Cannabisbruken vil trolig øke betraktelig | Forskere ved Folkehelseinstituttet

Tilgjengeligheten til cannabis er økt ved at det nå tilbys en rekke helt nye produkter, skriver forskere ved Folkehelseinstituttet.

Cannabis er blitt billigere, mer tilgjengelig og kommer i flere former enn før.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Bruken av cannabis i Norge vil trolig øke betraktelig i tiden som kommer. Forskning kan si noe om hva som er med på å påvirke utviklingen, og de fleste av disse faktorene synes å helle i retning av økt cannabisbruk. Vi bør snakke mer om cannabis, også utover de medisinske og juridiske sidene.

Anne Line Bretteville-Jensen, avdeling for rusmiddelbruk, Folkehelseinstituttet.
Jasmina Burdzovic Andreas, avdeling for rusmiddelbruk, Folkehelseinstituttet.

Mange ting påvirker cannabisbruk

Hvordan narkotikalovgivningen utformes og håndheves er viktig, og debatt rundt dette er bra.

Kontrollpolitikk er likevel bare én av flere ting som påvirker om folk velger å bruke eller ikke bruke cannabis. For mange veies ønsket om gode rusopplevelser opp mot mulige kostnader og risiko for negative konsekvenser. Andre trekkes mot spenning, virkelighetsflukt eller ønske om ikke bare å leve et A4-liv. For enkelte er gruppepress avgjørende.

I tillegg påvirkes bruken av en rekke ting som hva slags cannabis som tilbys, hvor lett det er å få tak i, priser, normer og risiko. Mye av dette har endret seg de siste årene. Disse endringene kan ha betydning for bruk og konsekvensene av bruk, spesielt for unge mennesker.

En av fire har erfaring med cannabis

Ifølge Folkehelseinstituttets nasjonale tall for folk mellom 16 og 64 år er det rundt én av fire som har erfaringer med cannabis. De aller fleste av disse har prøvd rusmiddelet bare en eller noen veldig få ganger. Når det gjelder nylig bruk, sier om lag 5 prosent at de har brukt stoffet siste år. Med andre ord, offisielle tall forteller oss at 95 prosent av befolkningen ikke har brukt cannabis nylig, og kun en mindre prosentandel av disse bruker ofte og mye.

Mye tyder imidlertid på at bruken av cannabis vil øke i årene som kommer. Økt tilgjengelighet er én faktor. Cannabis er blitt mer fysisk tilgjengelig ved at marihuana i økende grad dyrkes i Norge, og ved at cannabis kan kjøpes på Internett og via det krypterte Darknet.

De siste årene er sosiale medier i økende grad tatt i bruk. Også norske ungdommer kjøper cannabis på Snapchat, Instagram, Facebook og Wickr.

Les også

Willy Pedersen: Vi må snakke mer om cannabis

Nye cannabisprodukter

Tilgjengeligheten er i tillegg økt ved at det nå tilbys en rekke helt nye produkter, som sjokolade, brus og pizzasaus tilsatt den rusgivende delen av planten, THC.

Cannabisprodukter er også blitt mer brukervennlige ved at man ikke lenger trenger å kunne røyke for å bruke stoffet.

Cannabis kan spises og drikkes i alle tenkelige varianter, dryppes under tungen i THC-holdig væske, røykes i e-sigaretter, påføres som krem på hud eller lepper eller settes inn med tampong i skjeden.

Kripos melder om økende beslag av alternative cannabisprodukter i Norge.

Økonomisk tilgjengelighet er også økt. Prisen på cannabis er reelt sett blitt mer enn halvert siden årtusenskiftet når man tar hensyn til generell prisstigning og et økt THC-innhold.

Krem med cannabis utstilt på Cannabis World Congress & Business Exposition trade show, New York.

En viktig endring er nettopp økningen i THC-innhold. Økningen gjelder både tradisjonell hasj og marihuana samt nye produkter. Så sent som i 2010 var gjennomsnittlig THC-innhold i hasj på 5–8 prosent. Nå er den på 25 prosent. Denne tredoblingen har trolig store konsekvenser for risikoen forbundet ved bruk.

En tilsvarende økning i THC-innhold har man også sett i land som har legalisert cannabis. Sterke markedskrefter i blant annet USA har dessuten utviklet nesten rene cannabisprodukter, for eksempel cannabiskrystaller og cannabisvoks som har THC-nivåer opp mot 99 prosent.

Dagens cannabis er ikke lenger synonymt med de variantene av hasj og marihuana som foreldregenerasjonen brukte. Tidligere forskning på skadelige konsekvenser er basert på helt andre THC-nivåer og resultatene kan dermed være mindre relevante for dagens situasjon. Vi kjenner med andre ord ennå ikke konsekvensene av denne betydelige økningen.

Les også

Kriminaliteten gjør hasj til et farligere rusmiddel enn alkohol

Unge mer positive til cannabis enn tidligere

Folkehelseinstituttets undersøkelser viser at unge menneskers holdninger og risikooppfatning når det gjelder cannabis er endret. Ungdom ser på cannabis som mindre farlig enn tidligere.

Slike holdninger og oppfatninger kan påvirkes av mange ting. Eksempelvis sender legaliseringen som er innført i Canada, USA og Uruguay signaler om at cannabis ikke kan være så farlig som tidligere antatt, og i den offentlige debatten gjentas stadig påstanden om at alkohol er mer skadelig enn cannabis. Dette har betydning for bruk.

Ikke alle unge er i miljøer hvor cannabis er vanlig, men blant dem som har hatt en reell mulighet til å bruke stoffet, fant vi at en økende andel 10.-klassinger nå er villige til å bruke det.

Formelle lover, risikoen for å bli tatt og hva som faktisk skjer dersom politiet pågriper, kan også påvirke bruk. På Stortinget er det flertall for å avkriminalisere bruken av cannabis (og andre narkotiske stoffer).

Cannabis vil fremdeles være ulovlig i Norge, men da mer på linje med å kjøre for fort. Det er mange grunner til at det er bra å hjelpe heller enn å straffe folk som har problemer med rusmidler. At lovendringer også kan påvirke holdninger og i neste omgang bruk, er mulig, men avkriminaliseringen alene bidrar neppe til de helt store endringene. Selv uten en politikkendring vil Norge trolig oppleve en økning i cannabisbruk fordi andre faktorer drar i samme retning.

La oss snakke om cannabis

Så ja, la oss gjerne snakke mer om cannabis. Det er stor uenighet om hva som er en fornuftig narkotikapolitikk, men for at politikere, brukere, potensielle brukere, foreldre og andre skal ha kunnskapsbaserte meninger og ta kvalifiserte valg trengs kunnskap. De raske endringene når det gjelder styrkegrad, produkter og inntaksmåter gjør det utfordrende å holde seg orientert. Det å snakke mer om cannabis kan gjøre oss alle litt klokere.

  • Les også denne Viten-artikkelen av Bretteville-Jensen og Andreas:
Les også

Norsk studie: Flere unge takker ja til cannabis