Kronikk

22 rektorer på Oslo vest: Grensen for skjevdeling er nådd for våre skoler

  • Se Nederst For Navn På Artikkelforfatterne
– For våre skoler er det et alvorlig misforhold mellom foreslått tildeling av ressurser og de faktiske kostnader til spesialundervisning og helt nødvendig tilpasset opplæring, skriver 22 rektorer i Oslo vest.

Vi, rektorene i Oslo vest, er svært opprørte og bekymret for konsekvensene av forslaget om ytterligere skjevdeling mellom Oslo vest og Oslo øst.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Skoler på Oslo vest driver skole på grensen av det forsvarlige», het det i rapporten fra Deloitte – som skulle vurdere ressursfordelingsmodellen i Osloskolen.

Den grensen vil passeres om Byrådets forslag til ytterligere skjevdeling mellom Oslo vest og Oslo øst blir gjennomført, slik byråd for utdanning Tone Tellevik Dahl foreslår.

Et alvorlig misforhold

Vi har fått til en fantastisk flott skole i Oslo. Resultatene er på topp i Norge og flere av skolene drives også som noen av de rimeligste på landsbasis. Men vi mener at nedre grense er nådd for hva som er forsvarlig drift for flere av byens skoler.

Vi stiller oss bak positiv forskjellsbehandling av skolene i Oslo øst og skjevfordeling av ressurser. Men for våre skoler er det et alvorlig misforhold mellom foreslått tildeling av ressurser og de faktiske kostnader til spesialundervisning og helt nødvendig tilpasset opplæring.

Skal den foreslåtte og nødvendige økningen til Oslo øst gjennomføres, må den totale budsjettrammen økes.


Les også:

  • Høyre vil stanse sak om ny omfordeling i Oslo-skolen

Byrådet har lagt frem en sak for Bystyret «Evaluering og justering av elementer i ressursfordelingsmodellen for grunnskoler i Oslo. Byrådsak 179/2017».

Side 89 i Deloittes rapport fra januar 2017: «Hvordan sikre en rettferdig fordeling av midler til grunnskolene i Oslo?»

Dette forslaget betyr at mange skoler vil få et budsjett som ligger på et nivå som er lavere enn noen annen skole i Norge. (Det vises til side 89 i rapport fra Deloitte 25.01.2017: Hvordan sikre en rettferdig fordeling av midler til grunnskolene i Oslo? Bestilt etter vedtak i Bystyret 4. februar 2015.)

Svært opprørte

Vi, rektorene i Oslo vest, er svært opprørte og bekymret for konsekvensene av dette forslaget fra Byrådet dersom det blir vedtatt. Dette vil bety en drift av skolene i vårt område av byen som er uforsvarlig sett i lys av kravene i Opplæringsloven om spesialundervisning og tilpasset opplæring.

Vi mener at vi nå må rope et varsko om konsekvensene av denne fordelingsmodellen for våre skoler slik den nå er foreslått.

Den foreslåtte fordelingen vil bety en ytterligere omfordeling av de sosiodemografiske kriteriene og dermed et redusert beløp pr. elev i vår del av byen. Modellen viderefører dagens ordning med særskilt elevpris tildelt elever innenfor kun tre diagnoser.

Sosiodemografisk tildeling

Etter den nye modellen vil våre skoler komme uforsvarlig dårlig ut når det gjelder tildeling etter sosiodemografiske kriterier. Midler tildelt etter disse kriteriene skal kompensere for kostnader til spesialundervisning og tilpasset opplæring. Etter vår vurdering vil denne tildelingen være altfor lav til at vi kan oppfylle Opplæringslovens krav på dette feltet.

Vi mener at modellen ikke tar høyde for at elever som har behov for helhetlig spesialundervisning er jevnt fordelt over byen. At elever har store utfordringer som utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser, ervervet hjerneskade og fysiske handicap er ikke betinget av foreldrenes inntekt eller utdanningsnivå.

Disse elevene har etter omfattende kartlegging og testing fått en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste om at de har behov for vedtak om helhetlig spesialundervisning 1:1 gjennom hele dagen. Dette er en lovfestet rett disse elevene har.

Når store summer skal øremerkes elever som har lovpålagt rett til spesialundervisning, går det ut over skolen som helhet når rammene er trange. Vi kan på ingen måte si at den foreslåtte tildelingen etter sosiodemografiske kriterier vil kompensere for kostnadene til spesialundervisning og tilpasset opplæring for våre skoler.

Svært bekymringsfullt

Vi vil ikke være i stand til å gi ekstra timer til tilpasset opplæring ut over rammen for øremerkede midler til språklige minoriteter og tidlig innsats. Dette er svært bekymringsfullt.

På en skole vil det til enhver tid være flere barn som i perioder må få en noe forsterket opplæring gjennom økt voksenkontakt. Det gjelder utagerende barn, ekstra sårbare barn og barn som strever faglig. Vi har god kompetanse og god erfaring i å lykkes godt med å hjelpe disse barna til en tryggere og lykkeligere skolehverdag slik at de får utnyttet sitt læringspotensial. Vi er imidlertid avhengig av et økonomisk handlingsrom for å få til dette.

Slik tildelingen nå ser ut til å bli, vil vi ikke få nødvendig handlingsrom for å ivareta våre elevers behov for tilstrekkelig tilpasset opplæring.

Særskilt elevpris

I dag tildeles øremerket (særskilt) elevpris til elever med autisme, psykisk utviklingshemming eller multihandicap. Denne ordningen er foreslått opprettholdt. Vi mener at særskilt elevpris bør utvides og rammen for potten økes for å ivareta et likeverdig tilbud i hele byen.

Vi mener at antallet diagnoser må utvides til å gjelde flere objektive diagnoser.

Det er mange flere alvorlige medfødte diagnoser og utviklingsforstyrrelser som er bakgrunnen for helhetlig behov for spesialundervisning. Vi opplever ikke at de tre fastsatte diagnosene er dekkende nok.

Det er fritt skolevalg i Oslo, og det er foresatte som velger om de vil ha sitt barn i normalskolen eller søke spesialskole/gruppe om det er aktuelt. Alle barn har rett til et likeverdig tilbud på skolen. Vi ber om tilstrekkelig økonomisk handlingsrom slik at vi er stand til å gi det enkelte barn et trygt og kvalitativt godt tilbud.

Størrelsen på elevsatsen

Det er ikke forsvarlig å foreta ytterligere kutt på reell elevpris til skoler som våre, plassert i våre områder av byen. Flere av disse skolene drives i dag som noen av de billigste og mest effektive skolene i Norge.

I Deloittes rapport vises det til at sammenlignet med andre store kommuner og byer i Norge, er elevsatsen bare så vidt i stand til å dekke kostnadene på skoler uten spesielle problemer.

Vi mener det bør være en minimumsgrense for hvor langt ned dette kan tas før det får alvorlige konsekvenser for våre barns utdanningstilbud og de enkeltes skolers arbeidsmiljø. Vi vet at denne grensen er nådd for våre skoler.

Lene Rønning-Arnesen, rektor Smestad skole

Merethe Holmen, rektor Bestum skole

Bente Strande, rektor Svendstuen skole

Svein Olsen, rektor Bygdøy skole

Anne Helga Jarnholt, rektor Skøyen skole

Ellen Bergsland, rektor Lysejordet skole

Bjørg Sandvei, rektor Voksen skole

Vegard Kjesbu, rektor Slemdal skole

Siri Mohr, rektor Gindbakken skole

Tore Haugen, rektor Vinderen skole

Erling Marøy, rektor Lilleaker skole

Kathrine Wegge, rektor Huseby skole

Brynhild Farbrot, rektor Bogstad og Sørkedalen skoler

Marianne Matte Stensberg, rektor Majorstuen

Merethe Hansen, rektor Ruseløkka skole

Frode Thorstad, rektor Bjørnsletta

Randi Elisabeth Tallaksen, rektor Uranienborg

Evelyn Angell Veglo, Hovseter skole

Mariann Løkke, rektor Sollerudstranda

Vigdis Lad, rektor Øraker skole

Monica Dellemyr, rektor Ris skole

Sissel Følling Eilertsen, rektor Midtstuen

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Skolepolitikk