med tilstedeværelse av trygge voksne over tid, må til for å bygge tillit og få den enkelte ungdommen over i et annet spor. En mentorordning ble etablert i 2019. Syv bydeler, med større levekårsutfordringer og mange unge i målgruppen, har fått penger. De andre bydelene kan få bistand til oppfølging fra et byomfattende mentortilbud i Velferdsetaten.

Bydel Søndre Nordstrand har siden 2020 prøvd ut en modell for å få ungdom ut av kriminalitet og inn i samfunnet: EX/IN. Fra i høst er en pilot for en byomfattende EX/IN-ordning i gang. Politiet og kriminalomsorgen samarbeider med bydelene og en mentor om tett oppfølging av ungdommer på vei ut av soning.

Oslo kommune og Oslo politidistrikt har en god samarbeidsmodell «Sammen lager vi et trygt Oslo» (SALTO) for å hindre at unge havner i kriminalitet. Skole, bydelstjenester og politi har tett dialog, og det er SaLTo-koordinatorer i alle bydelene, i Utdanningsetaten og i Velferdsetaten.

Bidrar til trygghet

Fritidsaktiviteter og arenaer der det er trygge voksne til stede, som har bygget relasjoner til ungdommene over tid, og kan bidra til å megle i konflikter før de eskalerer, bidrar til å skape trygghet for barn og unge. Det finnes 55 kommunale barne- og ungdomstiltak i de 15 bydelene. Det arbeider nær 500 personer i tiltakene, fordelt på over 200 årsverk. I tillegg har bydelene utekontakter, ca. 50 årsverk.

Vi må arbeide videre med de eksisterende tiltakene, utvikle dem og tilpasse dem til lokale behov, slik vi har gjort på Mortensrud. Der er det blant annet etablert et jobbsenter for unge voksne. Et lignende jobbsenter finnes også i bydel Stovner.

Noen piler peker riktig vei. Politiets ferske tall viser en nedgang i antall unge registrert for gjentatt kriminalitet, hele 20 prosent ned siden i fjor. Og tallene viser at 98 prosent av ungdommene i Oslo mellom 10 og 17 år ikke blir registrert for kriminelle handlinger. Det er gode nyheter.

Men vi må fortsette med alt det vi nå vet virker for å forebygge og forhindre at unge mennesker ender i kriminelle miljøer.

Vi lover at vi fra byrådets side både skal følge nøye med og lære av den kunnskapen vi får om ungdom i kriminelle miljøer. Vi skal fortsette å sørge for både de brede og universelle tiltakene som omfatter alle barn i Oslo, og de spisse tiltakene som følger opp de ungdommene som har begått alvorlig kriminalitet.