I året som er gått, har Tyskland tatt en helt ny posisjon i europeisk sikkerhet

I talen han holdt få dager etter Russlands invasjon av Ukraina, brukte forbundskansler Olaf Scholz uttrykket «Zeitenwende», altså tidsskille eller vendepunkt. Bildet av Scholz er tatt i en annen sammenheng.

Det er viktig for Norge og gir nye samarbeidsmuligheter fremover.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

«Zeitenwende» er tysk for tidsskille eller vendepunkt. Det var uttrykket forbundskansler Olaf Scholz brukte i sin historiske tale bare få dager etter Russlands invasjon av Ukraina. Lanseringen av et forsvarsfond på 100 milliarder euro var et endelig og resolutt farvel til etterkrigstidens tilbakeholdne Tyskland.

I året som er gått, har vi sett Tyskland ta en helt ny posisjon i europeisk sikkerhet som går langt ut over å styrke eget forsvar. Blant annet har Tyskland vært en betydelig bidragsyter av militært materiell til Ukraina.

Norge har på sin side fått en sterkere rolle som energileverandør. Det er et stort ansvar. I denne situasjonen er det helt avgjørende at vi klarer å beskytte våre olje- og gassinstallasjoner. Dette er en enorm oppgave. Vi har tusenvis av kilometer med rørledninger mellom oss og kontinentet.

Både Tyskland og andre har tilbudt sine militære fartøy for å patruljere rundt norske plattformer og installasjoner. Dette er militært samarbeid i praksis og viser en felles evne og vilje til å stille opp for hverandres sikkerhet. Det kommer ikke av seg selv, men krever trening og øving over tid for å sikre at systemer og personell fungerer sammen.

Samarbeidet gir oss større trygghet

Nato er bygd på prinsippet om at allierte nasjoner kommer sammen for å forsvare ett eller flere medlemsland mot militært angrep.

For at det skal fungere, må styrkene kunne operere sammen på en effektiv måte. Det forutsetter at de har trent sammen, og at de har utstyr som fungerer sammen.

Norske og tyske soldater kjenner hverandre godt. Vi har stått skulder ved skulder i internasjonale oppdrag. I dag bidrar vi sammen i Nato-styrkene i Litauen, og vi har et tett samarbeid med det tysk-nederlandske korps.

Det utvidede norsk-tyske samarbeidet gir oss større trygghet for at forsvaret vårt vil fungere hvis vi blir angrepet.

Muligheter foran oss

Vårt samarbeid med Tyskland om ubåter viser hvilke muligheter som ligger foran oss. Ubåter er en sentral del av det norske forsvaret, og det er avgjørende at vi klarer å opprettholde denne kapasiteten.

Ubåter er svært kostbare og tar opp en stor del av investeringsbudsjettet vårt. Vi må derfor sikre oss høyest mulig kvalitet til lavest mulig pris. Det får vi til gjennom samarbeid med Tyskland.

De er verdensledende i ubåtsegmentet som er aktuelt for det norske Forsvaret. Vi har derfor inngått samarbeid om utvikling og kjøp av nye ubåter og samarbeid om utdanning, logistikk og vedlikehold. Norske og tyske ubåter skal vedlikeholdes i Norge.

I kjølvannet av ubåtsamarbeidet har det også åpnet seg en annen mulighet. Norsk industri har utviklet et av verdens beste sjømålsmissiler, kalt Naval Strike Missile. Det er et missil som kan treffe mål til sjøs på veldig lang avstand og med veldig stor nøyaktighet.

Tyskland trenger denne type missiler og har derfor inngått samarbeidsavtale med tanke på kjøp. Det vil gi store ringvirkninger for norsk industri og sikre at vi og våre allierte har moderne våpensystemer med betydelig avskrekkingsevne.

Vinn-vinn for Norge og Tyskland

Når Tyskland og Norge utvikler og anskaffer dyrt militært utstyr sammen, går kostnadene går ned.

Vi samordner utdanningen på utstyret og lager felles opplegg for reparasjoner og oppdateringer. Resultatet er at vi får mer kampkraft av hver krone.

Vi har nettopp besluttet å kjøpe stridsvogner fra Tyskland. Dette er en kontrakt på mange milliarder kroner. Det er en avtale som er økonomisk gunstig for Norge, fordi avtalen sikrer at Tyskland skal kjøpe varer og tjenester fra Norge tilsvarende beløpet vi har betalt for stridsvognene.

Det bidrar stort til norsk næringsliv og vil være med på å gjøre norske industrikonserner mer robuste. Også mindre bedrifter vil få muligheten til å komme seg inn på markeder som ellers er vanskelig tilgjengelige.

Kjøp av stridsvogner kan derfor trygt kalles vinn-vinn for Norge og Tyskland.

I forbindelse med stridsvognkjøpet har den tyske forsvarsministeren og jeg også undertegnet en avtale som åpner for økt samarbeid på en rekke områder fra logistikk og operasjoner til materiellsamarbeid, forskning og industrisamarbeid.

Her er det store muligheter fremover som kan tjene Norge godt.

Et endret bilde

Krigen i Ukraina har endret det sikkerhetspolitiske bildet på en måte få av oss kunne forestille oss.

Sverige og Finland er på vei inn i Nato. Det vil få merkbare konsekvenser for vårt forsvar fremover.

Tysklands nye rolle vil like åpenbart få betydning for europeisk og norsk sikkerhet fremover.

Tyskland og Norge er nære allierte. Vi trener sammen, og vi samarbeider om store materiellanskaffelser.

Når Tyskland nå tar en tydeligere rolle i europeisk sikkerhet, er det viktig for oss og gir nye samarbeidsmuligheter fremover.