Kronikk

Ny fornybar energi kan endre maktforhold mellom stater | Eirik Wærness

 • Eirik Wærness
  Eirik Wærness
  Direktør og sjeføkonom i Equinor
Fra en solcellepark i Fujian-provinsen på sørøstkysten av Kina.

Gjennom å tilby tilgjengelig energi til alle land kan fremveksten av ny fornybar energi fjerne en del av grunnlaget for konflikter.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tilgang på energi er viktig for alle lands velferdsmessige utvikling og helt essensielt for dekning av menneskelige behov som mat, boliger og helse. Energi legger også grunnlaget for produktive aktiviteter i hele økonomien.

Verdens fenomenale velstandsutvikling siden 1850 er uløselig knyttet til tilgang på og utnyttelse av først kull, så olje og så gass.

Eirik Wærness

Energi som årsak til konflikter

Energikilder er som regel ikke lokalisert samme sted som etterspørselen etter energi. Derfor har energi siden begynnelsen av den industrielle revolusjon vært en svært viktig global handelsvare med stor betydning for så vel eksport- som importland.

Usikkerhet om tilgang på energi har gjentatte ganger bidratt til geopolitisk spenning og økt konfliktnivå – mange husker bruken av olje som geopolitisk forhandlingskort på 70-tallet.

Usikkerhet om leveranser av gass via Ukraina påvirker relasjonen mellom tilbyderen, Russland, og etterspørselslandene i Europa. Tilbudsavbrudd fra enkeltland i oljemarkedet på grunn av politisk uro, for eksempel Libya, Nigeria og Venezuela, påvirker prisen og skaper politisk usikkerhet.

Les også

Kampen om hvem som skal forsyne Europa med gass, hardner til. Storpolitikk spiller en like viktig rolle som økonomi.

Norges verdiskaping og velstand er i stor grad drevet av vår utvikling som energinasjon. Men også vår utenrikspolitiske situasjon er påvirket.

Vi er en av verdens største nettoeksportører av energi, vi er blitt Europas nest største leverandør av gass, og inntektene har gjort vårt pensjonsfond til verdens største. Dette påvirker våre relasjoner til andre land og vår posisjon på den globale arenaen.

Fundamentale endringer

Vi står foran, og på noen områder midt i, fundamentale endringer i verdens energisystemer. Disse endringene kan, avhengig av hvor omfattende de blir, ha store, fundamentale virkninger på geopolitikken.

Endringene i energisystemene drives av flere faktorer, men er i stor grad knyttet til teknologi og kostnadsutvikling, samt energi- og klimapolitikk.

Den største endringen så langt har vært fremveksten av skiferolje og -gass i USA. Dette har forskjøvet maktforholdene i oljemarkedene, endret oppfatningen av prisfølsomheten på tilbudssiden og lagt til rette for vesentlige endringer i global handel med olje, oljeprodukter og gass.

Klimaet

Teknologisk utvikling, ønske om større selvråderett i energiforsyningen og klima- og miljøpolitikk bidrar til sterk vekst i nye fornybare kilder til elektrisitet. Det kan få betydelige implikasjoner for verdens energimiks, og må ha det, om klimamål skal nås.

Les også

Utvalg: Norge har et godt utgangspunkt for å møte klimaendringene

Tempo og endelig utfall er fremdeles svært usikkert, og mange mulige scenarioer kan lages for fremtiden. Men det er liten grunn til å tvile på at veksten i slike energikilder vil være høy i tiårene fremover, og at elektrisitet basert på nye fornybare energikilder som vind og sol, vil utgjøre en raskt voksende andel av verdens energimiks. Dette vil i sin tur ha geopolitiske konsekvenser.

Derfor påvirkes geopolitikken

De mulige geopolitiske konsekvensene av den delen av energiomstillingen som er knyttet til veksten i ny fornybar energi, er kartlagt av en internasjonal kommisjon som ble oppnevnt av den internasjonale organisasjonen for fornybar energi, IRENA, for knapt et år siden. Kommisjonens rapport ble presentert på IRENAs årsmøte 11. januar.

Kommisjonen peker på følgende grunner til at veksten i nye fornybare energikilder vil påvirke geopolitikken:

 • I motsetning til fossile energikilder, der lokaliseringen er konsentrert til spesifikke områder, er nye fornybare energikilder tilgjengelige i ulike former i de fleste land.
 • Nye fornybare energikilder er strømmer, ikke volumer som kan lagres. Lagring er nyttig, men lagrede volumer kan bare benyttes én gang. Energistrømmer blir ikke uttømt og er vanskeligere å stoppe.
 • Nye fornybare energikilder er skalerbare og bedre egnet til desentralisert tilbud og etterspørsel. Det bidrar til økt demokratisering av energitilgang.
 • Med fortsatte kostnadsreduksjoner og nesten null i marginal produksjonskostnad vil fornybar energi kunne drive fundamentale endringer i verdens energisystemer, forutsatt reguleringer som sikrer stabilitet og lønnsomhet i elektrisitetssektoren.
  Hva ny fornybar energi innebærer

Kommisjonen peker på at mange av de geopolitiske endringene som følger av denne energiomstillingen er usikre i størrelse og tempo, at det er behov for mer analyse, men også at retningen synes klar. Kommisjonen peker på at fremveksten av ny fornybar energi bl.a. kan:

 • Endre maktforhold mellom stater, avhengig av hvordan den relative reduserte betydningen av fossile brensler vil slå ut og av hvordan ulike land er posisjonert med hensyn til å utnytte fremveksten av fornybar energi. Kina er eksempel på et land som er i lederposisjon i teknologikappløpet i fornybar-aksen og som samtidig vil bli mindre avhengig av import av fossile energikilder.
 • Gi utfordringer for land som i dag er svært avhengige av inntektene fra eksport av fossil energi og som har en lite diversifisert økonomi. Norge fremheves som et av de energi-eksporterende landene som er best forberedt på en slik energiomstilling og som i tillegg har en lederposisjon i eksporten av fornybar elektrisitet.
 • Øke sikkerheten for energitilgang for land som i dag er svært avhengig av import av fossile energikilder og dermed bidra til færre konflikter med opphav i olje- og gassforekomster og priser.
 • Endre handelsmønstre via nye geografiske avhengigheter og forbindelser. Et mer elektrifisert energisystem vil i større grad være basert på regional enn global handel med energi.
 • Fjerne en del av grunnlaget for konflikter gjennom å motvirke klimaendringer, redusere lokal forurensing, redusere presset på knappe vannressurser og tilby tilgjengelig energi til alle.

Redusert konfliktnivå

Kommisjonen har også pekt på faren for nye kilder til konflikter som følge av energiomstillingen, for eksempel avhengighet av nye energileverandører, økt avhengighet av kritiske mineraler og datasikkerhet.

Alt i alt mener kommisjonen fremveksten av ny fornybar energi klart vil bidra til redusert geopolitisk konfliktnivå. I dette ligger det store muligheter også for land og selskaper som ønsker å bidra til å forme energifremtiden.

Kronikkforfatteren er medlem av den globale kommisjonen for geopolitiske konsekvenser av energiomstillingenLes mer om

 1. Fornybar energi
 2. Energipolitikk
 3. Oljebransjen
 4. Klimaendringer
 5. Debatt