Kronikk

Lege på video? Det bør være fastlegen. | Aalen og Willassen

  • Ida Aalen
    produktsjef i Confrere og medieviter
  • Svein Willassen
    daglig leder i Confrere og PhD i Digital Forensics

Skal vi bevare relasjonen mellom fastlegen og pasienten i en digital tid, bør også fastlegene tilby videokonsultasjoner, skriver kronikkforfatterne. Foto: TippaPatt / Shutterstock / NTB scanpix

Skal vi bevare relasjonen mellom fastlegen og pasienten i en digital tid, bør også fastlegene tilby videokonsultasjoner.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Statistikk fra Sverige viser enorm vekst for videobaserte legetjenester. Skal vi bevare relasjonen mellom fastlegen og pasienten i en digital tid, bør også fastlegene tilby videokonsultasjoner.

Private legetjenester som tilbyr videokonsultasjoner, har de siste ukene vært gjenstand for en opphetet debatt. Kry og tilsvarende tjenester er blitt anklaget for å undergrave den offentlige primærhelsetjenesten og for å være uansvarlige aktører.

Statistikk fra Sverige og forskning gjort ved Oslo legevakt tyder på at bruken vil skyte i været. Det er en alvorlig trussel mot fastlegeordningen.

F.v. Svein Willassen, Ida Aalen.

Over 30.000 videokonsultasjoner i måneden i Sverige

I Sverige har de ikke fastleger, men såkalte helsesentraler (vårdcentraler) styrt gjennom landets regioner. Helsesentralene drives for det meste av private selskaper. Det har gjort det mulig for digitale tjenester som Kry og MinDoktor å bli en del av den offentlige primærhelsetjenesten i Sverige.

Kry betjener pasienter fra hele Sverige, men har avtale gjennom Region Jönköpings Län. Vi kontaktet länet for å få statistikk på bruken av Kry. September 2016 var den siste måneden uten noen videokonsultasjoner. Under to år senere var tallet steget til hele 31.846 i måneden juli 2018. Det er en dramatisk vekst.

Vanligvis øker bruken av helsetjenestene jo eldre man blir. For videokonsultasjoner er mønsteret motsatt. Storforbrukerne er de som er under 35 år, med småbarn under fire år som den aller største gruppen. Én av fire konsultasjoner med småbarn i Stockholms Län gjøres på video.

Hvorfor er småbarna de største brukerne?

I dybdeintervjuer med norske småbarnsforeldre forteller de oss at de gjerne vil snakke med en lege samme dag hvis barnet blir sykt. De ønsker å være trygge på at det ikke er noe alvorlig og få råd om hva de bør gjøre.

Småbarnsforeldrene opplever at de sjelden får time hos fastlegen samme dag og går i stedet direkte til en privat eller offentlig legevakt. Mange av barna er ikke akutt syke. En lege med erfaring fra legevakt anslo i samtale med oss at 90 prosent av barna som kommer til legevakten, heller skulle vært hos fastlegen.
Dette støttes av forskning gjennomført med ved Oslo legevakt.

Nesten halvparten av pasientene hadde forsøkt å ta kontakt med sin fastlege før de henvendte seg til legevakten, ifølge en artikkel publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Fastlegens tilgjengelighet er avgjørende

Et av målene med fastlegeordningen er at fastlegen skal være befolkningens hovedinngang til helsetjenestene, ofte omtalt som fastlegens «portnerfunksjon». Fastlegen skal undersøke, behandle og henvise videre når det er nødvendig.

Dette skal sikre at det ikke brukes unødvendige ressurser i spesialisthelsetjenesten, men også sørge for at de med størst behov prioriteres.
Både forskerne som så på Oslo legevakt og Legeforeningens rapport om portnerrollen fra 2017, understreker at god tilgjengelighet er en forutsetning for en fungerende portnerrolle.

Les også

Gro Rugseth: Er @Helsesista egentlig en helsetjeneste?

En kostbar trussel

Det er all grunn til å tro at bruken av private videolegetjenester vil vokse sterkt i Norge når vi sammenstiller den svenske statistikken og forskningen gjort ved Oslo legevakt. En slik utvikling vil være en alvorlig trussel mot portnerfunksjonen til fastlegene.

Hvis de yngre generasjonene tenker det ikke nytter å henvende seg til fastlegen, og heller går rett til private videoleger, er det en risiko for at de aldri får en relasjon til sin fastlege.

De fleste private videolegetjenestene leverer kun video. Hvis det kommer en pasient som har et behov som ikke kan løses på video, må videolegen sende pasienten videre til legevakt eller spesialisthelsetjenesten, også hvis tilstanden ikke egentlig er så alvorlig. Dagens Medicins undersøkelser i Sverige tyder på at videokonsultasjonene ikke har bidratt til noen effektivisering, men kommer i tillegg til de vanlige konsultasjonene.

Men med den norske fastlegeordningen kan vi sørge for at pasientene treffer den samme legen på video som de treffer på legekontoret. Da kan videokonsultasjoner bidra til å styrke portnerrollen heller enn å svekke den.

Les også

Trond Markussen: Helsedata bør underlegges sikkerhetsloven. Og helseministeren må tilbake på skolebenken.

Fastlegene kan tilby videokonsultasjoner

Det formelle er allerede på plass for at fastlegene kan tilby videokonsultasjoner. En stor del av fastlegenes inntekt er basert på stykkprissatser. I 2016 ble satsene endret slik at en videokonsultasjon nå gir samme kompensasjon som en vanlig legetime. Det er også avklart hvilke sikkerhetskrav videoløsningene må oppfylle.

At fastlegene tilbyr videokonsultasjoner, er også en ønsket utvikling fra politisk hold. Blant annet har helseminister Bent Høie (H) vært tydelig på dette.

Samtidig får fastlegene stadig flere arbeidsoppgaver, og de lange arbeidsukene gjør at det er vanskelig å rekruttere fastleger. Fastlegene vi snakker med, har begrenset tid til å prøve ut nye verktøy. Bare 13 av 161 fastlegekontorene som har svart på Forbrukerrådets undersøkelse om digital modenhet, oppgir at de tilbyr videokonsultasjoner. Det kom frem i rapporten rådet publiserte i går.

Enkelte fastleger har gått i front og funnet innovative måter å organisere videokonsultasjoner, blant annet ved å tilby såkalt videotid. Da samler man videokonsultasjonene til en bestemt periode på dagen. Dette ser ut til å fungere bra både for fastlegen og pasientene.

Les også

Hvilke digitale helsetjenester du får, avhenger av hvor i Norge du bor

Må gjøres enklere å tilby

For å gjøre det enklere for fastlegene å tilby videokonsultasjoner, er det fortsatt ting som bør avklares.

I en veileder fra Nav heter det at eksisterende sykmeldinger ikke kan gis eller utvides gjennom såkalt e-konsultasjon. Denne er antagelig blitt skrevet mens e-konsultasjoner kun fantes i skriftlig form, men gjør likevel at enkelte fastleger nøler med å ta video i bruk.

I tillegg ble fastlegenes takster nylig endret slik at taksten som skal brukes for videokonsultasjon, ikke lenger kan kombineres med andre takster. Men det finnes en rekke takster som antagelig ville kunne være godt egnet på video, eksempelvis takster rettet mot veiledning om røykeavvenning, prevensjonsveiledning og kostholdsveiledning.

Målet må være å beskytte fastlegens portnerrolle i en digital tid. Da kan vi ikke vente til befolkningen har vent seg til at digitale tjenester kun er noe du kan få av private aktører.

Videolegene har utfordret fastlegene. Nå er tiden moden for at fastlegene utfordrer videolegene.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Fastlegene
  2. Digitalisering
  3. Helsepolitikk