Hva betyr global oppvarming for våre nære havområder?

Økt havtemperatur på vestsiden og nordsiden av Svalbard har resultert i mindre sjøis i fjordene.

Langs norskekysten har vi hittil sluppet lett fra det når det kommer til effektene av global oppvarming.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

FNs klimapanel har rapportert om global oppvarming siden slutten av 1980-tallet. I rapporten fra 2022 er konklusjonene klarere enn noensinne. Detaljer om lokale forhold kan være vanskeligere å finne.

I løpet av de 34 årene klimapanelet har utarbeidet rapporter om utviklingen av klodens klima, har den gjennomsnittlige globale temperaturen steget fra 0,5 °C til 1,1 °C over den førindustrielle verdien.

Denne forskjellen gjør at effektene av den globale oppvarmingen er blitt stadig mer betydelige og påvisbare. I den sjette rapporten fra FNs klimapanel, som kom i 2022, er det lagt frem langt sikrere dokumentasjon om forandringer som kan tilskrives global oppvarming.

I økosystemer på land er det påvist effekter knyttet til vannbalanse, tørke, skogbranner, flom og vannbårne sykdommer, samt smelting av breer og permafrost. Jordbruket er påvirket, økonomien er påvirket, og ekstremvær øker i hyppighet.

Klimapanelet og havet

Virkningen av global oppvarming på havet ble for første gang behandlet systematisk av IPCC i femte hovedrapport (AR5). Da man innså hvor viktig havet er for klimaet, ble det også laget en spesialrapport som ble ferdig i 2019.

Rapportene fra klimapanelet inneholder enorme mengder informasjon. Dersom man er interessert i et mindre område, vil man fort oppdage at opplysningene er vanskelig å nedskalere til lokale forhold. Nordisk ministerråd har derfor bedt noen av forfatterne av de nyeste rapportene om å lage en regional analyse for våre havområder.

Temperatur

Globalt har gjennomsnittlig overflatetemperatur i havet steget med 0,88 °C siden før den industrielle revolusjonen. I Norskehavet har temperaturøkningen over en 100-års periode vært omtrent som det globale gjennomsnittet, men temperaturen er også gjenstand for store naturlige svingninger. I Barentshavet og Polhavet har temperaturøkningen økt enda raskere de siste 40 år. Dersom utslipp av klimagasser fortsetter i samme tempo som nå, er det beregnet at sommertemperaturen i øverste lag av Polhavet vil stige med 0,5 °C pr. tiår resten av dette århundret.

En grunn til bekymring for økende gjennomsnittlig temperatur, er en betydelig økning i antall og omfang av hetebølger. I Polhavet har det vært registrert flere hetebølger som har vart i månedsvis. Ved en moderat klimaendring på 2 °C ventes frekvensen av hetebølger i Norskehavet å øke med hele 25 ganger relativt til frekvensen i førindustriell tid.

Havforsuring

Havet har tatt opp omtrent en tredjedel av de menneskelige utslippene av CO₂ til atmosfæren. Oppløst i sjøvann vil CO₂ danne syre som senker pH-verdien. Denne havforsuringen fører til at dyr som danner kalkskall, får mindre gunstige forhold for skalldannelse.

I norske farvann har pH sunket med cirka 3 tusendels pH-enhet pr. år siden 1980. Det globale gjennomsnittet har sunket med 2 tusendeler i samme periode. Selv om vi klarer å begrense temperaturstigningen globalt til 2 °C, vil pH fortsette å synke til en verdi rundt 8,1 rundt år 2100.

Blåskjell og østers vil neppe kunne overleve ved så lav pH

Om vi derimot fortsetter å slippe ut klimagasser i samme tempo som nå, vil pH synke til omkring 7,7 i 2100. Blåskjell og østers vil neppe kunne overleve ved så lav pH.

Havnivå

Det globale havnivået har ifølge IPCC steget med 20 cm siden år 1900. I Norge har den relative økningen i vannstanden gått langsommere på grunn av landhevingen etter forrige istid. Fram til 1970-tallet har landhevingen omtrent holdt tritt med økningen av havnivået langs norskekysten.

Norskekysten er lang og variert, også med hensyn til landheving. Prognoser for fremtidens havnivå varierer derfor sterkt langs kysten vår. Oslofjorden har en sterkere landheving enn på Vestlandet fordi iskappen østover var tykkere og dermed tyngre. Om vi klarer å begrense global oppvarming til 2 °C, vil havet – i forhold til land – sannsynligvis ikke ha forandret seg ved Oslo i år 2100. For kyststrekningen fra Stavanger til Nordkapp er tilvarende prognose ca. 25 cm høyere havnivå enn nå.

Dersom utslipp av klimagasser fortsetter i samme tempo som nå, vil prognosene være langt høyere: 23 cm for Oslofjorden og 53 cm for kysten nord for Stavanger.

Fisk

I de varmeste områdene på kloden vil det etter hvert bli for varmt for mange arter dersom den globale oppvarmingen fortsetter. Flere arter vil trekke ut av disse områdene på jakt etter svalere farvann. Dermed utarmes tropiske områder for viktige matressurser til befolkningen. På våre breddegrader foregår en utvikling der arter som hører hjemme i tempererte strøk, stadig invaderer nordligere områder.

Dette kan etter hvert få konsekvenser for hvordan man skal forvalte fiskeriene. Forvaltningen baserer seg i stor grad på historiske rettigheter, men når hele bestander flytter seg, kan disse retningslinjene bli utfordret. Det har allerede vært sterk uenighet omkring forvalting av makrell.

Dette handler om store økonomiske ressurser, og det vil bli en vanskelig prosess å endre etablerte prinsipper for fordeling av fiskekvoter.

Sjøfugler

Klimaendringene ser generelt ut til å ha ganske omfattende konsekvenser for flere av sjøfuglartene langs norskekysten. Dette er kanskje særlig godt synlig på Svalbard. Økt havtemperatur på vestsiden og nordsiden av Svalbard har resultert i mindre sjøis i fjordene, som har medført endring av økosystemet. Arktiske byttedyr er i stor grad erstattet av atlantiske arter (sild, lodde og krill).

Disse har mindre energi enn polare arter, noe som gjør at flere sjøfuglarter har redusert vekst og ungeoverlevelse. Konsekvensen er bestandsnedgang for disse artene i Svalbardområdet.

Mer utfordrende

Langs norskekysten har vi hittil sluppet lett fra det når det kommer til effektene av global oppvarming. Med økende oppvarming vil det imidlertid bli langt mer utfordrende, og det er verdt å minne om klimapanelets klare konklusjon: Tiltak mot global oppvarming må settes i gang nå.

En lengre versjon av artikkelen er publisert i tidsskriftet Naturen, nr. 6/2022.