Gammelt og uegnet. Doble vaktlag. Voksende befolkning. Derfor må Oslo universitetssykehus ha nye bygg. | Lofthus og Gjedrem

Bak denne døren på ortopedisk sengepost på Ullevål sykhus er det plass til fire pasienter. Disse må ut på gangen for å komme på badet. Det skal det bli slutt på med nye sykehusbygg.  Foto: Vibeke Kaasi Eilertsen 

Vi ønsker å finne best mulige løsninger for våre pasienter

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Det er stort engasjement rundt planene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus. Sykehuset står i en særstilling: Det har lands- og regionsfunksjoner og fungerer som «bakvakt» for hele Norge i tillegg til å være lokalsykehus for store deler av Oslo.

De andre region- og universitetssykehusene i landet har hatt og har sine byggeprosjekter. Nå bør det være Oslos tur til å fornye bygningsmassen og øke kapasiteten. Det er viktig både for Oslo, regionen og resten av landet.

Målbildet er fastsatt: etablering av lokalsykehus på Aker og samling av regionsfunksjonene.

 Cathrine M. Lofthus er administrerende direktør for Helse-Øst RHF. Svein Gjedrem er styreleder.

Gamle bygg

Det har pågått utredninger i mange år. Vi må nå konkretisere planene. Løsningene må ha faglig og økonomisk bærekraft.

Oslo universitetssykehus ble etablert i 2009. Det består av de to tidligere regionsykehusene Ullevål og Rikshospitalet/Radiumhospitalet, i tillegg til Aker sykehus. Sykehusbyggene i Oslo har en langt høyere gjennomsnittsalder enn andre sykehus i landet. De eldste er fra svenskekongenes tid.

Mange bygg er ikke egnet for moderne sykehusdrift. Det gjør hverdagen krevende for både pasienter, pårørende og ansatte. Befolkningen i Oslo vokser. Det er derfor stort behov for nye bygg.

Bildet er tatt 28. februar i år utenfor bygg 7, ortopedisk sengepost 3 på Ullevål sykehus.

Ikke bærekraftig i dag

Innen mange fagområder har Oslo universitetssykehus doble vaktlag, dobbelt opp med spesialressurser og dobbelt opp med avdelinger og kostbart utstyr. Verdifull kompetanse og knappe ressurser blir ikke brukt på en best mulig måte. Dagens organisering er ikke bærekraftig.

Fagmiljøer kunne ha gitt enda bedre tjenester hvis de var samlet under samme tak. En samling av regionsfunksjonene er viktig for å styrke pasientbehandlingen og for at sykehuset skal kunne bære nødvendige investeringer i bygg og nytt utstyr.

Etter flere runder med både arealplaner og idéfaseutredninger ble målbildet for utviklingen ved Oslo universitetssykehus fastsatt i juni 2016 av helseministeren, etter forslag fra styret i Helse Sør-Øst Regionalt helseforetak (RHF).

Målbildet er et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Les også

Debatt: En varslet katastrofe for Oslo universitetssykehus på Gaustad

Lokalt og akutt på Aker

Etableringen av Aker sykehus er viktig for å øke sykehuskapasiteten i Oslo. Groruddalsbydelene som i dag sogner til Akershus universitetssykehus, skal tilbakeføres Aker sykehus. Det vil avlaste Akershus universitetssykehus.

Groruddalsbydelen Bjerke tilhører i dag Ullevål og skal også få Aker sykehus som sitt nye lokalsykehus. Det betyr at Helse Sør-Øst RHF har lyttet til innspill fra Oslo kommune, slik at alle Groruddalsbydelene får Aker som sitt lokalsykehus.

For å få et stort og faglig sterkt akuttsykehus på Aker er det i tillegg planlagt at flere bydeler som i dag tilhører Ullevål, i fremtiden skal sogne til Aker sykehus. Da må vi flytte med fagfolk fra Ullevål til Aker sykehus. Vi kan ikke etablere et nytt stort lokalsykehus på Aker uten fagfolk.

Fellesbad i bygg 7, ortopedisk sengepost 3 på Ullevål sykehus.

Gaustad eller Ullevål?

Det er gjennomført en konseptfase for en løsning basert på det politisk vedtatte målbildet. Det er reist spørsmål om regionsykehuset heller bør etableres på Ullevål. Rikshospitalet på Gaustad har om lag 220.000 kvadratmeter nye bygg, mens det på Ullevål er om lag halvparten så mye nyere bygningsmasse.

Det er ikke noe i veien for at regionsfunksjonene kunne samles på Ullevål. Men ut fra de analysene som foreligger i dag, ville dette bli en mer kostbar og ikke bærekraftig løsning.

Ved Ullevål må det bygges mer for å få til en ønsket samling, og mulighetene for å finansiere utbygging med tomtesalg vil være langt mindre. Styret i Helse Sør-Øst RHF har likevel bedt om et tydeligere bilde av hva et Ullevål-alternativ ville innebære.

Les også

Debatt: Norges største fødeavdeling får ingen nyfødtintensiv

Fødsler og nyfødtintensiv

Det er planlagt at nye Aker sykehus skal ha en stor fødeavdeling med nyfødtintensiv.

Fødeavdelingen på Rikshospitalet er planlagt med samme antall fødsler som i dag og med en nyfødtintensiv for de aller sykeste nyfødte i regionen. Det skal være like trygt å føde på Aker som ved andre sykehus i landet. Helse Sør-Øst RHF har vurdert planene fra Oslo universitetssykehus og mener at en jevnere fordeling av fødsler mellom Aker og Gaustad er ønskelig. Fordelingen av fødsler vil bli vurdert på ny våren 2019.

Enkelte har tatt til orde for at alle fødsler i Oslo skal samles på regionsykehuset. Vi snakker da om 1 av 5 fødsler i hele Norge. En slik løsning ville innebære en uvanlig stor fødeavdeling. Ingen av hovedstedene i våre naboland har gått inn for en lignende løsning. Helse Sør-Øst RHF sin vurdering er at det fortsatt bør være to fødeavdelinger i Oslo, blant annet av beredskapshensyn.

Bildet er tatt 28. februar i år utenfor bygg 7, ortopedisk sengepost 3 på Ullevål sykehus.

Traume- og akuttmedisin

Traumemiljøet har understreket at det er nødvendig med et tilstrekkelig omfang av akutt- og kirurgisk virksomhet for å kunne opprettholde kompetanse og beredskap. Helse Sør-Øst RHF vil sørge for at vi ikke bare opprettholder et traumetilbud som er i verdensklasse, men at vi også videreutvikler det.

Helse Sør-Øst RHF har bedt Oslo universitetssykehus arbeide videre med og utdype planene sammen med fagmiljøet. Det må etableres en løsning som gir tilstrekkelig akuttaktivitet.

Les også

Kronikk: Sykehussamling på Gaustad svekker akuttmedisinsk beredskap i halve Norge

Kreftbehandling

Radiumhospitalet skal videreutvikles som spesialisert kreftsykehus. Stortinget har gitt lån til nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus planlegger fortsatt bruk av kreftbygget på Ullevål for enkelte kreftformer i en tid fremover.

Ser vi på regionen Helse Sør-Øst som helhet, vil vi i fremtiden ha et langt mer desentralisert kreftbehandling enn i dag. Vi vil blant annet få flere sentre for stråleterapi i regionen. Skien og Drammen vil være først ute. Dette har stor betydning for hvordan vi skal planlegge kapasiteten i Oslo på lengre sikt.

Det arbeides også med å styrke Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus som lokalsykehus i Oslo. Om få år skal de kunne tilby blant annet medikamentell kreftbehandling til pasienter fra sine bydeler.

Vi ønsker å finne best mulige løsninger for våre pasienter. Vårt brukerutvalg er opptatt av innhold i tjenestene og ikke lokalisering. Det vil være førende for vårt videre arbeid.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter