NRK truer fortsatt ikke tilbudet fra kommersielle medieaktører

  • Mari Velsand
Konkurransepresset har kommet publikum og mediemangfoldet til gode. Derfor er det fortsatt ingen grunn til å begrense NRKs digitale handlingsrom, skriver Mari Velsand.

Når både NRK og kommersielle medier tilbyr kvalitetsinnhold, sitter publikum igjen som vinneren.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Konkurransepresset NRK utøver på kommersielle aktører, har økt i det digitale nyhets- og aktualitetsmarkedet nasjonalt. Men det har kommet publikum og mediemangfoldet til gode. Derfor er det fortsatt ingen grunn til å begrense NRKs digitale handlingsrom.

I 2018 konkluderte Medietilsynet med at NRKs digitale nyhets- og aktualitetstilbud ikke medførte vesentlige konkurransebegrensninger på kommersielle aktører. Når vi nå har gjort nye analyser, er hovedkonklusjonen fortsatt den samme.

Tilbudet til publikum er det avgjørende

Når det skal vurderes om konkurransen fra NRK truer kommersielle aktører, må tilbudet til publikum stå i sentrum. Diskusjonen om NRKs bidrag til mediemangfoldet og betydning for konkurransen må ta utgangspunkt i at NRKs rolle er å fylle innbyggernes demokratiske, sosiale og kulturelle behov.

NRK skal være en fellesarena for alle og skal derfor ha en betydelig posisjon i mediemarkedet. Samtidig skal kommersielle aktører ha konkurransedyktige driftsvilkår.

Konkurransepress fra NRK kan påvirke tilbudet fra de kommersielle aktørene både på godt og vondt. Hvis konkurransen blir så sterk at den fortrenger tilbudet fra de kommersielle, er effekten negativ. I motsatt retning kan konkurransen virke positivt, ved at kommersielle aktører forbedrer sitt innholdstilbud eller reduserer prisene.

Plusser og minuser må veies opp mot hverandre for å vurdere nettoeffekten for publikum og det totale mediemangfoldet.

Positiv utvikling

Mye har skjedd i det norske mediemarkedet på de snart fire årene siden Medietilsynets forrige rapport om NRK.

Digitaliseringen har tiltatt i styrke. Enda flere av oss har byttet ut papiravisen med digitale utgaver, vi strømmer mer og både leser, ser og hører på medieinnhold mobilt og når det passer oss.

Til tross for tøff global konkurranse og pandemi har den norske mediebransjen i sum en positiv utvikling

De globale plattformene har fortsatt å ta markedsandeler fra norske redaktørstyrte medier. Men samtidig er betalingsviljen for digitale nyheter økende, og norske medier har i hovedsak gode økonomiske resultater.

Etter tider med nedbemanning har mange aviser igjen ansatt journalister, og det skjer nyetableringer. Til tross for tøff global konkurranse og pandemi har den norske mediebransjen i sum en positiv utvikling.

Økt konkurransepress nasjonalt

Nye analyser basert på blant annet deskriptive data og intervjuer med bransjeaktører og publikum viser noen endringer i konkurransesituasjonen i det digitale nyhets- og aktualitetsmarkedet siden 2018.

Konkurransepresset NRK utøver på riksdekkende aviser, ser ut til å ha økt noe.

VG er klar markedsleder og har styrket seg, men analysene indikerer at NRK har gått forbi Dagbladet og er blitt VGs nærmeste konkurrent.

NRK synes også å ha blitt en noe nærmere konkurrent til Dagbladet, men VG er fortsatt Dagbladets nærmeste konkurrent.

Dagbladet har svakere markedsposisjon enn VG, men har også hatt bruker- og inntektsvekst siden 2018.

Analysene indikerer at NRK har gått forbi Dagbladet og er blitt VGs nærmeste konkurrent

Konkurransepresset NRK utøver mot Aftenposten, har trolig endret seg mindre enn konkurransepresset fra NRK mot VG. Aftenpostens sterke markedsposisjon og satsing på forklarende og analyserende journalistikk, som i sin form er unik, begrenser effekten av konkurransepresset fra NRK og bidrar til et mer differensiert nyhetstilbud.

I sum indikerer dette at konkurransepresset i det nasjonale markedet har virket skjerpende og ikke har hatt negative konsekvenser for publikums totale tilbud.

NRK bør ta et større regionalt ansvar

Hva så med tilbudet lokalt og regionalt? Analyser av markedet i fire regioner gir et sammenfallende bilde: NRK har liten lokal dekning sett opp mot lokalavisene og er dermed ingen nær konkurrent.

Mange lokalaviser har de siste årene dessuten hatt en positiv utvikling, med flere digitale brukere, økte brukerinntekter og bedre lønnsomhet.

I sum står de fleste lokalaviser dermed sterkt i sitt marked, og det er lite sannsynlig at NRK har hatt en negativ konkurransemessig virkning.

Når det er sagt, viser Medietilsynets analyser at de minste lokalavisene sliter med den digitale transformasjonen, og en del små utkantkommuner har svak journalistisk dekning. Dette fordrer mediepolitiske tiltak, men løsningen ligger ikke i å strupe NRK digitalt.

NRK utøver et noe sterkere konkurransepress på regionaviser, men heller ikke i dette markedet vurderes konsekvensene som negative.

NRKs distriktskontorer synes å ha størst fokus på å levere saker til NRKs nasjonale tilbud, nrk.no, og produserer vesentlig færre saker til de regionale nettsidene enn det regionavisene tilbyr. Dette kan være en årsak til at NRKs regionale nyhetstilbud er mindre brukt enn regionavisene, selv om avisene har en vesentlig andel av sitt tilbud som betalt innhold.

Oppsummert tyder dette på at konkurransepresset fra NRK virker skjerpende og i sum bidrar til et bedre publikumstilbud. Medietilsynet foreslår at NRK bør få et tydeligere ansvar for å dekke det regionale forvaltningsnivået.

Viktige for mediemangfoldet

Nye analyser viser også at å bruke NRKs nyhetstilbud på nett ikke hindrer at brukerne betaler for digitale nyheter. Tvert imot er det en positiv sammenheng mellom regelmessig bruk av NRKs nyheter og å ha tilgang til betalte nyheter på nett. Det er likevel ikke grunnlag for å si at bruk av NRKs nyhetstilbud fører direkte til betalingsvilje. Det kan også være slik at de som betaler for nyheter, oftere oppsøker NRK.

Tar vi utgangspunkt i NRKs digitale tilbud pr. i dag, vurderer Medietilsynet at det er liten risiko for negative konkurransemessige virkninger.

Å legge begrensninger på NRKs digitale tilbud ville frata allmennkringkasteren mulighet til å nå bredt ut til alle målgrupper. Når det er sagt, kan markeds- og konkurranseforholdene endre seg. Ut av analysene trekker vi at dersom NRK styrker seg ytterligere i det digitale nyhets- og aktualitetsmarkedet nasjonalt, særlig med utgangspunkt i innhold som er viktig for abonnementsbaserte forretningsmodeller, kan risikobildet endre seg. Derfor er det viktig å følge utviklingen tett og kartlegge situasjonen jevnlig.

Pr. i dag ser det imidlertid ut til at det er fullt mulig for de kommersielle medieaktørene å finansiere et godt digitalt nyhets- og aktualitetstilbud side om side med NRK. Og når både kommersielle medier og den offentlig finansierte allmennkringkasteren tilbyr kvalitetsinnhold, sitter publikum igjen som vinneren.