Kronikk

Når bør barna begynne på skolen?

  • Kjell G. Salvanes
- Det ikke er mye støtte i forskningen for at framskjøvet skolestart vil gi et viktig bidrag i seg selv, skriver professor Kjell G. Salvanes.

Det finnes få argumenter for skolestart for 5-åringer.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Les også:

Les også

Høyre-topp vil ha fem- åringer på skolebenken

Bør norske barn begynne på skolen tidligere enn de gjør i dag?

I USA starter barna normalt på skolen det året de fyller fem, mens barn i Norge starter det året de fyller seks. Forslag om tidligere skolestart i Norge dukker opp med jevne mellomrom. På samme måte er det en debatt om en bør utsette skolestarten, og forskningen fra USA melder om at 15-20 prosent av guttene holdes igjen ett år før skolestart. Hva er argumentene for å starte tidlig, og hva er argumentene for å utsette skolestart? Og ikke minst, hva sier den empiriske forskningen om dette?

Argumenter for...

Det er flere mulige forklaringer på at alder ved skolestart betyr noe for langsiktige utfall for barna, dvs hvordan de gjør det i utdanning og arbeidsliv. Teoretisk kan en tenke seg at det er en fordel forbundet med tidligere skolestart: Tidlig skolestart betyr at en er ferdig med skolen tidligere slik at en kan høste avkastningen av utdanningen over en lengre periode. Videre kan det tenkes at barn lærer mer av å begynne tidlig på skolen fremfor å tilbringe et år til i barnehagen eller i hjemmet. Argumentet kan imidlertid lett snus, at barna ikke vil være modne nok til å motta kunnskap. Til slutt kan det hevdes at vi som foreldre setter inn større innsats i å hjelpe barna med skolearbeid jo yngre barnet er.

... og argumenter mot

Det er også argumenter mot en tidlig skolestart: Det kan tenkes at barn lærer mindre når de er yngre og mindre modne. Det kan også tenkes at det er en ennå større ulempe i læringen for de barna som er relativt sett yngre enn sine medelever (det kan være et helt år i aldersforskjell innen ett klassetrinn for eksempel). I tillegg kan det være slik at det er en fordel for barna som er relativt sett eldre og mer modne når de tar eksamen (for eksempel i slutten av ungdomsskolen), da disse vil ha en fordel av dette i senere skolegang siden karakterer er avgjørende for hvilken skole de blir tatt opp på.

Den lille fordelen av tidligere skolestart forsvinner når man passerer 30 år, skriver professor Kjell G. Salvanes.

Gitt at det er argumenter både for og imot tidlig skolestart vil empirisk forskning være viktig når vi skal vurdere de faktiske effektene av tidlig versus senere skolestart på hvordan barn gjør det i skole— og arbeidsliv. Her vil det være viktige å skille mellom forhold man ønsker å måle effekten av, i dette tilfellet alder ved skolestart, og andre forhold som kan tenkes å spille en rolle for hvor godt man klarer en test, for eksempel hvor gammel man er når man tar testen. Med andre ord ønsker en å isolere effekten av alder ved skolestart fra alder i seg selv.I artikkelen «Too Young to Leave the Nest? The Effects of School Starting Age» publisert i et av de fremste tidsskriftene i økonomi, Review of Economics and Statistics i 2011, analyserte jeg dette fenomenet sammen med mine kolleger Professor Sandra Black and Paul Devereux. Her benytter vi oss av det man gjerne kaller et naturlig eksperiment for å kunne identifisere den separate effekten av alder ved skolestart og alder i seg selv.

Har sjekket langvarige effekter

Siden barnas alder innen et kull kan variere med et helt år kan vi skille mellom alder og skolestartalder ved å sammenligne barn født i desember et år med barn som er født i januar neste kalenderår. Disse barna har dermed samme alder, men januar-barnet begynner på skolen et år senere. For å se på hvordan de gjorde det senere i livet brukte vi resultater for sesjonstesting for gutter samt lønnen deres i voksen alder, etter endt skolegang (hele aldersperioden 24 til 35). I dette tilfellet bruker vi både regelen for når en begynner på skolen og en mer utilsiktet praksis for når en blir sesjonstestet i ulike regioner.

Vi finner at alder har en separat effekt på hvor bra en gjør det på eksamen og ved sesjonstesting, de som er eldre når de tar testen gjør det bedre. Altså er argument for at jo eldre en er når en tar avgangseksamen i ungdomsskolen, jo bedre karakterer. Når det gjelder den isolerte effekten av alder ved skolestart derimot, finner vi så godt som ingen effekt på sesjonstestene for gutter. Videre finner vi kun en veldig liten positiv effekt på kvinner og menns lønn, og den lille fordelen av tidligere skolestart forsvinner når de har passert 30 år. Disse resultatene er senere blitt støttet av tilsvarende studier fra andre land.

Liten effekt

Med andre ord ser det ikke ut til at valg av skolestart rundt den aktuelle aldersgruppen betyr mye i Norge. Det kan jo komme av at alternativene er godt utbygd, dvs barnehage, og vi vet at fra andre norske studier at barnehage har en svært positiv effekt på barns utfall senere i livet. Med andre ord vet vi at tidlig investering i barna våre gir en høy avkastning, for eksempel i barnehager, mens det ikke er mye støtte i forskningen for at framskjøvet skolestart vil gi et viktig bidrag i seg selv.

Les også:

Les mer om

  1. Kronikk